2 Corintios 11

1Yen ninc'utuj utzil chiva che can quinicoch'o' ba', roma re tzij re xque'mbila' chiva can ancha'l tich'o jun vinak re c'o ruch'ujil rue'. Pero jare' re nurayij re v'anma che nimbij, mare' can xinc'utuj utzil chiva pa nabey che quinicoch'o' ba'. 2Roma yen can nbanon cuenta re andex che c'aslen ic'uan. Y re yiximban cuenta riq'uin re ic'aslen, can man viq'uin-ta yen alaxnak-va-pa, xa riq'uin re Dios pitinak-va. Roma yex xinimaj re Jesucristo tak yen xintzijoj re ruch'abal chiva, vocame can yix ancha'l c'a jun xtan re man jun bey runimon-ta-ri' riq'uin ache y nic'ule-yan. Can man jun cosa rubanon-ta tak nijach-a pa c'ulubic. Quire' chuka' ninjo' yen riq'uin re ic'aslen tak xquixba chila' riq'uin re Jesucristo. 3Pero yen camas ninojij y nxibin-vi', roma q'uiba' nibanataj ancha'l xbanataj riq'uin re Eva ajuer can. Reja' can xk'ol-va roma re cumatz, roma re cumatz camas listo chubanic re etzelal. Y quire' chuka' yex, xa riq'uin jun niyi'o ina'oj, nijalataj re ninojij y re' nuban chiva che yex niya' can re Jesucristo y man chic niban-ta confiar-ivi' riq'uin. 4Roma yex ancha'l xa camas yixqui'cot riq'uin jun re napon iviq'uin y xa mana-ta re Jes'us xkatzijoj yoj chiva re nutzijoj chiva. Y chuka' camas yixqui'cot tak nusuj jun chic esp'iritu chiva y xa mana-ta re' re xic'ul nabey. Y chuka' camas yixqui'cot tak nubij chiva che c'o chic jun ch'abal chin yacolotaj re man junan-ta riq'uin re katzijon yoj chiva. 5Vo xa yixqui'cot riq'uin jun vinak re quire' nibano, xa m'as-ta otz che ja-ta viq'uin yen quire' niban-va. Roma yen can c'o-va m'as vajkalen y c'o m'as poder pa nuk'a' que chiquivach reje', astapa' reje' niquibij che je namalaj tak ap'ostoles, pero xa man je katzij-ta ap'ostoles. 6Y astapa' can man jun rajkalen re nuch'abal, pero can ntaman re yintajin chubixic. Y re' can itaman-va chuka' yex che quire', roma xabanchique y xabanche' kabanon-va quire', can kabin-va re ruch'abal re Dios. 7Y yen man xajan-ta ximban tak manak vajal xinc'utuj chiva tak xinapon iviq'uin, chin xintzijoj re utzulaj ch'abal chin re Dios chiva, re nibex evangelio cha. ??Chivach yex xajan como che xinoc isamajel chin che yex c'o ik'ij vocame? 8Tak yen ximban re rusamaj re Dios chila' iviq'uin, re vajal xa ja quiq'uin re nic'aj chic iglesias re jec'o nic'aj chic tenemit xel-va-pa. 9Y tak yen xinc'ue' chila' iviq'uin, c'o bey can c'ayef xina', pero man jun chiva yex re xinya-ta pa c'ayef y xinc'utuj-ta cha andex re nic'atzin chua, xa ja re hermanos aj-Macedonia re xe'bapon viq'uin chila', ja reje' re xe'ta'o can vichin riq'uin re nic'atzin chua. Can riq'uin ronojel cosa xintaj nuk'ij che man jun chiva yex xinya' pa c'ayef. Y c'a quire' ninojij nimban. 10Y re xtimbij chiva can katzij-va, roma c'o re Jesucristo viq'uin. Yex re yixc'o chupan re lugar rubini'an Acaya, can man jun re xtibano-ta chua che xtinc'ul-ta jun ayuda ivichin yex, roma chua yen camas yinqui'cot nimban re rusamaj re Dios y yintiquir nintzuk-vi' nayon. 11Quire' nimban roma yixinjo', y re Dios rutaman che can katzij-va yixinjo'. 12Y re nbanom-pa che nayon yen nintzuk-vi', can c'a quire' xtimban, roma ninjo' che riq'uin re man ninc'ul-ta jun ayuda ivichin yex, yintiquir nimban chique re ye'bin che je rusamajela' re Dios, pero xa man katzij-ta. Chin quire' man ye'tiquir-ta niquibij che can je junan kaq'uin yoj. 13Roma reje' can je katzij ap'ostoles niquina', pero xa je tz'ucuy tak tzij, re quisamaj xa ja re ye'quik'ol vinak. Can niquic'ut che je ap'ostoles chin re Jesucristo, pero xa man katzij-ta che quire'. 14Y re quire' ye'bano, man c'aja-ta reje' re nabey quire' xque'bano, roma quire' chuka' nuban re Satan'as, reja' can nuban che jun utzulaj 'angel chin sakil, pero man quire-ta. 15Mare' yen ximbij chiva pa nabey che man c'aja-ta reje' re nabey quire' xque'bano, roma re itzel xa ca'e' rupalaj y quire' chuka' re ye'samaj riq'uin, roma niquiban che je ancha'l je rusamajela' re Dios re choj quic'aslen. Pero re pa ruq'uisibal k'ij, jare' tak xtiquic'ul re castigo can ancha'l rajkalen re quimac. 16Y yen nimbij chic jun bey chiva che man jun chiva yex tunojij che yen c'o ruch'ujil nue' roma re tzij qui tak re' ye'mbila' chiva. Y vo xa quire' ninojij chuij, tiya' c'a k'ij chua chin quinch'o-na ancha'l nich'o jun vinak re c'o ruch'ujil rue', chin quire' yintiquir ninya' ba' nuk'ij yen mismo. 17Re Ajaf can man jun bey xuban ancha'l re nimban yen, roma xa ja yen mismo re xquinyi'o-ka nuk'ij, roma re tzij re ye'mbij xa can ancha'l tich'o jun vinak re c'o ruch'ujil rue' re bin che man bin ye'rubila'. 18Pero xa quitzij re vinak re niquiban che camas quik'ij, y chuka' niquiban che camas quitaman, mare' yen chuka' quire' nimban. 19Y chuka' can yinch'o ancha'l nich'o jun vinak re c'o ruch'ujil rue', roma ntaman che yex camas ina'oj nina', mare' can ye'ka chivach y camas otz quic'ulic niban chique re vinak re ye'ch'o ancha'l c'o ruch'ujil quive'. 20Yex can jabal c'a ina'on y jabal chuka' nitz'at che c'o jun vinak nibano mandar pan ive' y nuban chiva che ancha'l yixlak'on tak samajela' re nibex esclavos chique. Can otz chuka' nina' che c'o jun re ntajin chuq'uisic ivichin, che c'o jun re nilisan-a re cosas c'o iviq'uin, che c'o jun re nuban chiva che jumul manak ik'ij chach y hasta c'o re ye'quiyala' k'a' chi'ipalaj, y yex can jabal c'a nina' cha ronojel re'. 21Yoj man xojtiquir-ta xkaban quire' chiva, astapa' yen yinq'uex nimbij quire' chiva, pero can ja-va quire', roma yoj can man xkaban-ta ancha'l niquiban re man je katzij-ta ap'ostoles chiva. Pero vo xa reje' can c'o quichuk'a' niquina', mare' man niquixibij-ta-qui' ye'quibila' tzij chin niquiya' quik'ij, yen chuka' yintiquir nimban re niquiban reje'. Re tzij re xque'mbij chiva, can ancha'l che c'o ruch'ujil nue' tak xque'mbij. 22Re man je katzij-ta ap'ostoles niquibila' che je hebreos, pero man xe-ta reje', yen chuka' yin hebreo. Niquibij che je israelitas, yen chuka'. Niquibij che je rey-rumam can re Abraham, quire' chuka' yen. 23Niquibij che je rusamajela' re Jesucristo, yen m'as que chiquivach reje'. Pero vocame yinch'o ancha'l nich'o jun re c'o ruch'ujil rue', re bin che man bin ye'rubila', roma vocame nimbij che yen, yin jun samajel m'as otz que chiquivach reje', c'o m'as samaj nbanon que chiquivach reje'. Yen yinch'ayon m'as que chiquivach reje'. Yen q'uiy bey yin-aconak pa tak c'arcel que chiquivach reje'. Hasta q'uiy bey xinapon chach re camic. 24Re nuvinak israelitas vo'o' bey yinquich'ayon che tz'um, c'o ch'ich' chutza'n, y cada bey tak yinquich'ayon, treinta y nueve rap niquiya' chua. 25Oxe' bey yinch'ayon che che'. Jun bey xinquiq'uiak che aboj. Oxe' bey binak can re barco chuxe' ya' re anche' yimbinak-va. Jun bey xinc'ue' jun k'ij y jun ak'a' pa rue-mar, c'ac'anaj c'a yinc'o-va cha re ruch'ulef tak xinc'alvachij quire'. 26Q'uiy cosas je'nc'alvachin pa tak bey rutzij re rusamaj re Dios. C'ayef xubanala' chua tak xe'nk'asaj re rakan tak ya'. Pa quik'a' elek'oma', pa quik'a' re nuvinak israelitas re ye'tzelan vichin y chuka' pa quik'a' re nic'aj chic vinak re man je nuvinak-ta, re cosas re je'nc'alvachin pa tak tenemit, re je'nc'alvachin pa tak lugares re anche' manak vinak re nibex desierto cha, re je'nc'alvachin pa rue-mar, y chuka' re je'nc'alvachin pa quik'a' re man je katzij-ta hermanos. 27Yen camas yinsamajenak y chuka' je'nk'asalon namalaj tak cosic, ncoch'on varan, ntijon viyjal y chake'j-che', q'uiy bey nk'aton nupan chin man yinva-ta, ncoch'on tef y hasta manak can-ta nutziak. 28Y man xe-ta ancha'l re cosas qui tak re' re numol-ri' chuij, roma can nina' chuka' ralal re samaj re nika chuij k'ij-k'ij, re nimban coma ronojel re iglesias re jec'o pa nuk'a' roma can ye'nataj. 29Roma tak c'o jun hermano re manak ruchuk'a' y niyavaj nuna', yen can nina' re andex nuna' reja'. Y tak c'o chuka' jun hermano nitzak rutzij chic jun, yen can ninya' pa cuenta re rubanon, roma re v'anma can anchique-la nuna' tak quire' nibanataj. 30Ronojel re c'a ba' timbij-va-ka nuc'ut che nayon manak vuchuk'a', pero tak nic'atzin che ninya' nuk'ij jare' re nintzijoj chin che ninya' nuk'ij. 31Re Dios, re Rutota' re Kajaf Jesucristo, re c'o ruk'ij chin nojel tiempo, rutaman che katzij re nimbij y man nintz'uc-ta tzij. 32Re pa tenemit rubini'an Damasco c'o jun cosa re xinc'alvachij: Ja yen re yinquijo' yinquitz'am, mare' re gobernador chin re Rey Aretas xubij che quintz'am tak xquinquitz'at, mare' can jabal xchajex re tenemit, chin che yen manak modo yinumaj-a. 33Y xincolotaj-a pa quik'a', roma xinkasas-ka chach re tz'ak re sutiyon rij re tenemit. Chupan c'a jun chacach xinquiya-va re xe'ta'o vichin, y c'are' xinquikasaj-ka pa jun ventana re c'o chach re tz'ak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\