1 KƆRINTOFƆM 4

1Tɔ, nyini ti, wɔ yo daka ka am niɛ ya ka ya ti Kristo amusuisufɔm wɔ, ya ti minɛm bo Nyɛmɛ afa i asiri nu jɔrɛ n awura ya saa nu wɔ. 2Jɔrɛ n bo i kaaki wo bɛrɛ la ka, wɔ yo daka ka amusuisufɔ yo i juma ni nahɔrɛ su ma i mibiɛ. 3Mini yiri, nzɛn am di m jɔrɛ, wara adamande jɔrɛdifɔm di m jɔrɛ, m cɛcɛ wo má nu, haari mini mmɔɔ ni m tii di má m ŋu jɔrɛ. 4M sunsunni ni m ahore su, ma yo má satiɛ be, ama, nyini kere má ka m la má ŋgasi be wɔ lɛɛ, má ka Mibiɛ ni ŋgumi ti bo i di m jɔrɛ a. 5Nyini dɛɛ ti, má sɔnɔ be di i beŋgu jɔrɛ, dama saŋga nya ju má bo Mibiɛ ni bá. I ba baari, yiri yí deke kɛrɛ bo i wo awosin nu na i fiɛ n fite fofoe nu a, na i yí deke kɛrɛ bo i wo adamande ahore su fite fofoe nu. Nyini saŋga ni, ye sɔnɔ kɛrɛ nyá i kansi Nyɛmɛ dɔ. 6Tɔ, m ninbaam, ambɛrɛ dɛɛ ti ye m kaanri ahin n kɛrɛ fa kɔ m ni Apolosi jɔrɛ n a, na am niɛ ya woowa, na am su kabo ba kɛrɛ i ase ni ŋgumi su, adena má am be yo kpirikoro ka mɔfɔ be tara i lamɔkɔ nyiŋga ni. 7Ŋma ase am ka am tara am beŋgu a? Nzu deke ye am la i, ye Nyɛmɛ afa ace má am a? Deke bo am deeri i ni, ye nzu ti ye am koro kpiri ka Nyɛmɛ afa ace má am a? 8Am sunsun ka am anya deke n kɛrɛ bo am koro i n lɛɛ fan. Am ayo neŋgefɔm lɛɛ fan. Am akaaki nfɛmɛm ayaki ya lɛɛ fan. Nzɛn má am adi fɛmɛya nahɔrɛ su, má i yo m fiɛ, adena ya ni ambɛrɛ kɛrɛ saŋga di fɛmɛya ni. 9Mini dɔ, yɛrɛ n bo ya ti Kristo jaramasam ni, i ti ka Nyɛmɛ ma ya ka sin wɔ. Ya ti ka minɛm bo ba di ya jɔrɛ abo ya asi ye ya wu a, na ya di nyini nyinsɛ n na sɔnɔ kɛrɛ nyumbaa ŋu i, mɛrɛkɛm ni adamandem kɛrɛ. 10Yɛrɛ ti sinnzinm wɔ, Kristo dɛɛ ti, ama, ambɛrɛ ti anyunutekefɔm wɔ, Kristo atin n su. Yɛrɛ ti daburukafɔm wɔ, ye ambɛrɛ ti nfaŋgafɔm. Bu bu ambɛrɛ wɔ, ama, yɛrɛ yiri, bu bu má ya. 11Haari fa ba ju ni kisa, ahɔɛ ni nzuehɔɛ sukun ya a, ya la má sutura wuraawa kpa, bu bita ya bo wɔ, ya kaaki la má deke bo ya da. 12Ya yo ya saa nu juma ni anyumboro wɔ, ye ya di a. Nzɛn minɛm kpiɛ ya nzukɔ, ya sere awieeri kpa ma bu wɔ. Nzɛn bu kere ya wuwuruwa, ya mindi de i wɔ. 13Nzɛn bu saaki ya duma, yɛrɛ jɔjɔ kpa ma bu wɔ. Ya ti ka wura tiɛ bo durunya n nufɔm fa gɔ bɔnfɔ su n wɔ, haari ni kisa. 14I ti má ka m koro ka m wura am nyinsɛ dɛɛ ti, ye m sukɛrɛ ahin jɔrɛm ma am a, ama, am ti m nbaa koroowam dɛɛ ti, ye m subɔbɔ am a. 15Dama nzɛn haari má am la kerefɔm akpii buru mmɔɔ fa kɔ Kristo dɛɛ atin n su, má am la má sim beberebe, mini ti am si a, Yesu Kristo dɛɛ atin n su, labari kpa n bo m kan kereeri am dɛɛ ti. 16Nyini ti, m sere am wɔ, am sɔn m su, na am ma am woowa ti kabo m woowa ti barasu ni. 17Nyini dɛɛ ti ye m susunma Timoti am dɔ n a. Yiri ti m wa koroowa nahɔrɛ su a, na i kaaki la dabuŋu Mibiɛ n atin n su. I téŋge am su kabo m woowa ti Kristo atin n su, ni kabo m kere minɛm ka bu wo barasu, deke kɛrɛ bo m kɔ ni, Kristo jamam n kɛrɛ nu. 18Am nbem sunsun ka m ba má am dɔ kun, nyini ti, ba fa kpirikoro. 19Ama, nzɛn Nyɛmɛ soro su, i cɛ́ má, m bá niɛ am busu, na m bá si nyini minɛm bo bu la kpirikoro ni, má ka bu nɔaniɛ jɔjɔɔwa ni ŋgumi, ama, m níɛ kabo bu yiko ti barasu. 20Dama kabo Nyɛmɛ niɛ i minɛm su ni, i ti má nɔaniɛ jɔjɔɔwa n wɔ, ama, i ti yiko wɔ. 21Ahin jɔrɛ nnyɔm nu, am koro bɔnɔ ɔ? Am koro ka m bá cin am sui, nzɛn sɛ? Wara am koro ka m bá am dɔ bɛnlɛ, ni koro wɔ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\