GALATAS 1

1Inre' Pablo, in ru-apóstol ri Jesucristo y man vinak ta c'a xicho'n chi xinuoc apóstol. Ni man vinak ta je' ri takayuon-pa vichin. Ri takayuon-pa vichin ja ri Jesucristo y ri Katata' Dios; ri Dios ri xu'on cha ri Jesucristo chi xc'astaj-pa chiquicajol ri quiminaki'. 2Ixre' hermanos, ri ixc'o chupan ri iglesias ri ic'o Galacia, nitak-el jun saludo chiva, y quire' je' niquitak-el ri hermanos ri ic'o viq'uin. 3Ja ta ri favor y ri paz ri nuya' ri Katata' Dios y ri Kajaf Jesucristo tic'ujie' riq'uin ivánima. 4Ri Jesucristo xujach-ri' chi xquimisas ruma ri ka-pecados, chi quire' nkojrucol choch ri itziel tak kax ri nca'b'anataj ri choch-ulief chupan ri tiempo vacame. Xu'on quire' ri Jesucristo pa ka-cuenta ojre', ruma quire' xrajo' ri Katata' Dios. 5Ja ri Katata' Dios ri tiyo'x ruk'ij richin nojiel tiempo. Amén. 6Inre' can xichapataj antok xinva'xaj chi ixre' ntivajo' ntiya' can ri Dios, ri xayuon ivichin chi xuya' ri ru-favor ri Cristo pan ive'. Ixre' xa ntivajo' nquix'a chirij jun-ve chic evangelio. 7Man ni'ej ta chi c'o chic jun evangelio, ruma ic'o vinak ri xa jun-ve chic ri niquic'ut, ri xa niquisach ino'j. Y nicajo' niquic'ax rub'ixic ri ru-evangelio ri Cristo. 8Pero xa c'o jun chakavach ojre' ri nuc'ax rub'ixic ri ru-evangelio ri Cristo ri katzijuon chiva, can tika ri castigo paro', mesque jun ángel ri patanak chicaj ri ni'e'n. 9Can inche'l ri ka'e'n can chiva, y vacame ninataj chic chiva: Xa c'o jun nitzijuon jun chic evangelio chiva y man junan ta riq'uin ri iniman; ri nitzijuon re' chiva, can tika ri castigo paro'. 10¿Y chica nti'ej ixre'? ¿Nivajo' came inre' chi otz nquitz'iet cuma ri vinak? Ri nivajo' inre' can ta otz nquitz'iet ruma ri Dios. Inre' man nivajo' ta chi otz nquitz'iet cuma ri vinak. Ruma xa ta quire' ni'an, man ta in ru-siervo ri Cristo. 11Hermanos, inre' nivajo' chi ixre' ntivatamaj ja'al chi ri evangelio ri xintzijuoj chiva, man runo'j ta jun ache. 12Man riq'uin ta jun vinak xin'an recibir, ni man xtzijos ta je' chuva ruma jun vinak. Can ja ri Jesucristo ri x'e'n chuva. 13Y ixre' ivaxan ri chica xa'nb'an-pa antok c'a inc'o chupan ri niquinimaj ri nuvanakil israelitas. Riq'uin nojiel voyoval xa'n'an perseguir ri ru-iglesia ri Dios. Y xinvajo' ta xa'nq'uis quinojiel. 14Y chupan ri niquinimaj ri nuvanakil; inre' más xinvatamaj y más xin'an chiquivach iq'uiy ri junan xojq'uiy-pa quiq'uin. Ruma inre' can x'a vánima riq'uin ri qui-costumbre ri kate't-kamama'. 15Pero ri Dios, antok c'a maja' quinalax, xirucha' y xirayuoj ruma ri ru-favor. 16Ri Dios xuc'ut ri Jesucristo ri Ruc'ajuol chinoch ruma quire' xrajo'; chi nitzijuoj ri Jesucristo chica ri nic'aj chic vinak ri man israelitas ta. Y antok ri Dios ruc'utun chic ri Jesucristo chinoch, man xi'a ta riq'uin jun chic chi xinvatamaj más. 17Ni man xi'a ta je' quiq'uin ri apóstoles ri ic'o pa tanamet Jerusalén, mesque ijeje' can i-apóstoles na'ay chinoch inre'. Antok inre' xinya' can ri tanamet Damasco, xi'a chupan ri lugar rub'inan Arabia. Y antok xiniel-pa Arabia, xitzalaj chic pa jun b'ay pa tanamet Damasco. 18Y antok k'axnak chic oxe' juna', c'ajare' xi'a pa tanamet Jerusalén chi xintz'ata' roch ri apóstol Pedro, y xic'ujie-pa ca'ye' semanas riq'uin. 19Y chupan ri ca'ye' semanas re', man jun chic apóstol xintz'at, jo'c ri Jacobo ri ruchak' ri Ajaf Jesucristo. 20Y choch ri Dios ni'ej chiva chi ri nitz'ib'aj-el, can ketzij-ve. Man nitz'ak ta tzij. 21Y c'ajare' xib'ac'ujie' chupan ri lugar rub'inan Siria y chupan ri lugar rub'inan Cilicia. 22Man jun b'ay xic'ujie-ka pa tak tanamet ri ic'o chupan ri Judea, y rumare' ri iglesias richin ri Cristo ri ic'o Judea man cata'n ta noch. 23Jo'c caxan chuvij: Ri jun ri nca'ru'on perseguir ri quiniman ri Jesucristo, vacame xa nu'ej chica ri vinak chi tiquicukub'a' quic'u'x riq'uin ri Jesucristo. Y man nrajo' ta chic je' chi nca'q'uis ri quiniman ri Jesucristo. 24Y ri hermanos re', can xquiya' ruk'ij ri Dios ruma xca'xaj chi xc'axtaj ri nuc'aslien.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\