1 KƆRINTOFƆM 8

1Tɔ, fa kɔ dekem bo bu kpiɛ bu kɔm yo tiɛ fa ma amɔɛm dɛɛ jɔrɛ, ya si ka ya kɛrɛ la si. Ama, si ka nyini n sɔ ma minɛ wura bu ŋu kpiri wɔ, ama, koro yiri, i buka sɔnɔ ɔ, na i woowa ti kpa. 2Sɔnɔ kɛrɛ bo i yo i ŋu ka i si deke be, i mi nya la má si nahɔrɛ su kabo má i sunsun ka i si i ni. 3Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro Nyɛmɛ ni, Nyɛmɛ si yiri wɔ. 4Nyini ti, fa kɔ kabo minɛm di amɔɛ tiɛ diirem ni, ya si ka amɔɛ ti má pui durunya n nu, na nyɛmɛ be wo má bɛrɛ sin ya Nyɛmɛ ni ŋgumi kpein ŋu. 5Haari nzɛn dekem bo minɛm ŋa bu ti amɔɛm wo aŋgoro ni asiɛŋgu fɛn, na nzɛn i ti nahɔrɛ ka amɔɛm ni mibiɛm dɔŋgu wo bɛrɛ mmɔɔ, 6yɛrɛ dɔ, Nyɛmɛ kun n kpein wo bɛrɛ a, yiri la ya Si Nyɛmɛ, yiri yo yiiri deke n kɛrɛ a, ya wo bɛrɛ ma yiri wɔ. Ya kaaki la Mibiɛ kun n kpein wɔ, yiri la Yesu Kristo, Nyɛmɛ ma yiri yiiri deke n kɛrɛ a, i dɛɛ ti ye ya wo bɛrɛ a. 7Ama, má sɔnɔ kɛrɛ la nyini si n a, nbem wo bɛrɛ bo ba su amɔɛm acɛ, nyini ti, haari ni kisa nzɛn bu diiri nyini diire n be, bu sunsun ka bu toko di amɔɛ tiɛ niɛ wɔ, na bu sunsunni suma bu nnyɔ nnyɔ ɔ, ka bu ti má casi. 8Nyɛmɛ de má ya diire dɛɛ ti, nzɛn ya diiri i, i buka má ya pui, nzɛn ya di má i gusu, i kpiɛ má ya su. 9Ama, am si am ŋu sa, ambɛrɛ bo am ade am tii ni, na má am yo sa be bo i ma am niwa n bo i jaa kpaasi, yiri n bo i yarada ti má biiwa ni. 10Nzɛn sɔnɔ bo i sunsunni n ti nnyɔ nnyɔ n ŋu ka wɔrɔ bo a la nyini si n sɔ wo amɔɛ awuru n nu sudi amɔɛ diire be, nyini ma i ahoresi ka i di be na i niɛ a, má sɔ? Ɛɛn, i mi dí ɔ. 11A yoori sɔ, u si n dɛɛ ti, a suma u niwa n ka ŋgbɛɛn lɛɛ, yiri n bo i yarada ti má biiwa ni. Yiri gusu ti u niwa bo Kristo wuuri i dɛɛ ti wɔ. 12Nzɛn am yo sɔ, am suyo am ninbaam satiɛ wɔ lɛɛ, na am sufɔndɔ bu sunsunni bo i ti nnyɔ nnyɔ n lɛɛ, nyini n sɔ ni, am suyo Kristo gusu satiɛ wɔ lɛɛ. 13Nyini ti, nzɛn diire bo m di i, na i ma m niwa Kristofɔ bo i jaa kpaasi, m dí má niɛ bekun fieo, adena má m niwa n bo i jaa kpaasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\