Apocalipsis 10

1Y yen xintz'at chic jun 'angel, re c'o poder pa ruk'a' y nika-pa chila' chicaj, y can pison rij roma jun nube, y c'o jun arco iris pa rue'. Xintz'at chuka' che re 'angel re' can ancha'l nitzu'un re k'ij. Y re rakan ancha'l rurep-k'ak'. 2Y ruc'uan jun ch'et libro co'ol-oc, y re ch'et libro re' jakal. C'are' xuya' jun rakan pa rue' re mar, y re jun chic xuya' pa rue' re ruch'ulef. Jac'a re rakan re c'o pa rajquik'a' re xuya' pa rue' re mar y re rakan re c'o pa ruxocon xuya' pa rue' re ruch'ulef. 3Re 'angel re', jun pa ruchi' xch'o, can ancha'l tak nisiq'uin jun le'on. Y tak xch'o-yan-ka, jec'o vuku' ancha'l tempestades re xquibam-pa contestar. 4Y tak re vuku' ancha'l tempestades re' quibanon chic-pa contestar, y yen can ja-yan ninjo' nintz'ibaj-ka re xquibij. Pero chila' chicaj c'o jun ch'abal re xinc'axaj, y xubij-pa chua: Xaxe aviq'uin rat tic'ue-va-ka re xquibij re vuku' ancha'l tempestades, y man c'a tatz'ibaj. 5Y re 'angel re ruyi'on jun rakan pa rue' re mar y jun rakan pa rue' re ruch'ulef, xintz'at che xutzekej re rajquik'a' chicaj, 6y xubij: Yen nimban jurar chach re Dios re c'o nojel tiempo, re xbano re rocaj y re jec'o chupan, re xbano re ruch'ulef y re jec'o chach, re xbano re mar y re jec'o chupan, can chach reja' nimban-va jurar che man chic xtak'ax-ta m'as tiempo. 7Roma xa can ja tak xtuxipuj re ru-trompeta re ruvuk 'angel, can jare' tak jabal xtik'alajin re c'o pan eval riq'uin re Dios, re xubij chique re rusamajela' re xe'bin re andex xque'banataj. 8Y re ch'abal re xinc'axaj-yan chila' chicaj, xch'o chic-pa jun bey chua y xubij-pa: Cabiyin y ta'c'ama-pa re ch'et libro jakal pa ruk'a' la jun 'angel la ruyi'on jun rakan pa rue' re mar, y la jun chic ruyi'on pa rue' la ruch'ulef, xcha' chua. 9Y can ximba-apo riq'uin re 'angel, y xinc'utuj re ch'et libro cha. Y re 'angel re' xubij chua: Ja libro re'. Tatija'. Y re pan achi' can xtana' che ancha'l ruqui'il cab. Pero tak xtika-ka cha'pan camas c'ay xtuban, xcha' chua. 10Y yen can xinc'am-va-apo re ch'et libro pa ruk'a' re 'angel, y xintaj-ka. Y re pa nuchi' can xina-va che can ancha'l ruqui'il re cab, pero re chinupan can c'ay xuban. 11Y re 'angel re' xubij chua, che can tabij chic jun bey re nubij re Dios chiquij re tenemit, chiquij re naciones, chiquij re reyes y chiquij re vinak re man junan-ta quich'abal, xincho'x.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\