1 San Pedro 4

1Tak re Jesucristo xc'ue' chach re ruch'ulef, xuk'asaj tijoj-pokonal. Y quire' chuka' yex man tipokonaj nik'asaj tijoj-pokonal. Roma vo xa nitaj pokan roma iniman re Jesucristo, can nik'alajin che iyi'on chic can re itzel tak banabal, 2chin quire' jenipa' chic tiempo re xquixc'ase-a, ja-ta re nurayij re Dios re niban-a y mana-ta re nirayij yex. 3Man chic tiban banabal re ye'ka chiquivach re vinak re man quitaman-ta rach re Dios. Roma re tiempo tak yex xe'ibanala' banabal qui tak re', can man xixq'uex-ta chubanic. Y can ronojel re xirayij xiban, can xiban-va. Xixk'abar, xe'banala' namak'ij re man jun rajkalen, ximolola-ivi' chin xixk'abar, xiyala' quik'ij im'agenes re xa achi'a' je'banayon-ka, y re' man otz-ta chach re Dios. 4Y mare' re vinak re man quitaman-ta rach re Dios, can nisatz quic'o'x chivij tak yixquitz'at, roma yex man niban-ta chic re itzel tak banabal re c'a niquiban reje'. Y mare' chuka' re vinak camas ye'ch'o chivij. 5Jac'a re vinak re' tiene que xtiquijach cuenta chach re Dios, roma can je'ruyaben chin ye'ruban juzgar tak xtapon re ruq'uisibal k'ij. Re Dios can xtuban-va juzgar pa quive' re vinak re je c'as, y pa quive' chuka' re je quiminak chic-a. 6Mare' re utzulaj ch'abal chin re Dios re nibex evangelio cha, can xtzijos-va chique re xe'com-yan. Astapa' xe'ban-a juzgar chach re ruch'ulef ancha'l xtiquic'alvachij conojel vinak. Pero xtzijos re utzulaj ch'abal chin re Dios chique, re nibex evangelio cha, chin quire' xquivel-ta re c'aslen riq'uin re Dios. 7Y can cha'nin chuka' xtapon re ruq'uisibal tak k'ij chin re ruch'ulef. Mare' yex can tina' jabal re andex nibanala' y riq'uin ronojel iv'anma tibana' orar nojel tiempo. 8Y re otz chuka' che niban yex, ja che camas tijo-ivi'. Roma tak can najo-va jun vinak, cha'nin nacuy rumac. 9Y tak napon jun iviq'uin nuc'utuj ru-posada, riq'uin ronojel iv'anma tiya' ru-posada, y man titzijon re iv'anma chij re niban. 10Cada jun c'o jun samaj re nitiquir nuban, y re' xa roma re utzil re pitinak riq'uin re Dios. Mare' takacusaj re ruyi'om-pa re Dios chaka, chin ye'kato' re hermanos. Kojoc utzulaj tak samajela' chin nakachajij re samaj re je'ruyi'om-pa chaka. 11Y vo xa banom-pa chava roma re Dios chin che natzijoj re ruch'abal, man tamistaj che can ruch'abal-va reja' re natzijoj. Vo xa jun chic-va che samaj ruyi'om-pa re Dios chava, man tamistaj che ja reja' ya'yom-pa avuchuk'a' chin yatiquir yasamaj. Y riq'uin re' xtuc'ul-ta ruk'ij re Dios. Y ronojel re' yojtiquir nakaban roma re Jesucristo. Y can ruc'amon che reja' xtuc'ul ruk'ij, roma can c'o-va ruk'ij y ru-poder re man jun bey xtiq'uis. Am'en. 12Hermanos re camas yixinjo', man tisatz ic'o'x tak yixapon pa jun tijoj-pokonal y nina' re ruk'axomal tak yixtojtobex. Roma re tijoj-pokonal re' riq'uin ba' riq'uin re Dios pitinak-va chin nik'alajin vo xa can katzij che ibanon confiar-ivi' riq'uin. Y man xe-ta c'a yex re yixc'alvachin quire'. 13Y tak yex yixapon pa jun tijoj-pokonal ancha'l xuk'asaj re Jesucristo, man quixbison, xa quixqui'cot. Y tak xtapon re k'ij tak xtik'alajin che re Jesucristo can c'o-va ruk'ij, camas xtiqui'cot re iv'anma. 14Y xe-ta nibex itzel tak tzij chiva roma iniman re Jesucristo, c'o otz xtuc'am-pa chiva, roma iviq'uin yex c'o-va re Esp'iritu Santo chin re Dios. Y re Esp'iritu Santo c'o ruk'ij, y yex can niya' ruk'ij reja'. Y re ye'bin itzel tak tzij chiva yex, can chij chuka' re Esp'iritu Santo niquibij-va. 15Y cada jun chiva yex tuchajij-ri' chin man tiquimisan, man telak', y chuka' man tunimila-ri' anche' man ruc'amon-ta. Y man tuban ronojel rach etzelal. Roma vo xa nuk'asaj tijoj-pokonal roma nuban jun mac quire', man otz-ta. 16Pero vo xa nutaj pokan roma runiman re Jesucristo, man tiq'uex. Xa tuya' ruk'ij re Dios roma can richin chic re Jesucristo. 17Roma yoj re yoj rajc'ual chic re Dios, vocame xapon re tiempo che reja' nuban kabiyal. Y vo xa yoj re yoj rajc'ual re Dios can c'o tijoj-pokonal nakak'asaj pa kac'aslen chach re ruch'ulef, c'alapa' re man niquinimaj-ta re nubij re utzulaj ruch'abal re Dios re nibex evangelio cha che man-ta xtika re tijoj-pokonal pa quive'. 18Y yoj re kaniman chic re Jesucristo, astapa' can nakataj kak'ij chin nakac'uaj jun c'aslen choj, y nojel tiempo camas tijoj-pokonal nakavel. Pero can yojcolotaj. Jac'a re aj-maqui', re man quic'uan-ta jun utzulaj c'aslen chach re Dios, cama-va xque'colotaj-ta. Xa can xtika-va re namalaj castigo pa quive'. 19Y tak yoj nakataj pokan roma quire' nrajo' re Dios, man takamistaj nakaban re otz. Y takajacha-ki' pa ruk'a' re Dios. Roma ja reja' re banayon kachin. Y reja' man jun bey xkojruya-ta can.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\