2 San Pedro 2

1Re ajuer can, jec'o achi'a' xe'c'ue' chiquicojol re nuvinak israelitas re nibex profetas chique, xquibij che je'takom-pa roma re Dios chin niquitzijoj re ruch'abal re Dios, pero man quire-ta. Y quire' chuka' chi'icojol yex vocame. Jec'o vinak xque'bec'ulum-pa, y xtiquibij che ja re ruch'abal re Dios niquic'ut, y xa man katzij-ta. Roma xa quina'oj reje' re ye'quibila' y man jun nenaben tak ye'quibila-apo chi'icojol. Y re vinak re' hasta man xtiquinimaj-ta che re Ajaf xcom chin xutoj quimac. Xa ja reje' mismo re ye'yi'o tijoj-pokonal pa quive'. Man xtiquinabej-ta tak xtipa pa quive'. C'aja tak xtiquina' xa pa k'ak' chic jec'o-va. Y chuka' re ye'tzekelben quichin c'a chire' xque'beka-va. 2Y je q'uiy re xque'tzekelben quichin roma re c'aslen quic'uan, astapa' re jun c'aslen re' xa man utzulaj c'aslen-ta. Y mare' quitzij reje' tak xtiyok' re katzij bey y re utzulaj ch'abal richin re Dios, roma jec'o-apo iviq'uin. 3Y re vinak re' roma camas niquirayij re mero, xtiquibij che can chin-va re Dios re ense~nanza niquiya', y man quire-ta. Xaxe chin niquilisaj mero chi'ik'a'. Y re vinak ye'bano quire' can xque'q'uis, roma can ajuer rubin can re Dios che xtuya' castigo pa quive'. Y re castigo re' can xtipo-va chiquij. 4Roma re Dios, pero ni xe-ta re 'angeles man xe'rucuy-ta tak xe'macun. Xa xe'ruch'akij chupan re lugar chin tijoj-pokonal. Xe'ruch'akij chupan re lugar chin k'oko'm. Chire' je'yi'on-va, quiyaben re k'ij tak xtiban juzgar pa quive'. 5Y chuka' re Dios man xe'rucuy-ta chic re vinak re xe'macun ajuer can. Xa xuban che xpa jun job pa quive' re can manak tz'etal-va, re nibex diluvio cha. Roma re quic'aslen re vinak re' man choj-ta chach re Dios. Pero xe'rucol re No'e y je vuku' chic vinak m'as. Y ja re No'e re xsekresan chique re vinak re andex rubanic nic'uax jun c'aslen choj chach re Dios. 6Y re Dios can man xucuy-ta chic chuka' quimac re jec'o pa tenemit Sodoma y Gomorra. Xa xubij che que'q'uis, y can quire-va xbanataj. Reja' xe'ruq'uis re tenemit re' riq'uin k'ak', y can xe chic quichajil xc'ue' can. Chin quire' tiquitamaj re vinak re ye'c'ue' can, che vo xa man choj-ta quic'aslen xtiquic'uaj chach re Dios, xtika chuka' jun namalaj castigo pa quive' reje'. 7Re Dios can xe'ruq'uis-va re ca'e' tenemit xquibini'aj Sodoma y Gomorra. Pero xucol-pa chach re castigo re' re jun ache choj ruc'aslen re xubini'aj Lot. Re Lot can ju-va xuna' r'anma roma xe'rutz'at re nic'aj chic vinak che xquic'uaj jun itzel c'aslen. 8Y re jun ache choj ruc'aslen re' xc'ue' chiquicojol re vinak re'. Y roma k'ij-k'ij xuc'axaj y xutz'at re etzelal xe'quibanala' re vinak, reja' camas xk'axo re r'anma roma re'. 9Re Ajaf can rutaman ye'rucol re je'ac'ayon jun c'aslen ancha'l nrajo' reja'. Tak can jec'o pa jun tijoj-pokonal chin ye'tojtobex, reja' ye'rucol. Jac'a re vinak re man quic'uan-ta jun c'aslen choj, re Ajaf xa c'aja tak xtapon re k'ij jare' tak xtuban juzgar pa quive'. 10Y re' can nuc'ut-va che re vinak ye'bano itzel tak rayibal re nika chiquivach reje', xa can c'aja tak xtapon re k'ij jare' tak xtiban juzgar pa quive' roma re Dios, roma xabanchique autoridades ye'quitzelaj. Man ye'q'uex-ta y chuka' man niquixibij-ta-qui' chin niquiban xabanchique cosa. Reje' can man jun quik'ij chuka' niquiban chique conojel vinak. Man niquixibij-ta-qui' chin niquibij itzel tak tzij chiquij re camas quik'ij. 11Jac'a re 'angeles astapa' camas qui-poder y q'uiy cosas ye'tiquir niquiban, pero man jun bey niquic'utuj-ta jun castigo cha re Dios chiquij re c'o itzel tak banabal ye'quiban. Reje' ne'quibij cha re Ajaf re andex ye'quibanala', pero man niquicusaj-ta itzel tak tzij tak ne'quibij cha re Ajaf. 12Pero re vinak re man niquixibij-ta-qui' ye'ch'o chiquij re camas quik'ij, can ancha'l je chicop roma man niquinojij-ta ba'. Y astapa' jun cosa re man jun bey k'axnak pa quive', itzel ye'ch'o chij. Y riq'uin re itzel tak banabal quire', niquivayoj castigo pa quive' y c'a chupan re castigo re' xque'beka-va. Ancha'l niquic'alvachij re chicop tak ye'betz'am-pa chin ye'quimisas. Y yoj nakabij che otz rubanic chique. 13Y re vinak re' xtiquic'ul rajal re quibanabal. Jac'a vinak re' re ye'bano che can che pak'ij che chak'a' jec'o chupan re etzelal, y can jabal niquina' tak niquiban quire'. Re vinak re' can je ancha'l tz'il re c'o chij jun tziak, y can je yi'oy q'uex. Y can iviq'uin chuka' xtiquimol-va-qui' y xque'va' iviq'uin, xaxe chin yixquik'ol. Y jabal niquina' tak quire' niquiban. 14Y xabanchique ixok niquitz'at, can jare' niquijo' ye'c'ue' riq'uin. Man ye'tiquir-ta niquiya' can rubanic re mac. Niquiban chuka' chique re can c'amaje-na kas tiquiban confiar-qui' riq'uin re Dios che ye'macun. Jabal quitaman ronojel rach k'aloj, chin niquimol q'uiy mero. Reje' can xtika-va re castigo pa quive'. 15Y can quiyi'on chic can re c'aslen choj. Can je'satzanak-va. Y can quic'uan re c'aslen re xuc'uaj re jun ache profeta re xc'ue' ajuer can xubini'aj Balaam, ruc'ajol re ache xubini'aj Beor. Re Balaam can nurayij re mero, astapa' can riq'uin itzel tak banabal nuch'ac-va. 16Y roma re etzelal nrajo' nuban re Balaam, xbex cha che man otz-ta re nunojij. Y can ja re ruquiej re xch'o-pa cha. Y astapa' jun quiej man nitiquir-ta nich'o, re ruquiej re Balaam xch'o-pa cha ancha'l nich'o jun vinak, chin che man chic xuya-ta k'ij cha che no'rbana' re itzel tak banabal re runojin che nuban. 17Y re vinak re je'satzanak, can je ancha'l alaxbal-ya' re je chake'j chic. Chuka' can je ancha'l nube re je'ruc'amom-pa cak'ik'. Re vinak re' can je'yaben-va roma re lugar can xak y camas k'oko'm chin tijoj-pokonal. Y chin nojel tiempo xque'ba chire'. 18Y can niquibananej che c'o q'uiy na'oj quiq'uin, pero rion tzij re man jun quijkalen ye'quibila'. Y chin ye'quik'ol re xa c'a ba' que'colotaj-pa chiquicojol re je'ac'ayon itzel tak c'aslen, niquibila' chique che otz ye'quibanala' re itzel tak rayibal. 19Niquisujla' chique che vo xa ye'quitzekelbej, can ye'oc-va libre, pero ni xe-ta reje' mismo man je libre-ta. Roma astapa' niquisuj chique re nic'aj chic che ye'oc libre, reje' xa man je libre-ta, roma xa je'kejnak pa ruk'a' re etzelal. Y kataman jabal che re je'ch'acatajnak xa can je'kejnak pa quik'a' re ch'acayon quichin. 20Y xabanchique vinak rutaman chic rach re Kajaf Jesucristo re nicola kachin chach re kamac, reja' can colotajnak chic chach re etzelal chin re ruch'ulef. Y vo xa nunem chic-ri' jun bey chupan re c'aslen re anche' elinak-va-pa, nika chic jun bey pa ruk'a' re etzelal. Y mare' re ruc'aslen re vinak re', m'as c'ayef xtuban que chach re xuban tak c'amaje-na tunimaj re Jesucristo che'. 21Roma m'as-ta otz che man-ta jun bey xutamaj re andex rubanic jun c'aslen choj chach re Dios. Roma xa ye'ruya' chic can re lok'olaj tak mandamientos re xe'ruya' re Dios cha. 22Y vova' can katzij-va che nibanataj ancha'l nubij jun tzij: Re tz'e' no'rtija' chic-pa re xuxa-yan can. Y vova' can nibanataj chuka' ancha'l nubij jun chic tzij: Re ak astapa' jabal atinisan chic-a, no'rquicha' chic-pa-ri' jun bey pa ch'abak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\