Hechos 19

1Y antok ri Apolos c'o pa tanamet Corinto, ri Pablo xak'ax pa tak tanamet ri ic'o paro' juyu'. Y c'ajare' xalka pa tanamet Efeso, y chire' xa'b'arila' nic'aj discípulos. 2Y jaja' xuc'utuj chica: ¿Xka-pa ri Espíritu Santo pan ive' antok xinimaj? xcha' chica. Y ijeje' xqui'ej cha: Nixta kaxan chi c'o Espíritu Santo, xa'cha' cha. 3Y ri Pablo xuc'utuj chica: ¿Chica bautismo ri x'an chiva? xcha' chica. Y ijeje' xqui'ej: Ojre' ja ri bautismo ri ruc'utun can ri Juan el Bautista ri x'an chika, xa'cha'. 4Y ri Pablo xu'ej chica: Ri bautismo ri xu'on ri Juan, xuc'ut chi ri vinak nitzalaj-pa cánima riq'uin ri Dios y niqui'an ri nrajo' jaja'. Pero ri Juan xu'ej je' chi c'o Jun ri xtipa, y jare' tiquinimaj. Y re' ja ri Jesús, ri Cristo. 5Y antok caxan chic ri x'e'x chiquivach, ja xa'an bautizar pa rub'e' ri Ajaf Jesús. 6Y antok ri Pablo xuya' ruk'a' pa quive', xka-pa ri Espíritu Santo pa quive', y ja xa'ch'o' nic'aj chic ch'ab'al ri xuya' ri Espíritu Santo chica, y niqui'ej ri x'e'x chica ruma ri Dios. 7Y ic'o la'k doce (cab'alajuj) achi'a' chiquinojiel. 8Ri Pablo oxe' ic' xb'aka chupan ri sinagoga. Man nuxi'ij ta ri' nutzijuoj ri ruch'ab'al ri Jesucristo chica ri vinak, y nca'tzijuon chirij ri ru-reino ri Dios. Jaja' can nutej ruk'ij chi nuc'ut ri ruch'ab'al ri Dios chiquivach. 9Pero ic'o nic'aj ri can cof xqui'an cha ri cánima, y man xquinimaj ta. Xa itziel nca'ch'o' chiquivach ri vinak, chirij ri Utzulaj B'ay. Rumare' ri Pablo xa'ruya' can, y xa'ruc'uaj ri ru-discípulos ri Ajaf. Y chupan jun xcuela richin ri ache rub'inan Tiranno xquimol-ve-qui', y can k'ij-k'ij xa'tzijuon chirij ri ruch'ab'al ri Dios. 10Y ca'ye' juna' ri quire' xu'on ri Pablo. Rumare' quinojiel ri israelitas y man israelitas ta chire' chupan ri lugar rub'inan Asia, xca'xaj ri ruch'ab'al ri Ajaf Jesús. 11Y ri Dios xucusaj ri Pablo chi xa'ru'on nima'k tak milagros. 12Rumare' hasta ri ru-pañuelos y ri ru-gavacha xa'c'uax quiq'uin ri nca'yavaj y can xa'an sanar riq'uin ri tziak re'. Y ri ic'o itziel tak espíritus quiq'uin, can xa'iel-el. 13Y ic'o achi'a' israelitas ri nca'b'iej, ri can nca'quilasaj itziel tak espíritus. Nic'aj c'a chiquivach ijeje' can nicajo' niquicusaj ri rub'e' ri Ajaf Jesús chi nca'quilasaj itziel tak espíritus. Rumare' ijeje' niqui'ej chica ri itziel tak espíritus: Pa rub'e' ri Jesús ri nutzijuoj ri Pablo naka'ej chiva chi quixiel-el, nca'cha' chica. 14Y quire' je' niqui'an ri i-siete (ivuku') ruc'ajuol ri ache israelita Esceva rub'e', ri qui-jefe ri sacerdotes. 15Pero jun b'ay antok ijeje' quire' niqui'an, jun itziel espíritu ri c'o riq'uin jun ache xch'o-pa y xu'ej: Inre' vata'n roch ri Jesús y vata'n je' roch ri Pablo. Pero ixre', ¿ix chica? xcha' chica. 16Y ri ache ri c'o ri itziel espíritu riq'uin, xiruc'aka-pa-ri' chiquij ri achi'a' re', y man xa'tiquir ta pa ruk'a', xa xcovin chiquij. Mare' xa'numaj chupan ri jay re', man jun quitziak chiquij y i-socotajnak-el. 17Y ri xb'anataj xna'ax cuma quinojiel. Can xna'ax cuma ri israelitas y ri man israelitas ta ri ic'o chupan ri tanamet Efeso. Y xquixi'ij-qui' quinojiel ijeje' ruma ri xb'anataj. Y xyo'x c'a ruk'ij ri Ajaf Jesús. 18Y iq'uiy ri quiniman chic ri Ajaf Jesús, nca'lka y niquichol ri itziel tak kax ri quib'anun-pa. 19Y iq'uiy chiquivach ijeje', i-aj-itz ri quib'anun-pa y xa'quic'am-pa ri qui-libros y can chiquivach ri vinak xa'quiparuoj. Y ri rajal nojiel ri libros ri xa'parox, cincuenta mil monedas de plata. 20Y ruma ri xb'anataj, xk'alajin ri ru-poder ri ruch'ab'al ri Ajaf Dios, y iq'uiy vinak niquinimaj. 21Y ri Pablo xpa pa ránima chi ni'a y nic'ujie' Jerusalén, después antok k'axnak chic Macedonia y Acaya. Y tiene que ni'a c'a Roma, antok ntiel Jerusalén. 22Rumare' xa'rutak-el Macedonia ri Timoteo y ri Erasto ri nca'to'n richin, y jaja' xc'ujie' chic can b'a' chupan ri Asia. 23Y pa tanamet Efeso ri tiempo re', ri vinak can altíra xpa quiyoval, y xa'palaj chirij ri Utzulaj B'ay. 24Y ja ri jun ache rub'inan Demetrio ri nisamaj cha plata, ri xa'takche'n quichin ri vinak. Jaja' nca'ru'on cha plata ch'itak templos richin ri dios ri ni'e'x Diana cha, y nca'ruc'ayij. Ri ache re' y ri i-rusamajiel, can q'uiy miera niquich'ec chirij ri ch'itak templos ri nca'qui'an. 25Rumare' ri ache re' xa'rayuoj ri rusamajiel, y xa'rumol je' ri nic'aj chic ri nca'b'ano ri ch'itak templos richin ri Diana, y xu'ej chica: Ixre' ivata'n chi ri jun samaj re' can q'uiy nakach'ec chirij. 26Pero ixre' itz'atuon y ivaxan chic je' chi ri ache ri ni'e'x Pablo cha, nu'ej chica ri vinak chi ri dioses i-b'anun cuma achi'a' man i-dios ta. Y can iq'uiy ri ruc'axuon yan quino'j y quiniman chic, man jo'c ta vave' Efeso, xa jub'a' ma nojiel Asia. 27Y man jo'c ta cha ri ka-negocio ri man otz ta xtu'on, xa can man otz ta je' xtu'on cha ri ru-templo ri ka-dios Diana, ruma man jun ruk'ij xti'an can cha. Y xa quire' xti'an cha, can man jun rakalien je' xti'an cha ri namalaj ka-dios, jun dios ri can niquiya' ruk'ij ri vinak ri ic'o nojiel tanamet richin ri Asia y nojiel roch-ulief, xcha'. 28Antok xca'xaj ri xu'ej ri Demetrio chica, ri achi'a' re' xpa quiyoval. Y can junan xa'ch'o' riq'uin nojiel quichuk'a' y xqui'ej: ¡Nem ri Diana ri ka-dios ojre' aj-Efeso! xa'cha'. 29Y can quinojiel ri vinak richin ri tanamet Efeso xa'b'apalaj-pa, mesque man cata'n ta karruma. Ijeje' xa ja ri ica'ye' achi'a' ri aj-Macedonia ri xa'quitz'om, ri i-patanak riq'uin ri Pablo. Ri ica'ye' achi'a' re' quib'inan Gayo y Aristarco. Y xa'quic'uaj ri pache' niquimol-ve-qui' ri vinak. 30Y ri Pablo can xrajo' xuoc pache' quimaluon-ve-qui' chi nich'o' chiquivach ri vinak, pero ri discípulos man xquiya' ta lugar cha chi xuoc. 31Ic'o je' nic'aj achi'a' ri autoridades richin ri Asia ri ic'o chire' Efeso, ri xquitak rub'ixic cha ri Pablo chi man tuoc ri pache' quimaluon-ve-qui' ri vinak. Xqui'an quire' ri achi'a' re', ruma iru-amigos ri Pablo. 32Y pache' quimaluon-ve-qui', ri vinak can altíra pa quichi' niqui'an. Ic'o nic'aj jun-ve ri niqui'ej, y nic'aj chic jun-ve chic niqui'ej. Y iq'uiy ri man cata'n ta karruma quimaluon-apa-qui' quiq'uin. Can sachnak c'a quino'j ri vinak ri quimaluon-qui'. 33Y chiquicajol ri vinak ri quimaluon-qui' chire', ic'o israelitas, chi niqui'an defender-qui' chi quire' man jun chica nipa chiquij, xquinem-apa jun ache ri quivanakil, ri Alejandro rub'e', y can xqui'an cha chi tich'o-pa chiquivach ri vinak. Y antok ri Alejandro c'o chiquivach ri vinak, xu'on seña cha ri ruk'a' chi ca'tanie-ka. 34Pero antok xquitz'at ri Alejandro y xquina'iej chi israelita, jun la'k ca'ye' huora quinojiel junan niquirak quichi' xqui'ej: ¡Nem ri Diana ri ka-dios ojre' aj-Efeso! xa'cha'. 35Y ri secretario richin ri tanamet, xtiquir xa'rutanab'a-ka ri vinak; jaja' xu'ej chica: Achi'a' richin ri tanamet Efeso, ¿c'o came jun vinak ri man rata'n ta chi ixre' aj-Efeso ix chajiniel richin ri ru-templo ri Diana y ri ru-imagen ri namalaj dios Diana ri kajnak-pa chila chicaj riq'uin ri dios Júpiter? 36Y man jun xti'e'n chi man ta quire'. Rumare' quixtanie-ka y man ti'an ri man otz ta. 37Ruma ri achi'a' ri ic'amun-pa, man jun kax itziel quib'anun o qui'e'n ta chirij ri Diana, ri i-dios. 38Y xa ri Demetrio y ri i-rach'il c'o nicajo' niquich'ojij, mare' ic'o achi'a' chi niqui'an juzgar, ic'o tribunales ri pache' nca'an arreglar y chire' c'a tib'ana' acusar-ivi'. 39Y xa c'o jun chic kax ntivajo' nti'ej, kacha' jun k'ij chi nakamol-ki' konojiel y naka'an arreglar, inche'l ri nu'ej ri ka-ley. 40Ruma vacame xa choj quire' kamaluon-ki'; y xa ta nic'utux chika karruma kamaluon-ki' y karruma i-palajnak-pa ri vinak, man jun chica xtaka'ej. Y xa xti'e'x-ka chikij chi kamaluon-ki' chi nkupalaj chirij ri gobierno, man otz ta. 41Y ri secretario richin ri tanamet, antok ru'e'n chic ri tzij re', xu'ej chica ri vinak ri quimaluon-qui' chi otz nca'a chicachuoch.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\