1 KƆRINTOFƆM 11

1Am sɔn m su, na am ma am woowa ti kabo m woowa ti barasu n na m sɔn Kristo su ni. 2Tɔ, m kansi am wɔ, dama saŋga kɛrɛ am nati teŋge m su wɔ, na am bita kereewam bo m fa kereeri am n ni nahɔrɛ su ni. 3Ama, deke bo m koro ka am si i la ka, biɛsɔ kɛrɛ tiifɔ la Kristo wɔ, na bara kɛrɛ tiifɔ la i hun, na Kristo gusu tiifɔ la Nyɛmɛ. 4Nyini ti, biɛsɔ kɛrɛ bo i susere Nyɛmɛ, wara i sukan Nyɛmɛ nɔaniɛ n kere minɛm, na i kata i tii su, i mi awura i tiifɔ n nyinsɛ wɔ lɛɛ. 5Na bara kɛrɛ bo i susere Nyɛmɛ, wara i sukan Nyɛmɛ nɔaniɛ n kere minɛm, na wɔ kata má i tii su, nyini bara n suwura i tiifɔ nyinsɛ wɔ lɛɛ. I ti ka wɔ yi i tii wɔ lɛɛ. 6Nzɛn bara kete ka i kata má i tii su, nyini yiri, i ti ye ni ka i kpiɛkpiɛ i tii ni, ama, nzɛn i ti i nyinsɛ ka i kpiɛkpiɛ i tii, wara i yi i, nyini yiri, i ti ye ni ka i fa deke kata su. 7Nyini ti, i ti má ye ni ka biɛsɔ susere Nyɛmɛ na i fa deke be kata i tii su, dama i ferema ni Nyɛmɛ wɔ, i de Nyɛmɛ jirima woowa a, ama, bara n yiri, i de biɛsɔ n jirima woowa a. 8Dama Nyɛmɛ afa má bara ye i fa yoori biɛsɔ a, ama, i du mɔ yiiri biɛsɔ ɔ ka, na wɔ nya ayi bara afite i ŋuniɛ nu. 9Má bara dɛɛ ti, ye Nyɛmɛ yoori biɛsɔ a, ama, biɛsɔ dɛɛ ti, ye i yoori bara a. 10Nyini dɛɛ ti, wɔ yo daka ka bara cin acici, na i kere ka be la i yiko, mɛrɛkɛm dɛɛ ti. 11Ama, haari ni nyini n kɛrɛ ni, fa kɔ Mibiɛ n dɛɛ atin n su, bara wo má i ŋgumi, na biɛsɔ gusu wo i ŋgumi. 12Dama kabo Nyɛmɛ yo yiiri bara fiteeri biɛsɔ ŋuniɛ nu ni, sɔ ye bara gusu wu biɛsɔ a, ama, deke n kɛrɛ fite Nyɛmɛ dɔ ɔ. 13Ambɛrɛ mmɔɔ ni am tii, am sunsun na am niɛ, i ti kpa ka bara sere Nyɛmɛ na má i cin acici? 14Am niɛ kabo adamande woowa ti a, i kere ka nzɛn biɛsɔ yaki i tiiŋmiɛ na i yo tintiin jɔnjɔndi, minɛm bu má i. 15Ama, nzɛn bara la tiiŋmiɛ tintiin ye i la jirima a, dama Nyɛmɛ ama i tiiŋmiɛ n ka i fa kata i tii su wɔ. 16Nzɛn be wo am nu na i yo i ŋu ka i se akuruwa fa kɔ kabo m suse ni, m koro ka m se am ka, yɛrɛ, ya su má nyini yoowa n su, haari ni deke kɛrɛ bo Kristo jamam tiɛn bu nɔɔ ni, be yo má sɔ. 17Tɔ, ahin kereewam bo m koro ka m fa kere am ni, m koro kansi má am, dama saŋga bo am ba tiɛn am nɔɔ, sam bo am yo bu ni, bu buka má am, bu ma am kɔ am sin wɔ. 18Ciciri su, ma ti ka saŋga bo am ba tiɛn am nɔɔ na am su Nyɛmɛ ni, am la kpakpaakinu wɔ. Ma yo yarada ka, beni, i ti nahɔrɛ wɔ. 19Nahɔrɛ, wɔ yo daka ka am la kpakpaakinu am nu, adena am si bo bu ti yaradayofɔm nahɔrɛ su ni. 20Am ba tiɛn am nɔɔ ni, má ya Mibiɛ n diire n ye am tiɛn am nɔɔ di i n a. 21Dama saŋga bo am ba sudi ni, sɔnɔ kɛrɛ di i tiɛŋgu diire wɔ, be ŋminda má i beŋgu, na ahɔɛ suti nbem, na nbem nu nzan subo. 22Am la má am tiɛŋgu awurum wɔ, bo am koro di na am nu wɔ, nzɛn sɛ? Wara am bu Kristo jama ni ŋgbɛɛn wɔ, haari na am suwura bo bu la má pui nyinsɛ? Am ŋa m se am sɛ wɔ? Am ŋa m kansi am wɔ, nzɛn sɛ? Ai, m koro kansi má am ni nyini yiri. 23Dama deke n bo mini ni m tii deeri i fiteeri Mibiɛ n dɔ ni, nyini ye ma fa akere am n a. Kɔŋguɛ n bo bu tɔɔri ya Mibiɛ Yesu maari i kpɔfɔm ni, na wɔ fa kpɔnɔ, 24na wɔ da Nyɛmɛ asi, na wɔ bubu i nu, na wɔ se bu ka, “Ahin kpɔnɔ n ti m ŋuniɛmbaa lɛɛ ye m sufa ma am n a. Am yo ahin sɔ adena am fa teŋge m su.” 25Bu diiri diire n wieeri ni, na wɔ kaaki afa awa n ni nzan ni, na wɔ se bu ka, “Ahin nzan n ti sɛsɛsu fɔfɔrɛ n bo Nyɛmɛ sufa m mbunja n sudi i di wɔ. Saŋga kɛrɛ bo am ba sunu nyini nzan ni, am teŋge m su.” 26Nyini la ka, saŋga kɛrɛ bo am ba sudi ahin kpɔnɔ n na am sunu ahin nzan ni, am subo Mibiɛ n yiwee ni ndoori wɔ lɛɛ, haari fa kɔ ju saŋga bo i bá kaaki ba bekun ni. 27Nyini ti, sɔnɔ kɛrɛ bo i diiri ya Mibiɛ n kpɔnɔ ni, wara i nuuri i nzan ni, na i bu má i, Nyɛmɛ dí i mi jɔrɛ jaraki i, dama wɔ fa má ya Mibiɛ ŋuniɛ n ni i mbunja n ayo má juma. 28Wɔ yo daka ka sɔnɔ kɛrɛ niɛ i ahorembaa su ka, na i nya di ahin kpɔnɔ ni, na i nya nu nzan ni. 29Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i diiri kpɔnɔ n na i nuuri nzan n na wɔ si má ka ya Mibiɛ ŋuniɛmbaa n lɛɛ, Nyɛmɛ bá di i mi jɔrɛ jaraki i. 30Nyini dɛɛ ti ye am nu, minɛ dɔŋgu ayɔrɔki ada tukpaki, haari nbem awu n a. 31Nzɛn yɛrɛ ni ya tii du mɔ fiiti niɛɛri kabo ya woowa ti, Nyɛmɛ di má ya jɔrɛ cin má ya sui. 32Ama, nzɛn Mibiɛ n fiiti ya na i cin ya sui, i yo sɔ ɔ adena i di má ya jɔrɛ na i yo ya ŋgbɛɛn, cɛɛn n bo i bá di durunya n nufɔm jɔrɛ ni. 33Nyini dɛɛ ti, m ninbaam, saŋga kɛrɛ bo am ba tiɛn am nɔɔ, na am di, am kɛrɛ ŋminda am beŋgu, na am saŋga di. 34Nzɛn ahɔɛ ati be, i ti ye ni ka i mi di diire awuru ka, na i nya ba, adena nzɛn am ba tiɛn am nɔɔ, na má Nyɛmɛ di am jɔrɛ cin am sui. Jɔrɛ n kɛrɛ bo wɔ ka ni, nzɛn m ba baari, m yó i dɔŋgu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\