1 Corintios 6

1??Anchique roma yex tak c'o jun hermano c'o jun cosa rubanon chiva xa yixba quiq'uin re achi'a' re ye'bano juzgar re man quiniman-ta re Jesucristo, y man yixba-ta quiq'uin re je rajc'ual chic re Dios chin che ja-ta reje' re ye'bano rubiyal re ayoval c'o chi'icojol? ??Anchique roma yex man yixq'uex-ta tak quire' niban cha jun hermano? 2Yex can yixtiquir niban rubiyal re ye'banataj chi'icojol. Roma yex itaman che can xtapon-va re k'ij tak konojel yoj re yoj rajc'ual chic re Dios xtakaban juzgar pa rue' re ruch'ulef. 3Y chuka' yex itaman che can xtapon-va re k'ij tak yoj xtakaban juzgar pa quive' re 'angeles. C'alapa' re cosas vova' chuch'ulef che man-ta xkojtiquir xtakaban rubiyal. 4Y vo xa c'o jun ayoval nibanataj chiquicojol je ca'e' hermanos, chivach c'a yex que'sujun-va, y yex mismo quixbano rubiyal. Roma hasta re manak can-ta quik'ij chiquicojol re hermanos ye'tiquir niquiban rubiyal re cosas qui tak re'. 5Nimbij quire' chiva chin che quixq'uex ba'. ??La manak como jun hermano chi'icojol re c'o na'oj riq'uin chin che nuban rubiyal jun ayoval chiquicojol je ca'e' hermanos? 6Pero yex pa ruq'uixel che quire-ta niban, xa itz'amon quik'asasic re hermanos chiquivach re achi'a' re ye'bano juzgar. Y re achi'a' re' xa man quiniman-ta re Jesucristo. 7Can man otz-ta nuban chiva che c'o ayoval chi'icojol. Yex m'as-ta otz che man jun etzelal niban tak c'o jun cosa nibex chivij y tak c'o jun cosa niban chiva. M'as-ta otz che yex niya' k'ij tak c'o jun cosa re nilek'ax chi'k'a', que chach nic'uaj chach re nibano juzgar. 8Pero yex xa man quire-ta niban. Roma xa ja yex re yixbano re etzelal y re elak'. Y ronojel re etzelal y re elak' re', can chique c'a re ivchibil chic-ivi' niban-va, re junan chic iniman re Jesucristo quiq'uin. 9Yex itaman che re man choj-ta quic'aslen man xque'oc-ta pa ruk'a' re Dios. Mare' man tik'ol-ka-ivi' yex mismo. Re vinak re man je'c'ulan-ta y niquicanola-qui' chin ye'macun, cama-va xque'oc-ta pa ruk'a' re Dios. Y quire' chuka' xtiquic'alvachij re ye'yi'o quik'ij re im'agenes re xa vinak je'banayon-ka, re achi'a' re c'o quixiylal y niquicanoj chic jun ixok, re ixoki' re c'o quichijlal y niquicanoj chic jun ache, y re achi'a' re man chic ye'quijo-ta ixoki' y xa quiq'uin chic achi'a' niquijo' ye'c'ue-va, conojel re ye'bano banabal qui tak re' can man xque'oc-ta pa ruk'a' re Dios. 10Y quire' chuka' re ye'bano elak', re camas niquirayij che ronojel-ta cosas quiq'uin-ta reje' c'o-va, re ye'k'abar, re ye'yok'on, y re ye'quimisan chin niquiban elak', conojel re ye'bano re etzelal qui tak re' man xque'oc-ta pa ruk'a' re Dios. 11Y tak rubanon can, yex camas c'ayef re c'aslen xic'uaj y jec'o chiva yex re xe'bano mac re ximbij-yan. Jac'a vocame ch'ajch'oj chic re iv'anma, yex yix richin chic re Dios, y man jun chic imac ndel chach re Dios. Y re utzil re' xic'ul xa roma re Ajaf Jes'us y re Esp'iritu Santo chin re ka-Dios. 12Jec'o ye'bin che yoj, yoj libre chic y mare' otz nakaban xabanchique cosa re nakajo' nakaban. Pero yen nimbij che man ronojel-ta re nakaban c'o otz cosas nuc'am-pa chaka. Mare' yen man ninjo-ta niba v'anma chij xabanchique cosa, roma vo xa can nakaya' k'anma cha xabanchique cosa can yojruch'ac-va, jac'a re man nakaya-ta k'anma cha man yojruch'ac-ta. 13Y re niquibij reje' che re Dios xuban re vay chin re kapan y re kapan can chin-va che nuc'ul re vay, re' can katzij-va. Pero re kapan y re vay xa can xtapon-va re k'ij tak re Dios xtuban chique che xque'q'uis. Re Ajaf Dios can xojruban chin che yojoc richin reja' y reja' ndoc kachin yoj. Y man xojruban-ta chin che nakac'uaj jun itzel c'aslen. Man nrajo-ta che re achi'a' y re ixoki' niquicanola-qui' chin ye'macun. 14Y can ancha'l xuban re Dios cha re Ajaf Jesucristo che xc'astaj-a re ru-cuerpo chiquicojol re anama'i', quire' chuka' xtuban chaka yoj. Can xkojruc'asoj-a riq'uin re ru-poder. 15Yex itaman che can yix ruk'a-rakan re Jesucristo. Y vo xa can jun ibanon riq'uin re Jesucristo, can man otz-ta che yex yixel-a riq'uin reja' y yixoc ruk'a-rakan jun ixok re xa man otz-ta ruc'aslen. Can man tujovaj re Dios che quire-ta nibanataj. 16Roma vo xa jun ache nimacun riq'uin jun ixok re man otz-ta ruc'aslen, re achel re' xa jun nuban riq'uin re ixok re'. Ancha'l nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can: Re ache y re ixok xa jun xtiquiban che je ca'e', quire' nubij chupan re ruch'abal re Dios. 17Pero vo xa yixc'o riq'uin re Ajaf, xa jun ibanon riq'uin reja'. 18Y re Dios can nrajo' che yex achi'a' y yex ixoki' man ticanola-ivi' chin yixmacun. Roma re jun mac re' can itzel mac. Camas q'uiy rach mac jec'o, pero man jun chic mac re can junan-ta riq'uin re jun mac re', re can nuyoj ruc'aslen re vinak, ancha'l nuban re mac re niquiban re achi'a' y re ixoki' re niquicanola-qui' chin ye'macun. 19Yex itaman che yix rachoch re Esp'iritu Santo. Reja' pitinak riq'uin re Dios, y pa tak iv'anma c'o-va. Y mare' man otz-ta che yex niban xabanchique cosa nijo' niban. 20Yex xa can pa ruk'a' chic c'a re Dios yixc'o-va. Xixrulok'-yan. Y mare' re i-cuerpo y re iv'anma can je richin chic reja'. Can que'cusaj c'a re ca'e' re' chin niya' ruk'ij re Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\