Hechos 21

1Y antok kajachuon chic ki' quiq'uin ri hermanos, choj xoj'a chupan jun isla rub'inan Cos. Y chuca'n k'ij xojiel-el chire', xojb'aka chupan ri isla rub'inan Rodas. Y antok xojiel-el chire', xojb'aka pa tanamet Pátara. 2Y chire' xb'akila' jun barco ri ni'a c'a Fenicia. Xojuoc-el chupan y xoj'a. 3Y jare' antok xkatz'at ri isla rub'inan Chipre ri lado izquierda, ruma ri barco ri c'uayuon kichin, xa choj ni'a c'a Siria. Y pa tanamet Tiro xojb'aka-ve, ruma ri barco ruc'uan aka'n chi nuya' can chire'. 4Y xa'kacanuj ri discípulos ri ic'o chire', y siete (vuku') k'ij ri xojc'ujie' chire' quiq'uin. Y ijeje' xqui'ej c'a cha ri Pablo chi man ti'a Jerusalén, ruma ri Espíritu Santo ru'e'n chica chi c'o chica xti'an cha chire'. 5Y antok xa'k'ax ri siete (vuku') k'ij re', ja xkachojmij-ki' chi nku'a. Y quinojiel ri discípulos, ri quixjayil y ri calc'ual, xojb'aquiya' c'a chuchi' ri mar. Y chire' chuchi' ri mar, xojxuquie' y xka'an orar. 6Y chi xkajach-ki', xkak'atiej-ki'; ojre' xojuoc-el chupan ri barco, y ijeje' xa'tzalaj pa tak cachuoch. 7Y antok xojiel Tiro y xoj'a Tolemaida, jare' ri ruq'uisb'al k'ij ri xka'an paro' ri mar. Chire' Tolemaida xa'ka'an saludar ri hermanos y xojc'ujie' jun k'ij quiq'uin. 8Y chuca'n k'ij, ri Pablo y ri oj-b'anak riq'uin xojiel-el Tolemaida, y xoj'a pa tanamet Cesarea. Antok xojb'aka, xoj'a chirachuoch ri Felipe ri evangelista. Jaja' jun c'a chiquivach ri i-siete (ivuku') diáconos ri ic'o Jerusalén. Y xojc'ujie' c'a chirachuoch jaja'. 9Y jaja' ic'o icaje' rumi'al ri c'a xtani' ri niqui'ej ri ni'e'x chica ruma ri Dios. 10Y q'uiy k'ij kojc'ujie-ka chire' pa tanamet, antok xalka jun profeta rub'inan Agabo, ri Judea patanak-ve. 11Y antok jaja' xalka chikatz'atic, xutz'om ri cinta ri choj cha nuxim-ve rupan ri Pablo, y riq'uin re' xuxim-ka ruk'a-rakan jaja' mismo, y xu'ej: Ri Espíritu Santo ru'e'n chuva chi ri rajaf va cinta va, quire' xti'an cha cuma ri israelitas antok xtib'aka Jerusalén, y xtiquijach pa quik'a' vinak ri man israelitas ta, xcha'. 12Y antok xkaxaj quire', ojre' y ri ic'o Cesarea xka'an rogar choch ri Pablo chi man ti'a Jerusalén. 13Pero ri Pablo xu'ej chika: ¿Karruma ixre' ntiya-pa b'is pa vánima ruma nquixuok'? Inre' niya' nutzij chi xquixim pa tanamet Jerusalén, y chi nquiquimisas ruma nitzijuoj ri ruch'ab'al ri Ajaf Jesús, xcha' ri Pablo. 14Y ruma man xojtiquir ta xka'an cha chi man ti'a Jerusalén, jo'c c'a xka'ej: Ja ta c'a ri nrajo' ri Ajaf ri nib'anataj, xojcha'. 15Después re', xkachojmij-ki' y xoj'a-el Jerusalén. 16Y can ic'o discípulos aj-Cesarea ri xa'a kiq'uin. Y chiquicajol ijeje' b'anak jun ri aj-Chipre, ri rub'inan Mnasón. Jaja' c'o yan tiempo runiman ri Ajaf Jesús, y c'o jun rachuoch Jerusalén, y chire' xojc'ujie-ve. 17Y antok xojb'aka Jerusalén, ri hermanos can nca'quicuot xojqui'an recibir. 18Y chuca'n k'ij xoj'a riq'uin ri Pablo chi xb'akatz'ata' ri Jacobo. Antok xojb'aka riq'uin ri Jacobo, quinojiel ri ancianos richin ri iglesia quimaluon-qui' chire'. 19Ri Pablo xa'ru'on saludar quinojiel, y después chijujun-chijujun xutzijuoj nojiel ri xu'on ri Dios chiquicajol ri vinak ri man israelitas ta, ruma ri rusamaj jaja'. 20Y antok xca'xaj ri xu'ej ri Pablo chica, xquiya' ruk'ij ri Dios rumare', y xqui'ej cha ri Pablo: Hermano, atre' avata'n chi can i-miles ri israelitas ri quiniman ri Jesucristo, y ijeje' nca'e'n chi nic'atzin ni'an ri nu'ej chupan ri ley richin ri Moisés. 21Y e'n chica, chi atre' na'ej chica ri israelitas ri ic'o nic'aj chic lugares, chi man tiqui'an ri nu'ej ri ley richin ri Moisés, chi man tiqui'an ri circuncisión chica ri calc'ual, y man tiqui'an je' ri nic'aj chic kax ri xu'ej ri Dios cha ri Moisés. 22¿Chica xtaka'an vacame? Ruma antok ijeje' xtiquina'iej chi atc'o, xtiquimol-pa-qui'. 23Más otz tab'ana' ri xtaka'ej chava: Ic'o icaje' achi'a' chikacajol ri c'o qui'e'n cha ri Dios chi niqui'an. 24Ca'vuc'uaj, y tib'ana' purificar-ivi' junan quiq'uin ijeje' y tiya' cha ri Dios ri nu'ej ri ru-ley ri Moisés. Y tatajo' je' atre' chi niquisocaj-el ri quive'. Xa atre' xta'an nojiel ri xka'ej chava, ri vinak xtiquitz'at chi man ketzij ta ri nitzijos chavij chi atre' man na'an ta ri nu'ej ri ru-ley ri Moisés, xa xtiqui'ej chi can nanimaj ri ley. 25Y chica ri man israelitas ta ri quiniman ri Jesucristo, xkatak yan el jun carta quiq'uin y xka'ej-el chi man nic'atzin ta niqui'an nojiel ri nu'ej ri ley richin ri Moisés. Jo'c xka'ej-el chi man tiquitej kax ri xyo'x chiquivach ri ídolos, man tiquitej quic', man tiquitej jun chicop ri xcon ruma xjitz' chukul, y quire' je' ri achi'a' y ri ixoki' man tiquicanuj-qui' chi niqui'an pecado, xa'cha' cha. 26Y ri Pablo xa'ruc'uaj ri icaje' achi'a' re', y chuca'n k'ij xquitz'uc-el chi niqui'an purificar-qui', y xa'a pa templo chi xi'qui'ej ri chica k'ij xtitz'akat chi niqui'an purificar-qui' y chiquijunal xtiquiya' ri qui'e'n chi niquiya' cha ri Dios. 27Pero antok ya nitz'akat ri siete (vuku') k'ij chi niquijosk'ij-qui', ri Pablo c'o chire' pa templo, y xtz'iet cuma nic'aj israelitas ri aj-Asia. Y ri israelitas re' xa'quitakche'j ri nic'aj chic israelitas chi xquitz'om ri Pablo. 28Y antok quitz'amuon chic, can nca'siq'uin niqui'ej: ¡Kojito'! ¡Kojito', achi'a' israelitas! Ja ache va ri nojiel tanamet nca'rutijuoj ri vinak chi man tiqui'an ri nu'ej chupan ri ley richin ri Moisés, y itziel je' nich'o' chirij ri templo. Q'uiy je' ri nu'ej chikij ojre' ri oj israelitas, y vacame i-rucusan-pa ri man israelitas ta chupan ri templo, y tz'il c'a xu'on cha ri santo lugar va. 29Quire' niqui'ej ri vinak re', ruma antes quitz'atuon ri Pablo junan b'anak riq'uin ri jun ache Trófimo rub'e' chire' pa tanamet, y ri Trófimo xa aj-Efeso, y ijeje' xqui'an pensar chi ri Pablo ruc'uan je' ri Trófimo pa templo. 30Y quinojiel ri vinak pa tanamet xa'b'ayacataj-pa, y jun-anin xa'pa; y xquichiririej ri Pablo, xquilasaj-pa chire' pa templo, y xa'quitz'apij can ri puertas. 31Ijeje' nicajo' niquiquimisaj ri Pablo. Pero cha'nin x'e'x cha ri comandante quichin ri soldados romanos chi quinojiel ri vinak ri ic'o Jerusalén i-yacatajnak. 32Rumare' ri ache re' can cha'nin xa'rumol ri soldados y ri capitanes, y jun-anin xa'a pache' quimaluon-ve-qui' ri vinak. Y antok ri vinak xa'quitz'at, xquitanab'a' ruch'ayic ri Pablo. 33Y ri comandante xb'aka c'a riq'uin ri Pablo, xb'arutz'ama-pa, y xu'ej chi titz'am cha ca'ye' cadenas (yariena). Y c'ajare' xuc'utuj chica ache jaja', y chica ruch'o'j xu'on. 34Y ruma ri vinak chica-na nca'qui'ej-apa, ri comandante man jun xi'ka paro' (xu'on entender). Can iq'uiy ri vinak y can nca'siq'uin nca'ch'o-apa. Rumare' ri comandante xu'ej chi tuc'uax ri Pablo pa cuartel. 35Y antok xa'b'aka choch ri gradas richin ri cuartel, ri soldados xquipilisaj ri Pablo chicaj, ruma ri vinak más xyacataj quiyoval. 36Y quinojiel ri vinak re' can i-tzakal-el chiquij, y altíra pa quichi' niqui'an y niqui'ej: ¡Tiquimisas ri Pablo! nca'cha'. 37Y antok ya nicusas-oc ri Pablo pa cuartel, jaja' xu'ej cha ri comandante: ¿C'o che'l nquich'o' jub'a' aviq'uin? xcha'. Y ri ache xu'ej cha ri Pablo: ¿Avata'n je' ri ch'ab'al griego? 38¿Man atre' ta c'a ri ache aj-Egipto ri c'o yan jun tiempo xpalaj chirij ri gobierno y caje' mil quimisaniel tak achi'a' ri xa'rumol pa desierto? xcha' cha. 39Pero ri Pablo xu'ej: Inre' in jun israelita ri xinalax Tarso, ri jun nem tanamet ri c'o chupan Cilicia. Y nic'utuj favor chava chi taya' permiso chuva chi nquich'o' chica ri vinak. 40Y ri comandante xuya' permiso cha chi xch'o'. Y ri Pablo xpi'ie' chire' choch ri gradas, y xu'on-pa seña cha ruk'a' chica ri vinak chi ca'tanie-ka. Y antok man jun chic xch'o', jaja' xch'o-pa chiquivach pa ch'ab'al hebreo, y xu'ej:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\