2 Corintios 7

1Re ch'abal re ximbij-yan-ka chiva, can ja re Dios biyon can. Mare' yex hermanos re camas yixinjo', nimbij chiva che takach'ojersaj re kac'aslen. Can takachajij re ka-cuerpo y re k'anma chach ronojel re xa man ch'ajch'oj-ta. Takaxibij-ki' chach re Dios y man chic takac'uaj re itzel c'aslen. Xa ja re c'aslen otz jare' re takac'uaj, re can ch'ajch'oj. 2Hermanos, ninc'utuj utzil chiva che tijaka' re iv'anma chakavach chin m'as yojijo' yoj, chin che can chupan re iv'anma yojc'ue-va. Yoj man jun itzel cosa kabanon chiva. Yoj man jun re kayajon-ta runa'oj, y chuka' man jun re kak'alon-ta. 3Pero tak yen ximbij-ka re ch'abal re' chiva, man ximbij-ta che yex c'o imac. Roma yen ximbij-yan-ka che yex can yixc'o-va pa tak k'anma, y man jun xtitiquir xtilisan-a re amor re' kaq'uin, re camic man nitiquir-ta y ni xe-ta re cosas re nakac'alvachij. 4Y yen nimbij chiva ronojel re nina' pa v'anma ivoma yex, y mare' vocame nimbij chiva che yen camas niqui'cot re v'anma chivij yex hermanos. Y itzij yex re v'anma can man nibison-ta chic, y jare' re nibano chua che camas yinqui'cot chupan ronojel tijoj-pokonal. 5Yoj can c'o-va tijoj-pokonal nakak'asaj, y jare' chuka' re xe'kak'asaj tak xojeka vova' pa Macedonia. Xa can man yojxulan-ta ba' pa ruk'a' re tijoj-pokonal, can quire' nakac'alvachij riq'uin ronojel, y re kaq'uin-ka yoj, re k'anma nik'axo y nutaj pokan roma man jun kataman andex ibanon yex, y c'o chuka' tijoj-pokonal nakak'asaj pa quik'a' re man quiniman-ta re Jesucristo. 6Pero re Dios can nucukuba' quic'o'x re camanak quik'ij banon chique y mare' re Dios can xucukuba' kac'o'x, che xbeka re hermano Tito kaq'uin. 7Re hermano Tito xbo'rcukuba' kac'o'x, man xe-ta roma xbeka kaq'uin y xkatz'at rach, man quire-ta, reja' xbo'rcukuba' kac'o'x vova' roma yex can xicukuba-va-pa ruc'o'x chila' iviq'uin. Xbo'rya' rutzijol chaka che yex can yojijo-va, che vocame yex xa yixbison roma man cha'nin-ta xiban rubiyal re xbanataj chi'icojol. Y chuka' xbo'rtzijoj chaka che yex camas nitaj ik'ij chin niban re ninjo' yen che niban. Ronojel re xya' rutzijol chua, can xuban chua che camas xqui'cot re v'anma. 8Vocame, yen can man nina-ta chic che c'ayef ximban roma re carta re xintak-a chiva, roma tak xintak-a re carta re' chiva, can xuban-va chua che c'ayef xina' y camas xinojij che man-ta quire' rubanic ximban-a cha, roma can xixinya' pa bis. Vocame, can man c'ayef-ta chic nina', roma xa ba-oc tiempo re xixruya' pa bis re carta re'. 9Vocame can yinqui'cot, pero man roma-ta re carta re xintak iviq'uin y xixruya' pa bis, man quire-ta, yinqui'cot roma re bis xuban jun samaj iviq'uin, y re samaj re' can xuban chiva che xjalataj ic'aslen. Can ja-va c'a quire' xrajo' re Dios chin che xixc'ue' pa bis, roma man-ta xixc'ue' pa bis, c'ayef-ta xuban chiva, roma man-ta xjalataj re ic'aslen, y xe-ta yex man-ta xjalataj re ic'aslen, katzij-ta yoj, roma man jun tzij xkabij chiva. 10Roma tak ja re Dios re nirayin che nipa bis kaq'uin, re bis re' can nuban cha xabanchique vinak che nijalataj ruc'aslen, y riq'uin re' nicolotaj chach re rumac. Y re xtibano quire' man jun bey c'a xtitzolaj chij, roma ronojel cosa rion otz nuc'am-pa cha chupan re ruc'aslen. Jac'a re bis re c'o quiq'uin re vinak re man niquijo-ta niquinimaj re Dios, xa man nuban-ta chique che nijalataj quic'aslen y xa chupan re camic chin jumul ye'ruc'uaj-va. 11Xaxe titzu' andex che samaj xuban pa tak ic'aslen re bis re xuya' re Dios chiva yex. Roma cha'nin xiban rubiyal ronojel. Can cha'nin xibij-pa chua che xa mana-ta yex re c'o imac. Can man xka-ta chivach re rumac rubanon re jun re kejnak pa mac. Can xixibij-ivi' roma xk'ax pan ive' re andex banatajnak chi'icojol. Can yojijo-va. Can nitaj ik'ij chin nibanala' re nurayij re Dios, y can jare' chuka' xilisaj-a re xmacun chi'icojol. Ronojel pa sakil xiban-va rubiyal y xk'alajin che man jun imac. 12Tak yen ximban-a re carta y xintak-a chiva, man xe-ta roma re jun re xbano re mac. Y chuka' man xe-ta roma re jun re anchok cha xban-va re mac. Man xe-ta coma reje'. Xa can chin che yex niya' pa cuenta y nitamaj che yoj camas nakajo' yixkato', chin che man-ta quire' nibanataj chi'icojol. Re Dios can nutz'at-va-pa che quire' re karayin. 13Y roma xiban-yan rubiyal ronojel mare' yojqui'cot, roma jare' re karayin yoj. Pero m'as xojqui'cot tak xkatz'at re hermano Tito che camas niqui'cot r'anma xbeka tak tzolojnak-pa chila' iviq'uin. Yex xa can xiya-pa ruchuk'a' re r'anma. 14Vocame can man yinq'uex-ta chic chach re Tito, roma tak c'amaje-na tiba iviq'uin, yen xintzijoj cha che yex camas yix otz. Yen nojel tiempo ja re katzij re nbin chiva, y vocame can katzij-va chuka' re ximbij-a cha re Tito chivij yex, y man chak ximbij-ta quire' chivij, sino que can katzij-va che yix quire'. 15Mare' vocame re hermano Tito camas yixrajo', m'as que chach tak c'amaje-na tapon iviq'uin, roma reja' ne'ka chuc'o'x che yex can riq'uin ximbire' xic'ul. Can iyaben c'a re andex che ch'abal re je'ruc'uan-a reja' chiva. Y chuka' can ne'ka-va c'a chuc'o'x che yex camas yixniman tzij. 16Yen camas yinqui'cot, roma ntaman che yex can ninimaj tzij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\