1 KƆRINTOFƆM 15

1Tɔ, m ninbaam, kisa m koro ka m teŋge am su fa kɔ labari kpa n bo m yo kan kereeri am n su. Am yo yoori i yarada a, na am ajina i su kenken. 2Nzɛn am bitaari labari kpa n bo m kan kereeri am kenken, nyini ma am tiide a, nzɛn má nyini yiri, am yarada n bo am ayo i n ti ŋgbɛɛn wɔ lɛɛ. 3Dama labari kpa n bo m deeri i na m kan kereeri am ni, i jɔrɛ anyumbaa la ka, Kristo wuuri ya satiɛ ti wɔ, kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu lɛɛ, 4ka i wuuri na bu seeri i ni, na Nyɛmɛ ateŋge i yiwee n nu i lesan cɛɛn, kabo Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n kere lɛɛ. 5I teŋgeeri ni, na wɔ yi i ŋu akere Kefasi bo bu kaaki fere i ka Petoro ni, na wɔ ba ayi i ŋu akere i susufɔ buru ni nnyɔm ni. 6Nyini sin, na wɔ yi i ŋu akere ya ninbaam nbem, bu tara minɛ yaa nnu, bu kɛrɛ saŋga wo woobiri kun wɔ. Bu nu, bu dɔŋgu toko la ŋgɔɔ, nbem gusu awu. 7Na wɔ yi i ŋu akere Yakobo, na wɔ ba akaaki ayi i ŋu akere i jaramasam kɛrɛ. 8Awieeri su, na wɔ yi i ŋu akere mini, bo m ti ka baa bo ba wu i na i saŋga nya ju má ni. 9Dama mini ti jaramasam kɛrɛ nu kaan, haari má wɔ ti má ye ni ka bu fere m jaramasa mmɔɔ, dama m yo kereeri Kristo jama n wuwuruwa wɔ. 10Nyɛmɛ ahɔrɔma n dɛɛ ti, ye m ti kabo m ti n a. Ahɔrɔma n bo wɔ fa ama m ni, i ti má ŋgbɛɛn, ama, m koro se ka ma yo juma atara nyiŋgam kɛrɛ mmɔɔ. Má mini ni m tii yoori i a, ama, Nyɛmɛ dɛɛ ahɔrɔma n bo wɔ fa ama m ni, nyini ma m koro yoori i a. 11Nyini ti, mini, wara bɛrɛ o, labari kpa n ye ya kan i a, labari kpa n gusu dɛɛ ti ye am yoori yarada n a. 12Tɔ, labari kpa n bo ya kan i ni, ya ŋa, “Nyɛmɛ ateŋge Kristo i yiwee n nu.” Ye nzu ti ye am nbem ŋa yiwee teŋge wo má bɛrɛ a? 13Nzɛn yiwee teŋge wo má bɛrɛ, nyini la ka, Nyɛmɛ ateŋge má Kristo mmɔɔ i yiwee n nu lɛɛ. 14Nzɛn Nyɛmɛ ateŋge má Kristo i yiwee n nu, nyini la ka, labari kpa n bo ya kan i ni, i ti ŋgbɛɛn wɔ lɛɛ, na yarada n bo am ayo i n gusu ti ŋgbɛɛn wɔ lɛɛ. 15Má nyini ŋgumi, nyini la ka, ya bu kɔrɛ asɔ Nyɛmɛ wɔ lɛɛ, dama ya ŋa wɔ teŋge Kristo i yiwee n nu, ama, bu ŋa bo ba wu n teŋge má yiwee nu. 16Na nzɛn bo ba wu n teŋge má bu yiwee nu, nyini la ka, wɔ teŋge má Kristo mmɔɔ i yiwee n nu lɛɛ. 17Na nzɛn wɔ teŋge má Kristo i yiwee n nu, yarada n bo am ayo i n ti ŋgbɛɛn wɔ lɛɛ, na am toko wo am satiɛm nu wɔ lɛɛ, 18na bo bu yo yoori Kristo yarada na ba wu n kɛrɛ aka ŋgbɛɛn lɛɛ. 19Nzɛn durunya n nu fɛn ŋgumi ye ya la tama n fa kɔ Kristo dɔ, nyini yiri, ya ti minɛm bo ya la aŋunfɔ tara sɔnɔ kɛrɛ. 20Ama, nahɔrɛ su, Nyɛmɛ ateŋge Kristo i yiwee n nu. Minɛm bo ba wu n kɛrɛ nu, yiri tiiri bo i du mɔ teŋgeeri i yiwee nu a. 21Adamande kun dɛɛ ti, ye yiwee kun sɔnɔ kɛrɛ n a, adamande kun gusu dɛɛ ti, ye minɛ bá teŋge bu yiwee n nu a. 22Na kabo Adam dɛɛ ti na adamande kɛrɛ wu ni, sɔ ye Kristo dɛɛ ti ma adamande kɛrɛ bá teŋge bu yiwee nu na bu nyá ŋgɔɔ a. 23Ama, sɔnɔ kɛrɛ ni i saŋga bo Nyɛmɛ bá teŋge i. Bo ba wu n kɛrɛ nu, Kristo ti bo Nyɛmɛ du mɔ teŋgeeri i yiwee nu a, na bo bu ti i minɛm n gusu bá teŋge saŋga bo i bá kaaki ba ni. 24Nyini sin na deke n kɛrɛ bá awieeri, na i nyá fa fɛmɛya n wura i Si Nyɛmɛ saa nu, nyini saŋga, wɔ kunma fɛmɛya kɛrɛ, ni nfaŋgafɔm kɛrɛ, ni yikofɔm kɛrɛ lɛɛ. 25Dama wɔ yo daka ka i di fɛmɛya ni haari i bá kunma i kpɔfɔm, na i nana bu kɛrɛ ŋu. 26I kpɔfɔ n bo i bá kunma i awieeri su n la yiwee wɔ. 27Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi nu ka, “Wɔ fa deke n kɛrɛ awura i saa nu ka i niɛ bu su.” Bo i ŋa wɔ fa deke n kɛrɛ awura i saa nu ka i niɛ bu su ni, nyini kere má ka Nyɛmɛ bo i faari deke n kɛrɛ wuraari yiri Kristo saa nu afa i tii awura i saa nu lɛɛ. 28Na saŋga bo i ba faari deke n kɛrɛ wuraari i saa nu ni, na yiri Baa n ni i tii nya fa i ŋu wura i Si Nyɛmɛ saa nu. Nyini saŋga Nyɛmɛ dɛɛ la deke n kɛrɛ, na deke n kɛrɛ wo bɛrɛ yiri ti wɔ. 29Tɔ, nzɛn bu ŋa yiwee teŋge wo má bɛrɛ, ye bo bu de minɛm bo ba wu n jinaabiri na bu biɛ bu Nyɛmɛ nzue ma bu n di, bu yo sɛ wɔ? Nzɛn bo ba wu n teŋge má bu yiwee nu, nzu ti ye bu biɛ Nyɛmɛ nzue ma bu a? 30Ye nzu ti ye yɛrɛ tɔ ya ŋgɔɔ saŋga kɛrɛ n a? 31Ale kɛrɛ bo i cin, m wo yiwee nu wɔ, i ti sɔ ɔ lɛɛ, m ninbaam, m fa ambɛrɛ bo m hoe ye m se sɔ n a, ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ ti. 32Nzɛn m ni minɛm bo bu ti ka boro neŋgem, kun luɛ, Ɛfɛso miɛ kpiri n nu, na i kɔ yo ka adamande woowa dɛɛ ti m la tama, nzu kpɛrɛ ye ma nya i a? Nzɛn bo ba wu n teŋge má bu yiwee nu, nyini yiri, i ti kabo minɛ nbem n nati se n wɔ, bu ŋa, “Am ma ya di, na ya nu, dama ahunma ya wú ɔ.” 33Má am ma be dadaka am, kabo minɛm nati se ni, ka, “Sɔnɔ tiɛ suuri sɔnɔ kpa su, i sáaki i woowa kpa n wɔ.” 34Am kaaki sunsun nyunyumi, na má am yo satiɛ kun, dama am nbem si má Nyɛmɛ. Nyini n bo m se sɔ ni, i ti am nyinsɛ wɔ lɛɛ. 35Tɔ, beni, be koro bisa ka, bo ba wu ni, bu teŋge bu yiwee nu sɛ wɔ? Aŋuniɛmbaa barasu bɔnɔ ye bu fá ba? 36Wɔrɔ sinnzin ni, a si má ka nzɛn a dɔ deke mbaa, má ka i wu wɔ ka, ye i nya fi a, nzɛn sɛ? 37Deke mbaa n bo a dɔ i ni, beni, ŋgani mbaa wara abuwe ye a dɔ i a, ama, i ba fiiri, i kaaki nyawa a, i ti má ka mbaa n bo a dɔɔri i ni. 38Nyɛmɛ ma i kɛrɛ aŋuniɛmbaa n kabo i koro a, deke mbaa barasu n kɛrɛ, ni i tiɛŋgu aŋuniɛmbaa. 39Aŋuniɛmbaa n kɛrɛ wo i ŋgumi wɔ, i ti má kun, adamande dɛɛ wo bɛrɛ i ŋgumi, ajaannam dɛɛ wo bɛrɛ bu ŋgumi, laŋkpɛtɛfɔm dɛɛ wo bɛrɛ bu ŋgumi, na jombaam dɛɛ wo bɛrɛ bu ŋgumi. 40Dekem bo bu wo aŋgoro n wo bɛrɛ, na a yaki bo bu wo durunya n nu fɛn ni. Aŋgoro dɛɛm nyumi wo bɛrɛ bu ŋgumi, na durunya n nu fɛn n dɛɛm gusu nyumi wo bɛrɛ bu ŋgumi. 41Wiɛ nyumi wo bɛrɛ i ŋgumi, sara nyumi wo bɛrɛ i ŋgumi, asarambaam nyumi wo bɛrɛ bu ŋgumi, ama, bu nbem yo nyumi tara nbem. 42Tɔ, kabo i ti lɛɛ fa kɔ yiwee teŋge n su. Aŋuniɛmbaa n bo bu se i ni, i kpɔrɔ ɔ, na bo i teŋge, i kpɔrɔ má fieo. 43Deke n bo bu se i ni, i la má anyunuyi, ama, i bá teŋgeeri, i woowa yo nyumi wɔ. Deke n bo bu se i ni, i la má faŋga, ama, i bá teŋgeeri, i la faŋga wɔ. 44Deke n bo bu se i ni, i ti durunya n nu adamande aŋuniɛmbaa a, i bá teŋgeeri, i ti aŋuniɛmbaa bo Awiɛwiɛ Casi n ma i ŋgɔɔ n wɔ. Kabo durunya n nu adamande aŋuniɛmbaa wo bɛrɛ ni, sɔ ye aŋuniɛmbaa n bo Awiɛwiɛ Casi ma i ŋgɔɔ n gusu wo bɛrɛ a. 45I ti kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu n wɔ, ka, “Ciciri su dɛɛ adamande ŋgɔɔfɔ n la Adam wɔ,” na Adam n bo i ka sin n ti awiɛwiɛ bo i ma ŋgɔɔ ni. 46Bo i ti awiɛwiɛ ni, má yiri du mɔ baari a, ama, bo i ti adamande ŋgɔɔfɔ ni du mɔ baari a, na bo i ti awiɛwiɛ n anya tɔ su. 47Ciciri su dɛɛ adamande n fite durunya n nu fɛn wɔ, Nyɛmɛ yo faari natiɛ yoori i a, ama, bo i tɔ su nnyɔ su n fite Nyɛmɛ dɔ aŋgoro baari a. 48Minɛm bo bu ti durunya n nufɔm ni, bu ti kabo sɔnɔ n bo Nyɛmɛ faari natiɛ yoori i n ti n wɔ. Na bo bu ti Nyɛmɛ minɛm n gusu ti kabo sɔnɔ n bo i fite Nyɛmɛ dɔ aŋgoro n ti ni. 49Kabo ya ferema ni sɔnɔ n bo Nyɛmɛ faari natiɛ yoori i ni, sɔ ye ya bá ferema ni sɔnɔ n bo i fite aŋgoro n a. 50M ninbaam, m suse am wɔ lɛɛ, ka, ya ŋuniɛmbaa n bo i ti niɛ ni mbunja ni, i koro wura má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu, na deke n bo i kpɔrɔ n koro nya má deke n bo i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ ni. 51Am ti fɛn, m suse am asiri nu jɔrɛ wɔ lɛɛ, ka, má ya kɛrɛ wú a, ama, ya kɛrɛ ŋuniɛmbaa ni bá kaaki fɔfɔrɛ wɔ. 52I yó kungerekun wɔ, anyumbaa kata ni i teke, saŋga bo bu bá fitaari awieeri su dɛɛ awiɛ ni, na bo ba wu n téŋge bu yiwee nu, bu kpɔ́rɔ má kun, na yɛrɛ gusu ŋuniɛmbaa n káaki fɔfɔrɛ. 53Dama wɔ yo daka ka ahin aŋuniɛmbaa n bo i kpɔrɔ n kaaki aŋuniɛmbaa n bo i kpɔrɔ má ni, na aŋuniɛmbaa n bo i wu n gusu kaaki aŋuniɛmbaa n bo i wu má. 54Saŋga bo aŋuniɛmbaa n bo i kpɔrɔ n bá kpɔrɔ má kun ni, na aŋuniɛmbaa n bo i wu n gusu bá wu má kun ni, nyini saŋga Nyɛmɛ nɔaniɛ ni yó yiiwa lɛɛ, bo ba kɛrɛ i ka, “Ba di nasara yiwee ŋu ayo i ŋgbɛɛn ni.” 55”Keto, yiwee, u yiko n bo a fa kan n wo ni? Keto, u nasara n wo ni?” 56Deke n bo yiwee bita kan n la satiɛ wɔ, ye satiɛ nya i yiko n fite Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n nu wɔ. 57Ama, ya da Nyɛmɛ asi, dama ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ ti, i ma ya di nasara. 58Nyini dɛɛ ti, m ninbaa koroowam, am jina kenken na má am fa am ŋu ji, am boro am nyi suyo Mibiɛ n juma n saŋga kɛrɛ, dama am si ka juma n bo am suyo i ma Mibiɛ n ti má ŋgbɛɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\