1 KƆRINTOFƆM 10

1M ninbaam, m koro ka m teŋge am su ka saŋga bo ya nam yo suuri Moyisi su fiteeri Ijipiti asiɛn n su ni, yinyiŋgu n yo kataari bu kɛrɛ ŋu wɔ, na bu kɛrɛ ayo awura kunma nzue bambaka n nu na ba kpiɛ. 2Kabo i yoori sɔ ni, i yo ti ka ba biɛ bu Nyɛmɛ nzue, afa bu ama Moyisi wɔ lɛɛ. 3Bu kɛrɛ yo saŋga diiri diire n bo i ti má durunya n nu fɛn dɛɛ diire n a, 4na bu kɛrɛ asaŋga anu deke nuuwa kun n bo i ti má durunya n nu fɛn dɛɛ ni, dama yabuɛ n bo nzue n soŋgi fiteeri nu na bu nuuri i n na i suuri bu su ni, i fite má durunya n nu fɛn, nyini yabuɛ n la Kristo Tiidefɔ ni. 5Ama, haari ni nyini mmɔɔ, bu dɔŋgu sayoowa asun má Nyɛmɛ nu, nyini dɛɛ ti na ba wu aka ŋgbɛɛn boro kpantain n nu. 6Tɔ, ahin sam kɛrɛ bo bu yo yoori ni, bu ti deke bo bu sufa kere ya a, ka má ya sufa konviki, na ya su satiɛm su, kabo bu yo yoori ni. 7Na má am su amɔɛm kabo bu nbem yo yoori ni. Kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ni, ka, “Minɛm n yo tanaari wɔ, na ba di, na ba nu, na ba nya ayasu agɔ agɔrɛ.” 8Má am ma ya yo sakaraya kabo bu nbem yo yoori, na cɛɛn kun nu na bu minɛm kɔ akpii aburanyɔ ni akpii nsan wuuri ni. 9Má am ma ya yo Mibiɛ n na ya niɛ, kabo bu nbem yo yoori i na bu niɛ, na woom kan kuunri bu ni. 10Má am suŋuŋuti kabo bu nbem yo ŋuŋutiiri na mɛrɛkɛ saakifɔ n ba kuunri bu na bu kaari ŋgbɛɛn ni. 11Ahin sam kɛrɛ bo bu yo yoori ni, bu ti deke bo bu sufa kere ya wɔ, nyini ma bu kɛrɛɛri bu seeri n a, na bu fa bɔbɔ yɛrɛ n bo ya wo ahin awieeri su saŋga n nu ni. 12Nyini ti, sɔnɔ kɛrɛ bo i sunsun ka i jina nyunyumi, i ti ye ni ka i mi si i ŋu sa, na má i kpaasi. 13Gbɛrɛgbɛrɛ be wo má bɛrɛ bo wɔ tu am, na i be nya tu má adamande. Nyɛmɛ la dabuŋu, i yáki má na gbɛrɛgbɛrɛ bo i kúnma am bá tu am, ama, haari nzɛn gbɛrɛgbɛrɛ be bá tuuri am, i kpíni atin ma am, na i má am koro mindi de i. 14Nyini dɛɛ ti, m ninbaa koroowam, am ŋmati fite amɔɛ su nu. 15M sujɔjɔ am dɔ ka am ti minɛm bo bu nyunu ateke wɔ, ambɛrɛ mmɔɔ ni am tii, am si deke n bo m sujɔjɔ i n bu. 16Nzɛn ya sudi ya Mibiɛ n diire ni, na ya faari awa n ni nzan n na ya yo kisi gɔ su, na ya kɛrɛ saŋga nuuri i, i ti Kristo mbunja wɔ lɛɛ, ye ya nu i n a. Kpɔnɔ n gusu bo ya kpiɛkpiɛ i nu na ya saŋga di i ni, i ti Kristo ŋuniɛmbaa n wɔ lɛɛ, ye ya di i n a. 17Kpɔnɔ n bo ya kɛrɛ saŋga di i n ti mɔmɔ kun wɔ, nyini dɛɛ ti, yɛrɛ bo ya ti minɛ beberebe ni, ya ti aŋuniɛmbaa kun wɔ lɛɛ, dama ya kɛrɛ saŋga di kpɔnɔ kun n wɔ. 18Am niɛ kabo Yisarelifɔm yoori ni. Minɛm bo bu di dekem bo bu fa yo yoowa Mikun yoowa yoobiri n su n ni, bu ni Nyɛmɛ la wo fiɛ bo i ma bu yo anɔɔkun, fa kɔ bu nyɛmɛsu atin n su. 19M suse má ka dekem bo bu yo tiɛ n ma bu n wo má bɛrɛ wɔ, wara amɔɛm ni bu tii wo má bɛrɛ. Ai, má sɔ. 20Ama, dekem bo amɔɛsufɔm yo tiɛ ma bu ni, bu yo ma ajinim wɔ, bu yo ma má Nyɛmɛ. M koro má ka am di amɔɛ tiɛ diirem, na am ni ajinim saŋga. 21Nahɔrɛ, m koro ka am si ka am koro nu má ya Mibiɛ ni nzan awa n nu, na am kaaki nu ajinim dɛɛ gusu buka su, nyini koro yo má, na am kaaki koro di má ya Mibiɛ n diire ni, na am kaaki di ajinim dɛɛ buka su, nyini koro yo má, 22wara ya koro ka Mibiɛ n si ya kɔrɛ na i fa yaa ya ŋu wɔ. Ya la faŋga tara i wɔ, nzɛn sɛ? Ai, ya lá má faŋga. 23Am nbem se ka, “Ya la atin bo ya koro yo deke kɛrɛ bo ya koro ka ya yo i ni.” I ti nahɔrɛ wɔ, ama, má deke kɛrɛ la kpɛrɛ a. Am ŋa, “Ya la atin bo ya koro yo deke kɛrɛ bo ya koro ka ya yo i ni.” I ti nahɔrɛ wɔ, ama, má deke kɛrɛ buka ya a. 24Má am niɛ kabo am yo na ambɛrɛ ŋgumi yo ye, ama, am niɛ kabo am yo na am beŋgum gusu yo ye. 25Niɛ kɛrɛ bo naŋkɔsim tɔ i ni, am di i, má am yo sika. 26Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Durunya n ni deke n kɛrɛ bo i wo nu n ti Micɛra n dɛɛ wɔ.” 27Nzɛn sɔnɔ bo i yo má yarada baandiiri am ka am ba di diire, na am soro su, am di deke kɛrɛ bo bu fa ma am ni, má am kɛrɛ nu, sika dɛɛ ti. 28Ama, nzɛn be se am ka, ahin niɛ n ti tiɛ niɛ wɔ, nyini yiri, má am di, yiri n bo wɔ se sɔ ni, i sunsunni suma i nnyɔ nnyɔ n dɛɛ ti, má am di. 29I mi n dɛɛ sunsunni nnyɔ nnyɔ n dɛɛ ti, má a di i, má u dɛɛ ti a. M dɛɛ la m tii, ye nzu ti ye m ma be dɛɛ sunsunni nnyɔ nnyɔ n di m jɔrɛ, na má m yo kabo m koro a. 30Nzɛn m da Nyɛmɛ asi gɔ diire n su na m di i, be yo sɛ koro jaraki m diire n dɛɛ ti a? Dama ma du mɔ ada Nyɛmɛ asi agɔ diire n su. 31Nyini ti, nzɛn am diiri diire, wara am nuuri deke nuuwa, wara deke kɛrɛ bo am yoori i, am yo i na i wura Nyɛmɛ kpiri. 32Má am yo sa bo i ma minɛm bo bu jaa na bu kpaasi, bo bu ti Yudafɔm ni, ni bo bu ti má Yudafɔm, haari ni Kristo jama ni. 33Sɔ ye mini mmɔɔ ni m tii boro m nyi a, na m yo sa bo i sun sɔnɔ kɛrɛ nu, m suniɛ má kabo m yo na mini ŋgumi yo ye wɔ, ama, m yo deke bo i buka sɔnɔ kɛrɛ wɔ, adena bu nya tiide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\