2 Corintios 12

1Y can katzij-va che man ruc'amon-ta che yen mismo ninya-ka nuk'ij. Pero vocame xaxe yinch'o ba' chij re nuc'ut re Ajaf chach re niniman richin, roma can c'o re nuc'ut chach pan ancha'l achic' y chuka' c'o ye'rusekresaj chach. 2Pa catorce juna' can, c'o jun ache re ntaman rach re xba chila' chicaj y xtzolaj chic-pa. Re ache re' xc'uax-a c'a chila' chicaj y c'aja re pa rox caj re xc'uax-va-a, re anche' c'o-va re Dios. Yen ntaman rach re ache re', che runiman chic re Jesucristo, xa jac'a re man ntaman-ta yen ja re andex rubanic tak xc'uax-a, vo xa can riq'uin re ru-cuerpo o xaxe re r'anma. Re' xaxe c'a re Dios atamayon andex rubanic tak xc'uax-a chila' chicaj. 3Yen ntaman che re ache re' xc'uax-a chila' chicaj, pero xaxe c'a re Dios atamayon tak xc'uax-a, vo xa can riq'uin re ru-cuerpo, o man quire-ta. 4Re ntaman yen ja che reja' xc'uax-a chupan re lugar anche' camas otz y re lugar re' rubini'an para'iso. Tak reja' c'o chic chila', xe'ruc'axaj ch'abal re man yojtiquir-ta nakabij chupan re kach'abal yoj re yojc'o vova' chuch'ulef y man jun vinak yi'on-ta k'ij cha che nubij. 5Chinoch yen re ache re xc'uax chila' chicaj c'o ruk'ij, y mare' can otz-va che nimbij che c'o ruk'ij. Jac'a yen man jun bey xtinya-ta nuk'ij. Pero xe-ta ninjo' ninya' nuk'ij, nintzijoj-ta re cosas c'ayef je'nk'asan y ronojel re' nuc'ut che nayon manak vuchuk'a'. 6Pero man riq'uin re', xe-ta yen ninjo' ninya' nuk'ij, man ndel-ta che tzij che yen yin ch'o'j y man ndel-ta che tzij che man jun cosa ntaman. Roma yen xa ja-ta re katzij re nimbij, roma re xc'uax chila' chicaj, ja yen. Pero yen man ninya-ta nuk'ij riq'uin re', chin quire' man jun vinak tibano chua che yen yin jun namalaj ache, roma re vinak xa man xe-ta chic re niquitz'at o niquic'axaj chavij re niquitzu', xa can niquiya' rue' chin niquiya' ak'ij. 7Y yen camas je nima'k tak cosas re rusekresan re Ajaf chinoch. Y chin che man nina-ta-ka che camas nuk'ij, roma re cosas je'sekresan chinoch, xya' jun k'axomal chua re ancha'l tiju' jun q'uix. Re Ajaf can xuya-va k'ij cha re Satan'as che xuya' re k'axomal re' chua chin che nintaj pokan. Can nojel tiempo c'o ruquiy. Y quire' xban chua chin che yen man nina-ta-ka che camas nuk'ij. 8Mare' oxe' bey nc'utun utzil cha re Ajaf che nulisaj-ta-a re k'axomal re', roma camas nintaj pokan. 9Pero re Ajaf xubij chua: Rat xaxe caqui'cot roma can yatinjo' y man jun chic andex re xtic'atzin-ta chava. Roma tak yatajin chuk'asasic jun tijoj-pokonal y nana' rat che manak chic avuchuk'a', yen can xquinc'ue' aviq'uin y ninya' re echuk'a' re ndoc chava, xcha' re Ajaf chua. Mare' camas yinqui'cot roma ronojel cosas c'ayef je'nk'asan nuc'ut che nayon manak vuchuk'a'. Y riq'uin re' nika-va-pa re ru-poder re Jesucristo pa nue' chin yinruto'. 10Camas yinqui'cot tak yen nintaj pokan rutzij re Jesucristo y re' nuc'ut che nayon manak vuchuk'a'. Yinqui'cot tak c'o ye'ch'olin vichin y camanak nuk'ij niquiban chua. Yinqui'cot tak ye'nk'asaj necesidades, yinqui'cot tak itzel yintz'et coma re vinak y chuka' yinqui'cot roma re tijoj-pokonal nink'asaj. Roma tak yen nina' che manak chic vuchuk'a', jare' tak nipa vuchuk'a'. 11Yen nina' che ximban ancha'l jun vinak re man jun rutaman, roma xinya-ka nuk'ij yen mismo. Pero xa itzij yex tak ximban quire', roma re m'as ruc'amon che ja-ta yex xixbin che c'o nuk'ij. Can katzij-va che yen nina' che xa man jun nuk'ij, pero chuka' c'o m'as nuk'ij que chiquivach re niquibij che je namalaj tak ap'ostoles, pero xa man je katzij-ta. 12Yen can yin jun ap'ostol-va, roma tak ximban re samaj chi'icojol, xincoch' ronojel, xinc'ut c'a-vi' che can yin ap'ostol-va. Can c'o-va c'a cosas re xe'mban chin che xk'alajin chivach che can c'o-va re Dios viq'uin. Yex can xitamaj-va che yin rusamajel re Dios roma q'uiy milagros re xitz'at che xe'mbanala'. 13Y can ancha'l re samaj ximban chiquicojol re nic'aj chic iglesias, can quire' chuka' ximban chi'icojol yex. ??Anchique roma tak yex xina' che m'as ba-oc ik'ij que chiquivach re iglesias re jec'o pa tak nic'aj chic tenemit? ??Q'uiba' roma man jun molestia ximban chiva? ??Q'uiba' roma man nc'utun-ta nuay chiva y ronojel re ye'oc chua? Vo xa rutzij re', ticuyu' ba' numac. 14Y vocame yen can ninojin che yinapon chic jun bey iviq'uin, roma ja rox bey riq'uin re'. Pero riq'uin re yimba chic jun bey iviq'uin, man tinojij che yen c'o cosas ne'nc'utuj chiva. Man quire-ta. Yen mana-ta re cosas re jec'o iviq'uin, ja-ta re' re ninjo', xa ja yex re yixinjo'. Roma yex itaman re nibanataj vova' chuch'ulef: Xa ja re tata'aj re nimola re biyomal chin che nuya' can chique re rajc'ual, y mana-ta re rajc'ual re ye'mola re biyomal chin che niquiya' cha re quirta'. 15Mare' camas yinqui'cot nincusaj re c'o viq'uin y hasta yen yinq'uis-ka itzij yex roma camas yixinjo'. Astapa' yex man can-ta yinijo' ancha'l yixinjo' yen. 16Yex itaman che yen man jun andex xinc'utuj chiva chin xinito' riq'uin re ndoc chua, pero jec'o nic'aj chi'icojol niquibij che yen can yin listo chubanic quire', y mare' niquibij che jabal yixink'alon y can yixkejnak pa nuk'a', chin c'o mero ninlisaj chi'ik'a' y man niya-ta cuenta cha. 17Pero yex jabal itaman che man quire-ta. Roma man jun chique re hermanos re xintak-a iviq'uin re xixruk'ol chin c'o mero xulisaj chi'ik'a'. 18Roma chin che re hermano Tito xba iviq'uin, tiene que xinc'utuj utzil cha, y tak xba xintak chic-a jun hermano chij. Re hermano Tito man xixruk'ol-ta, yex can xitz'at che re hermano Tito ja re Esp'iritu Santo ac'ayon richin. Y can ancha'l c'a ec'uan reja' roma re Esp'iritu Santo, can quire' chuka' yine'c'uan yen roma re Esp'iritu Santo. Y mare' yen nimbij che junan kavach riq'uin. 19Q'uiba' yex ninojij che riq'uin re xkabij-ka chiva nakajo' che man jun kamac ndel chivach. Man quire-ta. Re Dios testigo chakij che yoj yojch'o quire' iviq'uin, roma xa jun kabanon riq'uin re Jesucristo. Xa can chin-va che yixkato' tak yojch'o quire' iviq'uin. Xaxe chin che yixkato' chiyixnojel yex re camas yixkajo', chin quire' can yixq'uiy-ta riq'uin re ic'aslen. 20Roma yen nina' che tak xquinapon iviq'uin, ancha'l che man otz-ta binak re ic'aslen re ancha'l ninjo' yen che binak-ta. Y mare' yen xte'mbana' rubiyal, y mana-ta chic re nirayij yex re ne'mbana' iviq'uin. Yen nina' ancha'l che xa c'o ayoval chi'icojol, itzel nina' yex chique re nic'aj chic roma otz jec'o, chuka' jec'o re niquibanala' quiyoval, ijachalon-ivi' riq'uin re ina'oj, c'o itzel tak tzij ye'bila' chiquij re hermanos, yixch'o chiquij, man jun quik'ij niban chique, y jec'o chuka' banabal re man pa rubiyal-ta ye'ban, xa ja chic re' re xque'mbanala' rubiyal. 21Re nimpokonaj yen chupan re jun chic bey tak yinapon iviq'uin, ja re andex ibanon tak yinapon, roma q'uiba' xte'nvila' che c'a je q'uiy hermanos re c'a jec'o pa mac y man quiyi'on-ta can rubanic re itzel tak banabal re'. Q'uiba' re achi'a' y re ixoki' c'a niquicanola-qui' chin ye'macun, can man niquimistaj-ta rubanic re itzel tak banabal re', y man ye'q'uex-ta chuka' chubanic. Roma vo xa jec'o chiva yex re c'a niquiban banabal qui tak re', can nuban chua che yinok'. Y re Dios can xtuban chua che manak nuk'ij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\