1 Corintios 10

1Hermanos, yen ninjo' che yex nitamaj re andex xquiban re kavinak yoj re yoj israelitas re xe'c'ue' ajuer can. Reje' can c'o-va re Dios quiq'uin roma can xutak-pa jun nube re xc'uan quibey. Re Dios xuban chuka' che re Mar Rojo xujach-ri', chin quire' c'o modo xe'k'ax. 2Tak re kavinak ec'uan quibey roma re nube y xe'k'ax chupan re Mar Rojo, chij re Mois'es je'tzakatal-va roma re Dios ja re Mois'es xucusaj chin xuban mandar pa quive' re kavinak xe'c'ue' ajuer can. Roma quire' xe'banataj quiq'uin re kavinak ajuer, yoj yojtiquir nakabij che jare' tak reje' xe'ban bautizar. Y chuka' yojtiquir nakabij che pa rube' re Mois'es xe'ban-va bautizar, roma re kavinak yoj re yoj israelitas re xe'c'ue' ajuer can, riq'uin re Mois'es quibanon-va confiar-qui', mare' je'tzakatal chij. 3Reje' can xquitaj re vay re xka-pa chila' chicaj riq'uin re Dios. 4Y chuka' xquikum re ya' re xuya-pa re Dios chique. Re ya' re' xel-pa chupan jun aboj. Y re aboj re' ja re Cristo, y re Cristo can binak-va quiq'uin. 5Re kavinak xe'c'ue' ajuer can, xquitz'at ronojel re xuban re Dios quiq'uin, pero man riq'uin re' cama-va xquinimaj-ta, roma xa bama conojel re man xe'niman-ta rutzij, y mare' xe'com chupan re lugar anche' manak vinak re nibex desierto cha, roma re Dios can man otz-ta xe'rutz'at re vinak re' roma man xquinimaj-ta rutzij. Reje' man xe'oc-ta chupan re lugar rubini'an Cana'an. 6Mare' man takaban ancha'l re xquiban reje'. Roma reje' camas xquirayij re andex re jec'o can chila' pan Egipto. Yoj man takaban quire'. Man takac'uaj re bey re xquic'uaj reje'. 7Reje' can xquiya-va chuka' quik'ij re im'agenes re xa vinak je'banayon-ka, y chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can, nunataj che reje' xquiban namak'ij tak c'a ba' tiquiban-va jun imagen: Re vinak xe'tz'uye' chin xe'va-xe'uq'uia', y tak xe'c'achoj-yan che va'in, xe'yacataj-a chin xquitz'am atz'anen y xe'xajo'. Quire' nubij re tz'iban can. Yoj man takaban re andex xquiban reje'. Man takaya' quik'ij re im'agenes re xa vinak je'banayon-ka. 8Jec'o achi'a' re xe'macun quiq'uin ixoki', y mare' xa pa jun k'ij xe'com je veintitres mil vinak. Yoj man takaban ancha'l xquiban reje'. 9Jec'o chuka' chique reje' xquiban re man otz-ta, roma can xquitojtobej re Ajaf vo xa can katzij che nuya-pa re castigo pa quive'. Y reje' ja re cumatz xe'quimisan quichin. Y yoj man takaban ancha'l re xquiban reje'. 10Jec'o nic'aj chic re xe'xibixot chij re Dios, mare' tak xtak-pa jun 'angel chin xe'ruquimisaj. Pero yoj man takaban quire'. 11Ronojel re xquic'alvachij reje', can nuban chaka che yojnojin y c'o q'uiy cosa chuka' nubij chaka. Re' je'tz'iban can chin che yoj re yojc'o chupan re ruq'uisibal tak tiempo chin re ruch'ulef, man takac'alvachij chuka' quire'. 12Mare' vo xa c'o jun hermano re nunojij che can rubanon confiar-ri' riq'uin re Dios y mare' man nitzak-ta, xa can nic'atzin che tuchajij-ri' jabal chin che man titzak. 13Y tak yoj yojtojtobex pa kac'aslen, man takabij che xaxe yoj re yojc'alvachin quire', roma conojel quire' niquiban pasar. Yoj xaxe c'a takabana' confiar-ki' riq'uin re Dios che man yojruya-ta can, y can kataman che quire' xtuban kaq'uin. Roma tak reja' nutz'at che man chic yojtiquir-ta y camanak chic kachuk'a' chin nakacoch' re tijoj-pokonal, reja' can nulisaj ruchuk'a' re tijoj-pokonal re'. Y tak re Dios nuya' k'ij che quire' nakaban pasar, can nuban chuka' chaka che yojtiquir yojak'ax chupan ronojel. 14Mare' yex hermanos re camas yixinjo', can tic'ue' chi'c'o'x re nuban re Dios. Xa can tijech'aj-ivi' quiq'uin re ye'bano banabal re man je otz-ta. Man quixoc quichibil re vinak re niquiya' quik'ij im'agenes re xa vinak je'banayon-ka. 15Tinojij-na-pa' jabal. Yex c'o na'oj iviq'uin chin che otz yixnojin, y c'are' c'a tibij chua che vo xa katzij o xa man katzij-ta re xtimbij chiva vocame, chin ninc'ut chivach che can man otz-ta che yex yixoc quichibil re vinak re niquiya' quik'ij im'agenes re xa vinak je'banayon-ka. 16Tak nakanataj re rucamic re Jesucristo riq'uin re ruyi'al-uva, nakatioxij cha re Dios, roma tak nakakum re ruyi'al-uva re' can c'o bendici'on nuc'am-pa chaka, re ruq'uiq'uel re Jesucristo can junan kavach nuban chaka. Y quire' chuka' tak nakapar y nakataj re xcana-vay, xa jun nakaban riq'uin re Jesucristo. 17Y xaxe jun xcana-vay, pero numol kachi' konojel astapa' camas yoj q'uiy. Junan kavach nuban chaka. 18Titz'eta-na-pa' re andex xquiban re kavinak yoj re yoj israelitas. Tak reje' xquic'uaj-apo jun chicop pa rachoch re Dios chin che re sacerdotes xquisuj cha re Dios pa rue' re altar, reje' can bin chique che otz niquic'am can ba' riq'uin chin niquitaj. Y tak xquitaj, can xk'alajin che reje' junan quivach xquiban riq'uin re Dios. Y vo xa quire' xquiban reje', can ndel che tzij che tak yex nitaj re ti'ij sujun chiquivach re im'agenes, can junan ivach niban quiq'uin re im'agenes. 19Q'uiba' yex ninojij che re ximbij can ndel che tzij che jun imagen can c'o ruc'aslen, man quire-ta. Roma jun imagen xa vinak banayon-ka, mare' man jun cosa nitiquir nuban cha re ti'ij re nisuj chach. 20Y yen man nimbij-ta che re ye'suju ti'ij chiquivach re im'agenes che man jun cosa nuban chique. Can c'o-va re man otz-ta nuban chique. Re vinak re man quitaman-ta rach re Dios, man chach-ta re Dios niquisuj-va re ti'ij re', xa chiquivach re itzel tak esp'iritu niquisuj-va tak niquisuj chiquivach re im'agenes. Y yen man ninjo-ta che yex junan ivach niban quiq'uin re itzel tak esp'iritu. 21Roma yex can nikum re ruyi'al-uva chin ninataj re rucamic re Ajaf. Y vo xa quire' niban, man otz-ta che yex nikum chuka' jun cosa re sujun chiquivach re itzel tak esp'iritu. Yex nitaj re xcana-vay chin ninataj re rucamic re Ajaf, y vo xa quire' niban, man otz-ta nitaj chuka' jun cosa chin niya' quik'ij re itzel tak esp'iritu. 22Man otz-ta che yex yixoc quichibil re vinak re niquiya' quik'ij re im'agenes re xa vinak je'banayon-ka, chin che man tipa ruyoval re Ajaf. Yex man tina' che c'o m'as ik'ij que chach reja', xa tixibij-ivi' niban quire'. 23Jec'o chiva yex re ye'bin che yoj can yoj libre y otz nakaban xabanchique cosa nakajo' nakaban. Pero yen nimbij che man ronojel-ta cosa re ye'kaban c'o otz nuc'am-pa chaka. Y man ronojel-ta re nakaban, nuban chique re hermanos che m'as-ta niq'uiy re quic'aslen riq'uin re Dios. 24Man takaban xaxe re nika chakavach yoj, xa can takabana' re nika chiquivach re vinak y c'o otz nuc'am-pa chique reje'. 25Re ti'ij re nic'ayex pa tak q'uiybal, yex otz nilok' y nitaj. Manak tuk'aj che yex nic'utuj ancha'l nubij re iv'anma chiva, vo xa sujun o man sujun-ta chiquivach im'agenes re xa vinak je'banayon-ka. 26Roma ronojel cosa riq'uin re Ajaf Dios je'pitinak-va. Richin reja' re ruch'ulef y ronojel re ye'q'uiy chach. 27Vo xa c'o jun vinak re man runiman-ta re Dios, y reja' yixruban invitar chin jun va'in, otz yixba, pero vo xa yex nijo'. Y titija' re ye'ruya' chivach, y manak tuk'aj nic'utuj vo xa sujun o man sujun-ta chiquivach im'agenes ancha'l nubij re iv'anma chiva. 28Pero xe-ta c'o jun nibin chiva: Re ti'ij re' man otz-ta nitij roma xa sujun chiquivach im'agenes, yex man titaj re ti'ij re', roma yex vo xa can nitaj chach re vinak nibin quire' chiva, can xtiban cha che ju-va nuna' r'anma. Y q'uiba' nitzak roma quire' niban chach. Mare' man titaj re ti'ij re' chach, astapa' yex itaman che ronojel riq'uin re Ajaf Dios pitinak-va y richin chuka' reja' re ruch'ulef y ronojel re ye'q'uiy chach. 29Y tak nimbij chiva che man titaj, man roma-ta che re iv'anma yex ju-va nuna', o ja-ta yex re yixtzak, man quire-ta. Xa roma re r'anma re jun chic, q'uiba' ju-va nuna' y hasta c'o modo reja' nitzak. Pero q'uiba' jec'o chiva yex re ye'nojin y niquibij-ka pa tak c'anma: Yen nimbij che man ruc'amon-ta che jun chic vinak nibano mandar pa nue' roma nubij chua che man tintaj re ti'ij re', xaxe roma reja' rutaman che re ti'ij re' sujun chic chiquivach im'agenes. 30Y vo xa yen nintaj re ti'ij re' y can nintioxij cha re Dios, man otz-ta che c'o tzij ye'bex chuij. 31Mare' yen nimbij chiva che can riq'uin ronojel iv'anma tiya' ruk'ij re Dios. Tak yixva-yixuq'uia' o xabanchique chic jun cosa niban, can-ta itzij yex nuc'ul ruk'ij re Dios. 32Y man tiban chique re vinak che niquimalij quic'o'x y ye'tzak, xa can tichajij-ivi' che man tiban quire'. Man jun anchok cha tiban-va quire', ni xe-ta chique re vinak israelitas, ni xe-ta chique re vinak re man je israelitas-ta, y ni xe-ta chique chuka' re je rajc'ual chic re Dios. 33Xa can tibana' ancha'l nimban yen. Yen man nimban-ta xaxe re nika chinoch yen. Xa can nojel tiempo nintaj nuk'ij chin che nimban re otz chiquivach conojel. Camas je q'uiy vinak re ye'njo' ye'nto' y ye'colotaj-ta chach re quimac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\