Hechos 15

1Jec'o achi'a' re je'pitinak pa Judea y xe'bapon chire' pan Antioqu'ia, y niquibila' chique re hermanos: Chin che yex yixcolotaj chach re imac, tiene que niban re circuncisi'on chiva, re nubij chupan re ley chin re Mois'es. 2Y re Pablo y re Bernab'e camas xquich'ojij chique re ye'bin quire'. Mare' re hermanos re jec'o chire' xe'quicha-a re Pablo y re Bernab'e y chuka' nic'aj chic hermanos, chin ye'ba pa tenemit Jerusal'en quiq'uin re ap'ostoles jec'o chire' y re ye'c'uan quichin re hermanos re niquimol-qui' pa rube' re Dios, chin niban rubiyal, vo xa niban o man niban-ta re circuncisi'on chique re hermanos re man je israelitas-ta. 3Y can xe'tak-va-a re achi'a' je'cha'on chin ye'ba pa Jerusal'en. Xe'tak-a coma re hermanos re niquimol-qui' pa rube' re Dios chupan re tenemit re'. Y re hermanos re je'takon-a, xe'k'ax pa tak tenemit re jec'o pa Fenicia y re jec'o pa Samaria, y niquitzojola' can chique re hermanos che je q'uiy vinak re man je israelitas-ta re xquinimaj re Jesucristo y xjalataj quic'aslen. Y re hermanos re xe'c'axan can, camas xqui'cot re c'anma. 4Y tak xe'bapon pa Jerusal'en re achi'a' je'takon-a, can xe'c'ul-va coma re hermanos re jec'o chire', coma re ye'c'uan quichin re hermanos y coma chuka' re ap'ostoles. Y re Pablo y re Bernab'e xquitz'am rutzijosic chique, che re Dios camas je'ruta'on, y mare' je q'uiy vinak re man je israelitas-ta re xe'niman re Jesucristo, xe'cha'. 5Y jec'o achi'a' fariseos re quiniman chic re Jesucristo, re xe'bepa'e-pa y xquibij: Re hermanos re man je israelitas-ta, tibex chique che tiene que niban re circuncisi'on chique, y che tiquibana' chuka' re nubij chupan re ley chin re Mois'es, xe'cha'. 6Y mare' re ap'ostoles y re ye'c'uan quichin re hermanos re niquimol-qui' pa rube' re Dios, xquimol-qui' chin niquicanoj rubiyal, vo xa can niban o man niban-ta re circuncisi'on chique re hermanos man je israelitas-ta. 7Y tak q'uiy chic je'ch'ovenak-ka chij re circuncisi'on, re Pedro xpa'e' y xubij: Hermanos, yex ne'ka chi'c'o'x che c'o-yan chic che tiempo tak re Dios xinrucha-a chi'icojol chin che xintzijoj re utzulaj ch'abal chin re Dios re nibex evangelio cha, chiquivach re vinak re man je israelitas-ta, chin quire' xquinimaj chuka' reje'. 8Re Dios can xuc'ut chakavach che ye'ruc'ul re vinak re'. Mare' xuya-pa re Esp'iritu Santo pa quive', roma xutz'at re c'anma. Junan xuban re Dios chaka yoj re yoj israelitas y chique re man je israelitas-ta. 9Can man jun kacojol xuban. Reje' can xquinimaj re Jesucristo. Mare' tak re Dios xuch'ojersaj chuka' re c'anma. 10Y yex ??anchique roma tak nijo' nitojtobej re Dios? ??Anchique roma tak nijo' niya' jun ejka'n chiquij re hermanos re man je israelitas-ta? Roma re ruc'uaxic re ley chin re Mois'es xa jun ejka'n re man xe'tiquir-ta xquic'uaj re kavinak xe'c'ue' ajuer can, y ni xe-ta chuka' yoj man yojtiquir-ta nakac'uaj. 11Mare' yoj can kataman-va che xa roma re utzil re xuban re Ajaf Jes'us pa ka-cuenta, xa mare' tak xojcolotaj chach re kamac, can ancha'l xban chique re hermanos re man je israelitas-ta, y man rutzij-ta che c'o jun cosa otz xkaban, xcha' re Pedro. 12Y mare' re jenipa' quimalon-qui' chire' man chic xe'ch'o-ta-apo, xaxe xquic'axaj re niquitzijoj re Bernab'e y re Pablo. Reje' niquitzojola' re jenipa' milagros re man jun bey je'tz'eton-ta, re xe'quibanala' chiquivach re vinak man je israelitas-ta, roma reje' can ja re Dios re xyi'o qui-poder. Can xk'alajin-va che ja re Dios re takayon quichin. 13Y tak re Bernab'e y re Pablo xe'tane-ka che tzij, xpa re Jacobo xch'o y xubij: Hermanos, quinic'axaj: 14Re Sim'on Pedro c'a nutzijoj-ka chaka che re Dios can xuban utzil chique re vinak re man je israelitas-ta. Can xe'rucha' chin che ye'oc rutenemit re can ye'yi'o-va ruk'ij. 15Can katzij c'a ne'c'ulun-va re quitz'iban can re rusamajela' re Dios re xe'c'ue' ajuer can, re xbex profetas chique. Re quitz'iban can reje' ja quire' nubij: 16C'are' xquintzolaj chic-pa quiq'uin re israelitas re je rey-rumam can re Rey David, y xtimban chique che xque'yacataj chic jun bey, chin quire' niquiya' chic nuk'ij, ancha'l tak xc'ue' re Rey David. 17Y yen re Ajaf xtimban quire' chique, chin quire' re nic'aj chic vinak xtiquicanoj-ta re nubey. Xa can conojel re man je israelitas-ta re je'ncha'on chic, can xquinquicanoj-ta. 18Ja quire' rubin can re Ajaf Dios ajuer can, chupan re ruch'abal, xcha' re Jacobo. 19Y chuka' re Jacobo xubij: Yen ninojij che man que'kanak re man je israelitas-ta re xjalataj quic'aslen chach re Dios, chin che niban re circuncisi'on chique. 20Re otz che nakaban, ja che takataka-a rubixic chique chupan jun vuj, che man que'quitaj re man otz-ta chin nitij roma xa yi'on chic chiquivach im'agenes re xa vinak je'banayon-ka, y re achi'a' y re ixoki' man tiquicanola-qui' chin ye'macun, y chuka' man tiquitaj ti'ij re c'a c'o quic' ruc'uan, ancha'l re quich'acul re chicop re ye'jik' tak ye'quimisas, y chuka' man tiquitaj quic', kojcha-a chupan re vuj. 21Roma ja cosas re' re nitzijos ajuer can, re pa tak nema-jay re anche' nitzijos-va re ruch'abal re Dios re nibex sinagoga cha, re jec'o pa tak ronojel tenemit. Y can jec'o-va re ye'tijon kachin chupan re ley chin re Mois'es. Mare' kataman andex re man otz-ta che nakaban. Y ronojel k'ij chin uxlanen nakac'axaj re ley re niban leer chakavach, xcha' re Jacobo. 22Y jare' tak re ap'ostoles, re achi'a' re ye'c'uan quichin re hermanos re niquimol-qui' pa rube' re Dios y ronojel re nic'aj chic hermanos xquinojij che jec'o hermanos xque'quicha-a chin ye'ba c'a pan Antioqu'ia chin che ye'oc-a quichibil re Pablo y re Bernab'e. Re xe'quicha-a reje' ja re Judas re nibex chuka' Barsab'as cha y re Silas. Je ca'e' hermanos re c'o quik'ij chiquivach re nic'aj chic hermanos. 23Y xban-a jun vuj y xjach-a chique chin niquic'uaj-a chique re hermanos. Y re vuj re' nubij: Yoj re yoj ap'ostoles, y yoj re yojc'uan quichin re hermanos y chuka' re nic'aj chic hermanos, nakatak-a ruxnokil-ivach yex hermanos re man yix israelitas-ta, re yixc'o pan Antioqu'ia y nic'aj chic tenemit chin re lugar rubini'an Siria y re yixc'o pa Cilicia. 24C'o rutzijol kaq'uin che jec'o je'aponak iviq'uin, y vova' je'elinak-va-a, pero mana-ta yoj re yojtakayon-a quichin. Reje' xa jun-va chic re xquibij chiva y mare' xquisatz ic'o'x, roma reje' niquibij che yex tiene que niban re circuncisi'on chiva, y re nic'aj chic cosas re nubij chupan re ley chin re Mois'es. 25Y mare' tak yoj xkanojij che otz ye'kacha-a je ca'e' hermanos chin ye'katak-a chi'itz'etic. Y re je ca'e' re' ye'oc-a quichibil re Bernab'e y re Pablo re camas ye'kajo'. 26Y can itaman-va che re hermano Bernab'e y re hermano Pablo can je'aponak pa tak tijoj-pokonal chutzijosic re ruch'abal re Kajaf Jesucristo. 27Jac'a re hermano Judas y re hermano Silas re ye'katak-a chin xque'bech'o iviq'uin, y pa rubiyal c'a xtiquic'ut re tzij re katz'iban-a chiva. 28Y re nrajo' re Esp'iritu Santo, ja chuka' re' re nakajo' yoj chiva, che man tibanala' re jenipa' c'o chupan re ley, xa can xe re m'as nic'atzin, jare' re tibana', 29che man titaj ti'ij chin jun chicop re xquimisas chin xsuj chach jun imagen re xa vinak banayon-ka, man titaj quic', y chuka' man titaj ti'ij re c'a c'o quic' ruc'uan, ancha'l re quich'acul re chicop re ye'jik' tak ye'quimisas, y chuka' re achi'a' y re ixoki' man tiquicanola-qui' chin ye'macun. Vo xa ronojel re' xtinimaj, otz c'a xquixbiyin. Can jac'a re Dios xtichajin ivichin. 30Y tak xe'tak-a, reje' xe'bapon pa tenemit Antioqu'ia y xe'quimol re hermanos y xquijach re vuj chique. 31Y tak re hermanos xquiban leer rach re vuj, camas xe'qui'cot y xquicukubula-ka quic'o'x roma re tzij re je'tz'iban-a chupan. 32Y re Judas y re Silas q'uiy c'a tzij xquibila' chique re hermanos chin che xquicukubala' can quic'o'x y chuka' xquibij can chique che tiquibana' confiar-qui' riq'uin re Dios. Re Judas y re Silas can niquitzijoj re nibex chique roma re Dios. 33Y re je ca'e' hermanos re', re Judas y re Silas, xe'c'ue-a ba' tiempo quiq'uin chire' pan Antioqu'ia. Jac'a tak xquinojij che ye'tzolaj pa Jerusal'en quiq'uin re je'takayom-pa quichin, re hermanos re jec'o chire' pan Antioqu'ia xe'quiban-a despedir, y xquibij-a chique che tiquichajij-qui' y ja-ta re Dios xtichajin quichin. Quire' xquibij-a chique. 34Y tak jec'o chic listo chin ye'tzolaj, re Silas xa man xba-ta chic, xa xc'ue' can chire' quiq'uin re hermanos. 35Y can quire' chuka' xquiban re Pablo y re Bernab'e, xe'c'ue' can chire' pan Antioqu'ia. Reje' y re nic'aj chic xe'quitijoj re hermanos y xquitzijoj chuka' re utzulaj ch'abal chin re Ajaf chique re vinak. Can je q'uiy-va xe'bano re samaj. 36Y k'axnak chic ba' tiempo tak re Pablo xubij cha re Bernab'e: Jo', jo' chiquitz'etic re hermanos re jec'o pa tak ronojel tenemit re katzijon-va can re ruch'abal re Ajaf, chin ye'kabetz'eta' andex quibanon. 37Y re Bernab'e nrajo' che niquic'uaj-ta chic jun bey re Juan re nibex chuka' Marcos cha. 38Pero re Pablo man nrajo-ta che niba re Marcos chiquij, roma tak xquic'uaj-a nabey, xe'ruya' can chire' chupan re lugar rubini'an Panfilia, y man xba-ta chiquij chubanic re samaj. 39Y mare' xoc ayoval chiquicojol, y xquijach-qui'. Re Bernab'e xoc-a ruchibil re Marcos, y xe'oc-a pa jun barco chin xe'ba chupan re jun lugar rubini'an Chipre. 40Y tak re Pablo niba, xucha-a re Silas chin xoc-a ruchibil. Y re hermanos aj chire' pan Antioqu'ia xe'quijach-a pa ruk'a' re Dios re Pablo y re Silas. 41Y tak je'binak chic, xe'k'ax chupan re lugar quibini'an Siria y Cilicia, niquicukubala' can quic'o'x re hermanos re jec'o pa tak iglesias.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\