Hechos 22

1Nuvinak israelitas y yex re yix principal re yixc'o chupan re katenemit, tic'axaj c'a re ch'abal re xque'mbij chiva vocame, chin che nimban defender-vi' chivach, xcha'. 2Y tak re vinak xquic'axaj che re Pablo xch'o-pa pan hebreo re quich'abal reje', can man xe'k'ajan y can man xe'silon, xa can xe'memur. Y re Pablo xutz'am tzij: 3Yen, can yin jun israelita, re xinalax pa tenemit rubini'an Tarso re c'o pa Cilicia, pero ja vova' pa Jerusal'en xinq'uiy-va. Y ja re namalaj ache re rubini'an Gamaliel re xtijon vichin. Y xinrutijoj riq'uin ronojel re nubij chupan re ley re yi'on can chique re kavinak xe'c'ue' ajuer can. Roma can ntijom-pa nuk'ij chin nimban re rusamaj re Dios, ancha'l chuka' re nirayij niban chiyixnojel yex chupan re k'ij re'. 4Roma tak rubanon can, yen camas ximbanala' chique re vinak re quiniman re utzulaj ruch'abal re Ajaf Jesucristo. Xe'ntz'amala-pa chin xe'nya' pa c'arcel. Xe'nc'uaj chin che que'quimisas, che achi'a' y che ixoki' quire' ximban chique. 5Y re namalaj sacerdote y conojel re rejeta'k tak achi'a' re c'o quik'ij jabal quitaman, roma can ja reje' re xe'yi'o-a autoridad chua, y xquiya-a cartas chua chin ninjach pa quik'a' re kavinak re jec'o pa tenemit Damasco. Y ximba chiquitz'amic re vinak re ye'tzake' chij re Jesucristo, chin che can je'ximon tak ye'nc'am-pa vova' pa Jerusal'en, y c'are' ye'nya' pa castigo. 6Pero pa jun nic'aj-k'ij tak katz'amon-a bey y xa ba' chic man kojapon pa tenemit Damasco, c'o jun namalaj sakil pitinak chila' chicaj xka pa nue'. 7Y mare' yen xintzak pan ulef. Y jare' tak xinc'axaj che c'o Jun nich'o-pa chua, y ja quire' nubij: Saulo, Saulo, ??anchique roma tak atz'amon ch'a'oj chuij? xcha'. 8Y yen xinc'utuj cha: ??Yat anchique c'a rat c'a? xincha' cha. Y reja' xubij chua: Ja yen re Jes'us aj-Nazaret re anchok chij atz'amon-va rubanic ch'a'oj, xcha' chua. 9Y re je'binak chuij xquixibij-qui', roma xquitz'at re sakil, pero man xquic'axaj-ta re xubij re Jun re xch'o viq'uin. 10Y yen ximbij: Ajaf, ??andex c'a re ruc'amon che nimban? xincha'. Y re Ajaf xubij chua: Cayacataj y cabiyin pa Damasco, y chire' xtibex chava re andex ruc'amon che naban, xincho'x. 11Pero c'aja-na re vichibil re xe'yuken-a chinuk'a' chin xojba pa Damasco, roma re ruchuk'a' re sakil re xintz'at, can xuban chua che ximoyer can. 12Y chire' pa Damasco c'o c'a jun ache rubini'an Anan'ias, jun ache re can nuban-va re nubij chupan re ley chin re Mois'es. Y conojel kavinak israelitas re jec'o chire', jabal ye'ch'o chij re Anan'ias re'. 13Y reja' xapon viq'uin y xbo'rbij chua: Hermano Saulo, catzu'un, xcha'. Y yen can jare' xintiquir xintzu'un y xintz'at rach re Anan'ias. 14Y reja' xubij chuka' chua: Re Dios re quichin re kavinak xe'c'ue' ajuer can, xatrucha' chin natamaj re nurayij reja' y chin chuka' xatz'at re Ajaf Jesucristo re can choj ruc'aslen, y xac'axaj re ruch'abal. 15Y ja rat re xcatzijon chiquivach re vinak re xatz'at y re xac'axaj. 16Cayacataj y man tayabej m'as, xa tabana' bautizar-avi', tanimaj rube' re Ajaf Jes'us, chin nicuyutaj re amac, xcha' chua. 17Y tak xintzolaj-pa y xineka vova' pa Jerusal'en, ximba chupan re rachoch re Dios chubanic orar. Y ja tak yintajin chubanic orar, ximban jun ancha'l achic', 18roma re Ajaf Jesucristo xuc'ut-ri' chinoch, y xubij chua: Cha'nin catel-a vova' pa Jerusal'en, roma re vinak re jec'o vova' man xtiquinimaj-ta re xtatzijoj chuij yen, xcha' chua. 19Mare' yen ximbij cha: Ajaf, reje' quitaman che ja yen re xinapon pa tak nema-jay re anche' nitzijos-va re ruch'abal re Dios re nibex sinagoga cha, chiquitz'amic re yatquiniman, xe'nc'uaj pa c'arcel y xe'nch'ay. 20Y tak xquimisas re Esteban re xtzijon re abe', can xka chinoch re xban cha, can yinc'o-va-apo chuka' quiq'uin re aj-quimisanel, nchajin re quitziak re je'quilisalon can chiquij, xincha'. 21Pero re Ajaf Jesucristo xubij chua: Cabiyin, roma can yatintak-a pa tak tenemit re jec'o naj, chin natzijoj re nuch'abal chique re vinak re xa man je israelitas-ta, xcha' chua, quire' xubij re Pablo chique re ruvinak israelitas. 22Y re vinak re' man chic xquijo-ta xquic'axaj re Pablo. Xa jun pa quichi' xquiban y xquibij: !!Tiquimisas la jun ache la', roma xa can man ruc'amon-ta chic che c'as! ye'cha' re vinak. 23Y roma re vinak jun pa quichi' niquiban y niquich'akela' chuka' re quitziak re je'quilisan-a chiquij, y xbequimok'ej-pa ulef chin niquich'akela' chicaj roma quiyoval, 24mare' re coronel xubij che tic'uax-apo re Pablo chupan re jay anche' jec'o-va re soldados, y tich'ay, chin quire' tubij anchique roma tak re vinak jun pa quichi' niquiban chij. 25Y jac'a tak yach'on chic re Pablo chin niquich'ay, re Pablo xubij cha re capit'an: Yen yin jun ache romano. ??Ruc'amon como che yinich'ay, tak xa c'amaje-na tiban nubiyal? xcha'. 26Re capit'an tak xuc'axaj quire', xbo'rbij cha re coronel: ??Andex nanojij che naban vocame? Roma re Pablo jun ache romano, xcha' cha. 27Y tak re coronel xuc'axaj re', xba riq'uin re Pablo, y xbo'rc'utuj cha: ??Katzij che rat yat jun ache romano? xcha' cha. Y re Pablo xubij: Ja', katzij. 28Y re coronel xubij: Yen camas q'uiy mero xinya' chin quire' xinoc jun ache romano, xcha'. Y re Pablo xubij: Yen man quire-ta, yen can pa nulaxic-va che yin jun ache romano, xcha' re Pablo. 29Y roma xquinabej che re Pablo jun ache romano, re achi'a' re jec'o chic-apo listo chin niquich'ay, xe'kebun-a chiquij. Y re coronel ruxibin chuka-ri', roma ruyach'on re Pablo. 30Y pa ruca'n k'ij, roma re coronel nrajo' nutamaj andex rumac rubanon re Pablo chiquivach re israelitas, mare' reja' xutak quiyoxic re principal tak sacerdotes y re je quichibil re pa camon ye'bano juzgar. Y c'are' xbo'rlisaj-pa re Pablo, y xbo'rpoba' chiquivach.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\