1 KƆRINTOFƆM 6

1Nzɛn am be ni i beŋgu Kristofɔ be nyaari jɔrɛ be, i ti ye ni ka i mi fa jɔrɛ n kɔ Nyɛmɛ minɛm n dɔ, má i se ka i fa kɔ durunya n nu jɔrɛdifɔm bo bu si má Nyɛmɛ n dɔ fieo. 2Am si má ka Nyɛmɛ minɛm bá di durunya n kɛrɛ jɔrɛ a, nzɛn sɛ? Ye nzɛn am bá di durunya n kɛrɛ jɔrɛ, nzu ti ye am koro yo má am ŋuŋu nu jɔrɛ mumukum dɔŋgu a? 3Am si má ka ya bá di haari ni mɛrɛkɛm jɔrɛ? Ye nzu ti ye am koro di má jɔrɛm fa kɔ dekem bo bu wo durunya n nu n su a? 4Ambɛrɛ, nzɛn am la nyini jɔrɛ n be sɔ, ye nzu ti ye am fa kɔ minɛm bo Kristo jama n bu má bu n dɔ a? 5Deke bo m sukan i ni, i ti am nyinsɛ wɔ. Alecirafɔ haari kun n kpein mmɔɔ wo má am nu bo i koro di am ŋuŋu nu jɔrɛm, nzɛn sɛ? 6Ama, ambɛrɛ, am fa am beŋgum kɔ jɔrɛ diibiri wɔ, na am kɔ jina minɛm bo bu ti má yaradayofɔm nyunu, na bu di am jɔrɛ. 7Nahɔrɛ, am akpaasi, kabo am nati fa am beŋgu kɔ jɔrɛ diibiri ni. Nzɛn u niwa doori u ŋgasi be, i ti ye ni ka a mindi de i. Nzɛn u niwa be sisiiri u, yaki ce i, i ti ye ni bo a fa i kɔ jɔrɛ diibiri. 8Ama, ambɛrɛ ni am tii wura am beŋgu ŋgasi nu wɔ, na am susisi am beŋgum, haari ni am beŋgu Kristofɔm kɛrɛ. 9Am si má ka sɔnɔ kɛrɛ bo i yo satiɛ koro wura má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu, nzɛn sɛ? Má am dadaka am ŋu, minɛm bo bu yo daŋgba sa koro wura má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu, wara bo bu su amɔɛm, wara bo bu saaki ajaa ciire, wara nbiɛsɔm bo bu fa bu ŋu kaaki ka nbaram na bu ni bu beŋgu nbiɛsɔm saŋga da ka bara ni biɛsɔ dɛɛ su ni, 10wara awiefɔm, wara bo bu nyunu aboro neŋge kpini su, wara bo bu nu nzan na bu bo, wara bo bu nati kan minɛm jɔrɛ, wara bo bu nati fin minɛm ni, bɛrɛ be mmɔɔ koro wura má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu. 11Am nbem yo ti sɔ ɔ. Ama, Nyɛmɛ aŋmisi ayi am satiɛm ni, na wɔ fa am ayo i dɛɛ minɛ casim, na wɔ de am ka am yo sa bo i kɔ atin su i dɔ, ya Mibiɛ Yesu Kristo duma n dɛɛ ti, ni ya Si Nyɛmɛ Awiɛwiɛ n dɛɛ ti. 12Am nbem se ka, “M la atin bo m koro yo deke kɛrɛ bo m koro ka m yo i,” ama, má deke kɛrɛ la kpɛrɛ a. Mini mmɔɔ koro se ka m la atin bo m koro yo deke kɛrɛ bo m koro ka m yo i, ama, m yaki má na deke be kunma m. 13Nbem gusu ŋa, “Diire ti akunnu dɛɛ wɔ, na akunnu gusu ti diire dɛɛ.” I ti nahɔrɛ wɔ, ama, Nyɛmɛ bá ma akunnu n ni diire n kɛrɛ ka ŋgbɛɛn a. Ama, aŋuniɛmbaa n yiri, i ti má sakaraya dɛɛ, ama, i ti Mibiɛ n dɛɛ wɔ, na Mibiɛ n gusu ti aŋuniɛmbaa n dɛɛ. 14Nyɛmɛ dɛɛ yiko n nu ye i teŋgeeri Mibiɛ ni i yiwee nu a. I yiko n nu ye i bá teŋge ya gusu a. 15Am si má ka am ŋuniɛmbaa n ti Kristo aŋuniɛmbaa n bue be wɔ, nzɛn sɛ? Ye m koro fa Kristo aŋuniɛmbaa n bue be yo sakaraya, nzɛn sɛ? Ai, atin wo má nu. 16Am si má ka sɔnɔ kɛrɛ bo i faari i ŋu mataari bara sakara na bu saŋga woori, bɛrɛ nnyɔ n ayo deke kun wɔ lɛɛ, nzɛn sɛ? Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu fa kɔ biɛsɔ ni i yi jɔrɛ su, ka, “Bu minɛ nnyɔ n ayo deke kun lɛɛ.” 17Sɔnɔ kɛrɛ bo i faari i ŋu mataari Mibiɛ n na bu saŋga woori ni, i ni yiri dɛɛ awiɛwiɛ n ayo kun lɛɛ. 18Am ŋmati fite sakaraya nu. Má satiɛ kɛrɛ bo sɔnɔ yo i ye i saaki i ŋuniɛmbaa n a. Ama, bo i yo sakaraya ni, i mi saaki i ŋuniɛmbaa n wɔ. 19Am si má ka am ŋuniɛmbaa n ti ka awuru bo Awiɛwiɛ Casi n wo nu n wɔ, nzɛn sɛ? Yiri ye Nyɛmɛ fa maari am n a, má am dɛɛ la am ŋu. 20Nyɛmɛ ato am atɔ kaari wɔ, nyini ti, am fa am ŋuniɛmbaa n fa yo deke bo i ma Nyɛmɛ jirima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\