San Lucas 22

1Y xa chua'k-cabij chic re quinamak'ij re israelitas, y ja namak'ij re' tak niquitaj xcana-vay re manak levadura riq'uin, y re namak'ij re' niquibij pascua cha. 2Jare' tak re principal tak sacerdotes y re achi'a' je'atamayon re ley quichin re israelitas, niquinojela' andex xtiquiban chin niquiquimisaj re Jes'us, roma quixibin-qui' chiquivach re vinak. 3Y re Judas re jun chique re je doce ap'ostoles re xbex chuka' Iscariote cha, can nisamaj chic re Satan'as pa r'anma. 4Mare' re Judas re' xba quiq'uin re principal tak sacerdotes y quiq'uin chuka' re ye'c'uan quichin re achi'a' re ye'chajin chire' pa rachoch re Dios, y xch'o quiq'uin chij re andex xtuban chin nujach re Jes'us pa quik'a'. 5Y re achi'a' camas c'a xe'qui'cot tak xquic'axaj quire', y xquisuj mero cha. 6Re Judas xuban can re trato. Y xutz'am runojexic andex xtuban y jampa' tak xtujach pa quik'a', y tak xtujach pa quik'a', ja tak manak vinak quimalon-qui' riq'uin. 7Xbeka re namak'ij, k'ij chin nitij re xcana-vay re manak levadura riq'uin, y chuka' jare' tak ye'quimisas re ch'utak ovejas, roma jare' re ye'oc chupan re namak'ij rubini'an pascua. 8Y re Jes'us xe'rutak-a re Pedro y re Juan, y xubij-a chique: Quixbiyin y te'ibana' rubanic re xtakataj chupan re pascua re'. 9Y re je ca'e' disc'ipulos xquic'utuj cha: ??Anche' c'a najo-va che nakabana' rubanic re va'in? 10Y re Jes'us xubij chique: Tak xquixapon pa tenemit Jerusal'en, xtitz'at che c'o jun mozo re ruc'amom-pa ruya' pa jun cucu'. Titzekelbej-a re ache re' c'a anchique jay xtoc-va. 11Y tibij cha re rajaf re jay re': Re ka-Maestro rubim-pa: ??Anchique cuarto chin re avachoch otz chin nimban-va re namalaj va'in quiq'uin re nu-disc'ipulos chupan re namak'ij pascua? quixcha' cha. 12Y re rajaf jay xquixruc'uaj pa ruca'n piso chin re jay. Y chire' c'o jun cuarto nem banon chic rubanic. Ja chire' tibana-va rubanic re xtakataj chin re pascua, xe'cho'x-a. 13Y re je ca'e' disc'ipulos xe'ba. Y can ancha'l re rubin-a re Jes'us chique, can quire' re xbanataj. Y reje' can xquiban-va rubanic ronojel re ndoc chin re va'in chin re pascua. 14Y tak xapon re hora, re Jes'us y re je doce ap'ostoles xe'tz'uye-apo chach mesa, 15c'are' re Jes'us xubij chique: Camas nrayim-pa che antes che yincom, junan nakaban can re jun namalaj va'in chupan re namak'ij pascua. 16Y nimbij chiva, che tak ja re Dios re nibano chic gobernar chire' y xban-yan cumplir ronojel re ndel che tzij re namak'ij pascua, c'ajare' tak xtimban chic jun bey re va'in re' iviq'uin. 17Y re Jes'us xutz'am c'a jun copa re c'o ruyi'al-uva chupan, y tak rutioxin chic cha re Dios, xubij: Tikumu' c'a can chiyixnojel, 18roma can nimbij chiva, che tak ja chic re Dios re nibano gobernar, c'ajare' tak xtinkum chic jun bey re ruyi'al-uva. 19Y quire' chuka' xuban tak xuc'am-apo jun xcana-vay, y tak rutioxin chic cha re Dios, xupar re xcana-vay y xuya' chique re ru-ap'ostoles, y xubij: Jare' re nu-cuerpo re ninjach pa camic pan i-cuenta yex. Tibana' quire' chin che xtinataj re nucamic. 20Y tak xe'va-yan, re Jes'us xutz'am chuka' re copa re c'o ruyi'al-uva chupan, y xubij: Re ruyi'al-uva re', jare' re nuq'uiq'uel re xtibiyin tak xquincom. Riq'uin re nuq'uiq'uel, can jare' xtic'achoj re c'ac'a trato re rusujum-pa re Dios che nuban quiq'uin re vinak. Re nuq'uiq'uel re xtibiyin, xa rutzij re imac, chin che yixcolotaj. 21Y re ache re xquinjacho pa quik'a' re vinak re ye'tzelan vichin, can c'o c'a chakacojol chach mesa. 22Can tic'axaj c'a re nimbij chiva, che yen re xinalax chi'icojol, can xquinquimisas-va, roma can jare' re runojim-pa re Dios pa nue'. Pero re xtijacho vichin, can tivok'ex rach, xcha' re Jes'us. 23Y jare' tak re ru-disc'ipulos re Jes'us xquibila-ka chiquivach che anchique como re xtijacho-a chin re Jes'us. 24Y re disc'ipulos re' xquich'ojela' chiquivach anchique re c'o m'as ruk'ij chiquicojol reje'. 25Pero re Jes'us xubij chique: Re ye'bano gobernar chach re ruch'ulef, can niquina' che ja reje' re je cajaf conojel vinak re jec'o chach re ruch'ulef, roma ja reje' re ye'bano mandar pa quive'. Y re achi'a' re ye'bano quire' camas nika chiquivach nibex chique che je banoy tak utzil. 26Jac'a chi'icojol yex nu-disc'ipulos man quire-ta. Roma re c'o m'as ruk'ij chi'icojol yex, tuna-ka-ri' che manak ruk'ij chiquivach re ruchibil. Y re jun chiva yex re nibano mandar pan ive', tuna-ka-ri' che manak ruk'ij. Xa quixruto' che nuban re samaj re niban yex. 27Y tak c'o jun rutz'amon va'in chach mesa y c'o jun re nibano-apo servir richin, ??anchique como che je ca'e' re c'o m'as ruk'ij ninojij yex? ??Mana-ta como re c'o chach mesa re nivilix-apo re m'as c'o ruk'ij? Pero yen re yinc'o chi'icojol man quire-ta, roma yen can ancha'l nuban re nibano-apo servir chach mesa, quire' nimban. 28Yex can yixc'o-pa viq'uin chupan re tijoj-pokonal re ye'nk'asaj. 29Roma re', yen xtimban chiva che xtic'ue' autoridad pan ik'a', can ancha'l re rubanon re Nata' Dios viq'uin yen, 30chin quire' xquixva' y xquixuq'uia' chach jun misma mesa viq'uin, tak c'o chic autoridad pa nuk'a' yen. Y yex xtiban gobernar pa quive' re je doce grupo israelitas re quibanon dividir-qui'. 31Y re Ajaf Jes'us xutz'am tzij riq'uin re Sim'on Pedro y xubij: Sim'on, Sim'on, nimbij chava che re Satan'as xixruc'utuj-yan cha re Dios chin che yixtojtobex. 32Pero yen can nbanon-va-pa orar chavij rat, chin quire' can naban confiar-avi' viq'uin. Can xcatapon-va pa ruk'a' re Satan'as. Pero tak xtitzolaj-pa ac'o'x viq'uin, tabana' chique re nic'aj chic disc'ipulos che m'as tiquibana' confiar-qui' viq'uin, xcha' re Jes'us. 33Y re Sim'on Pedro xubij: Vajaf, vo xa rat xcac'uax pa c'arcel, yen chuka' yimba chavij pa c'arcel. Y vo xa yaquimisas, yen chuka' yincom aviq'uin, xcha'. 34Pero re Jes'us xubij cha: Pedro, yen nimbij chava, che chupan re ak'a' re', antes che re moma' nitzirim-pa, rat oxe-yan bey tabij chique re ye'c'utun chava, che man ataman-ta noch, xcho'x re Pedro. 35Y re Jes'us xuc'utuj c'a chique re ru-disc'ipulos: Tak xixintak jun bey can, man xinjo-ta che xic'uaj iya'l, ni xe-ta mero, ni xe-ta jun chic c'ulaj xajab. ??C'o como re xuban falta chiva? xcha'. Y reje' xquibij che man jun xuban falta chique. 36Y re Jes'us xubij chique: Jac'a vocame man chic quire-ta. Roma vocame re c'o ruya'l, tuc'uaj-a. Re c'o ru-mero, tuc'uaj-a. Y re manak ru-espada, tuc'ayij jun rutziak chin nulok' jun richin, 37roma tiene que nibanataj ancha'l nubij chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can chuij: Can ancha'l jun aj-mac xtiban cha, quire' nubij re tz'iban can. Y re' can xtiban-va chua yen. Roma ronojel re je'tz'iban can chuij chupan re ruch'abal re Dios, can xque'banataj-va, xcha' re Jes'us. 38Y re disc'ipulos xquibij cha re Jes'us: Ajaf, vova' c'o ca'e' espada. Pero re Jes'us xubij chique: Man chic tinataj re'. Re Jes'us xubij quire' roma xutz'at che man xk'ax-ta pa quive' re ru-disc'ipulos. 39Re Jes'us tak elinak chic-a chire', xba chuxe' re jun loma rubini'an Olivos, re anche' siempre tibo-va. Y re ru-disc'ipulos can je'tzakatal-va-a chij. 40Y tak xe'bapon, xubij chique: Tibana' orar y tic'utuj cha re Dios che tak yixtojtobex, man quixtzak pa mac. 41Y re Jes'us xbiyin-apo jun ca'e' rakan-c'am, y chire' xuque-va-ka, y xutz'am rubanic orar. 42Y nubij chupan re ru-oraci'on: Nata', tabana' che man-ta nink'asaj re jun tijoj-pokonal re', vo xa quire' re najo' rat. Pero man taban re ninjo' yen. Roma yen can ninjo-va nimban re najo' rat, xcha'. 43Y c'o c'a jun 'angel re pitinak chila' chicaj xuc'ut-ri' chach, chin no'rya-ka ruchuk'a' re Jes'us. 44Y camas c'a nik'axo re r'anma nuna' reja'. Mare' can riq'uin c'a ronojel r'anma m'as nuban orar. Y roma camas nik'axo re r'anma, mare' re ya' re ndel chij man chic relic-ta ya', xa can ancha'l chic nima'k tak tz'uj quic' ye'ka pan ulef. 45Tak re Jes'us xtane' chubanic orar, xbeyacataj-pa re anche' xucul-va, xtzolaj-pa quiq'uin re ru-disc'ipulos, pero tak xbeka quiq'uin, xa quitz'amon varan, roma reje' ye'bison y je'cosnak. 46Y re Jes'us xubij chique: ??Anchique roma yixvar? Quixyacataj, tibana' orar y tic'utuj cha re Dios che tak yixtojtobex man quixtzak pa mac, xcha' chique. 47Y c'a ntajin che tzij re Jes'us quiq'uin re ru-disc'ipulos, tak xquina', xe'bapon je q'uiy vinak quiq'uin. Y jun chique re je doce ru-disc'ipulos re rubini'an Judas, jare' re ac'ayon-apo quibey re vinak re'. Y re Judas can xe xapon, xjelon-apo riq'uin re Jes'us chin xutz'ubaj. 48Pero re Jes'us xubij cha re Judas: ??Y como man yaq'uex-ta yinatz'ubaj xaxe chin che yinajach-a pa quik'a' re ye'tzelan vichin yen re xinalax chi'icojol? 49Y re disc'ipulos tak xquitz'at re ntajin rubanic y re xque'banataj, xquibij: Ajaf, ??yojyacataj chiquij che espada? 50Y c'o jun chique re disc'ipulos re xusoc jun ache re ru-mozo re namalaj sacerdote. Can xutzaq'uij-va-a ruxquin. Y re ruxquin re xutzaq'uij-a ja re c'o pa rajquik'a'. 51Y re Jes'us xubij chique re ru-disc'ipulos: Man chic tiban quire'. Y c'are' xutz'am re ruxquin re mozo y xuc'achojsaj. 52Y re vinak re je'binak chutz'amic re Jes'us ja re principal tak sacerdotes, re je'ac'ayon quichin re achi'a' re ye'chajin pa rachoch re Dios, y re rejeta'k tak achi'a' re c'o quik'ij. Y reja' xubij chique: ??Yex xinojij che yixpitinak chutz'amic jun elek'om y mare' ic'amom-pa che' y espada? 53Can k'ij-k'ij c'a xinc'ue' chi'icojol pa rachoch re Dios, y man jun andex xiban chua. Pero ja hora re' re yi'on chiva yex, hora che re rujoval re k'oko'm nich'acon, xcha' re Jes'us. 54Xquitz'am-a re Jes'us, y xquic'uaj pa rachoch re namalaj sacerdote. Y re Pedro je'rutzekelben-a, pero c'ac'anaj c'o-va can chiquij. 55Y re chire' chach-jay, re rusamajela' re namalaj sacerdote xquibox k'ak', y xe'tz'uye-apo conojel chuchi-k'ak'. Y chuka' re Pedro xtz'uye-apo chiquicojol. 56Y jun ixok raj-ic' re namalaj sacerdote, tak xutz'at che re Pedro tz'uyul chire' chiquicojol rumek'on-ri', xutzu-xutzu' rach y xubij: Re jun ache re' ruchibil chuka' re Jes'us, xcha'. 57Pero re Pedro xutz'uc tzij chach re ixok, y xubij: Yen man ntaman-ta rach re Jes'us, xcha'. 58Y c'a ba' che', c'o chic jun xtz'eto-pa richin re Pedro, y xubij cha: Rat yat jun chique re ru-disc'ipulos re Jes'us. Y re Pedro xubij: Mana-ta yen. 59C'o la'k jun hora tak'ax-va re', tak c'o chic jun xbin che can katzij-va che chuka' re Pedro xc'ue' riq'uin re Jes'us, roma reja' can aj-Galilea-va, xcha'. 60Pero re Pedro xubij: Man nak'ax-ta pa nue' anchique roma nabij quire' chua. Y can c'a ntajin che tzij re Pedro, tak re moma' xtzirim-pa. 61Y re Ajaf Jes'us xuya' vuelta y xutz'at-pa re Pedro. Y re Pedro jare' tak xbeka chuc'o'x re rubin can re Ajaf cha, che c'amaje-na titzirim-pa re moma', tak rat oxe-yan bey tabij chique re ye'c'utun chava, che man ataman-ta noch. 62Y tak re Pedro xel-a pa fuera, can xujek'aj ok'ej. 63Y re achi'a' re je'chajiyon chin re Jes'us, ye'tze'en c'a chij y niquich'ay. 64C'are' xquitz'apij rach y xquiyala' k'a' chupalaj y niquic'utula' c'a cha: ??Anchique re xyi'o k'a' cha'palaj? Tabij chaka, ye'cha' cha. 65Y q'uiy c'a itzel tak tzij xquibila' cha. 66Tak xsakar-ka, xquimol c'a-qui' re rejeta'k tak achi'a' re c'o quik'ij, re principal tak sacerdotes, y re achi'a' je'atamayon re ley quichin re israelitas. Y xc'uax-apo re Jes'us chiquivach re achi'a' re', roma ja reje' re pa camon ye'bano juzgar, y xquic'utuj cha re Jes'us: 67Tabij chaka: ??La ja como rat re Cristo re bin che nitak-pa roma re Dios? Pero re Jes'us xubij chique: Vo xa nimbij chiva che ja yen re Cristo, man yininimaj-ta. 68Y chuka' xe-ta c'o preguntas ye'mban chiva, man nibij-ta chua re ninc'utuj chiva, y chuka' man xquinisk'opij-ta-a. 69Y tak xtak'ax can re jun tijoj-pokonal re', yen re xinalax chi'icojol, xquinetz'uye' pa rajquik'a' re Dios re nitiquir nuban ronojel, xcha' re Jes'us. 70Can ja mismo rato re' conojel xe'c'utun-apo cha re Jes'us: ??Entonces rat yat Ruc'ajol re Dios? xe'cha'. Y re Jes'us xubij: Ja', ja quire', can ancha'l re c'a nibij-ka. 71Y reje' xquibij: Manak tuk'aj che nipa-ta chic jun chin no'rbij chaka che re Jes'us can aj-mac-va, roma can yoj mismo re xojc'axan re c'a nubij-ka y ndel che tzij che can aj-mac-va.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\