1 KƆRINTOFƆM 2

1M ninbaam, saŋga bo m baari am dɔ na m ba kaanri labari kpa n kereeri am, na am si Nyɛmɛ asiri nu n jɔrɛ ni, ma fa má adamande alecira ni si jɔrɛ ajɔjɔ akere má am. 2Dama m yo baari ni, ma koro má ka m kan jɔrɛ be am dɔ, má ka Yesu Kristo Tiidefɔ n dɛɛ jɔrɛ, ni kabo i wuuri baka jaanu n su ni. 3Saŋga bo m yo woori am dɔ ni, m ŋuniɛ ti m yɔrɔkiiwa a, na sɛrɛ ati m agaya, na m ŋuniɛ subobo m. 4M nɔaniɛ jɔjɔɔwa ni labari kpa n bo m kaanri i ni, i ti má adamande alecira ni si jɔrɛ, ama, Nyɛmɛ Awiɛwiɛ Casi ni yoori alekutura sam kereeri ka m nɔaniɛ jɔjɔɔwa n ti nahɔrɛ wɔ. 5Adena má am yo yarada adamande alecira n dɛɛ ti, ama, Nyɛmɛ dɛɛ yiko n dɛɛ ti. 6Tɔ, ama, ya jɔjɔ alecira jɔrɛ fa kere minɛm bo ba bi fa kɔ Nyɛmɛ atin n su n a. I ti má durunya n nu fɛn dɛɛ alecira, wara i ti má alecira bo durunya n nu nfaŋgafɔm la i ni, bɛrɛ kɛrɛ bá ka ŋgbɛɛn wɔ. 7Ama, yɛrɛ kan Nyɛmɛ alecira asiri nu jɔrɛ n bo i yo fa fiɛɛri adamande ŋu n wɔ, nyini alecira ni, Nyɛmɛ du mɔ ciciiri i wɔ ka, ye i nya ba yiiri durunya n a. I yoori sɔ ɔ, adena ya nya i jirima woowa ni. 8Durunya n nu nfaŋgafɔm be mmɔɔ asi má nyini alecira ni, nzɛn má bu siiri i, má bu kpama má ya Mibiɛ Jirimafɔ n baka jaanu n su. 9Ama, i ti kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu n wɔ, ka, “Deke bo be nyumbaa nya ŋu má i ni, wara deke bo be sui nya ti má i ni, wara deke bo be nya sunsun má i, i ahorembaa su ni, nyini ye Nyɛmɛ asɛsɛ i su, na i fá ma bo bu koro i n a.” 10Ama, yɛrɛ yiri, Nyɛmɛ ama i Awiɛwiɛ Casi n ayi nyini n sɔ akere ya, dama Awiɛwiɛ Casi ni fiiti si deke n kɛrɛ a, haari ni Nyɛmɛ jɔrɛ bo i wo ŋgo ni. 11Adamande be koro si má sa bo i wo i beŋgu adamande ahore su, má ka i mi ni i tii awiɛwiɛ ni si deke bo i wo i ahore su a. Sɔ ye be koro si má sa bo i wo Nyɛmɛ ahore su a, má ka Nyɛmɛ Awiɛwiɛ ni ŋgumi si a. 12Awiɛwiɛ n bo yɛrɛ anya i ni, i ti má durunya n nu fɛn dɛɛ, ama, i fite Nyɛmɛ dɔ ɔ, adena ya si aceerim kɛrɛ bo Nyɛmɛ afa ama ya ni. 13Nyini ye ya fa kere minɛm a. I fite má adamande alecira kereewa n nu, ama, i ti deke bo Awiɛwiɛ Casi ni kereeri ya a, ye ya fa kere minɛm bo bu la Awiɛwiɛ Casi n a. 14Sɔnɔ bo i la má Nyɛmɛ Awiɛwiɛ ni, koro de má deke n bo i fite Nyɛmɛ Awiɛwiɛ n dɔ, dama yiri dɔ, nyini jɔrɛm ti ka sinnzinya jɔrɛ wɔ, na i koro ti má i bu, dama be koro si má i bu, má ka Nyɛmɛ Awiɛwiɛ ni buka i na i koro fiiti si i bu. 15Sɔnɔ bo i la Nyɛmɛ Awiɛwiɛ ni, i mi koro fiiti deke n kɛrɛ a, ama, be koro fiiti má i mi yiri. 16I ti kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu barasu n wɔ ka, “Ŋma asi sa bo i wo Micɛra n sunsunni nu, na i kére i kabo i yo a?” Ama, yɛrɛ yiri, ya si deke bo i wo Kristo sunsunni nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\