1 KƆRINTOFƆM 9

1M ti má sɔnɔ bo ma de m tii wɔ, nzɛn sɛ? M ti má Kristo jaramasa a, nzɛn sɛ? Ma ŋu má ya Mibiɛ Yesu wɔ, nzɛn sɛ? Kabo am ayo yarada ni, má ambɛrɛ ti m jumayoowa, Mibiɛ n dɛɛ ti a, nzɛn sɛ? 2Haari nzɛn nyiŋgam de má m ka m ti jaramasa, ambɛrɛ si ka m ti i jaramasa a, dama kabo am ni Mibiɛ n ayo kun ni, nyini kere am ka m ti i jaramasa a. 3Nzɛn minɛ se m jɔrɛ, ka m ti má Kristo jaramasa, má m bisa bu ka, 4mini ni Banabasi, ya la má atin ka ya de deke bo ya di i, ni deke bo ya nu i, Kristo jama n dɔ ɔ, nzɛn sɛ? 5Ya la má atin ka nzɛn ya sukɔ atin, ya koro fa ya yim bo bu ti yaradayofɔm bita nu, kabo ya beŋgu Kristo jaramasa nbem yo ni, ni kabo ya Mibiɛ niɛmam, ni Kefasi bo bu kaaki fere i ka Petoro gusu yo ni, nzɛn sɛ? 6Wara m ni Banabasi ŋgumi ye i ti ye ni ka ya yo ya saa nu juma ka, na ya nya di a? 7Ŋma wo bɛrɛ bo i yo soja juma na i tɔ i tii su kaari a? Ai, bu tɔ bu wɔ. Ŋma wo bɛrɛ bo i ta bakam, na i di má suuwam be a? Ai, bu di wɔ. Wara ŋma wo bɛrɛ bo i sasa neŋgendɔrɛm na i nu má nɔnɔ a? Ai, bu nu wɔ. 8M sufa má adamande dɛɛ sunsunni nu ye m sufa se sɔ n a, ama, kabo nɔaniɛ kpamaawa n kere lɛɛ. 9Ba kɛrɛ i Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n bo i fa maari Moyisi n nu ka, “Nzɛn a bita toora subobo ŋgani, má a cici i nɔɔ.” Tɔ, naanim ŋgumi ye Nyɛmɛ cɛcɛ wo bu nu a, nzɛn sɛ? Ai, má bɛrɛ ŋgumi. 10Nahɔrɛ, ya ti ka dɔdɔɔrifɔm wɔ, yɛrɛ dɛɛ ti ye bu kɛrɛɛri sɔ a, adena bo i dɔ ŋgani n ni bo i bobo i n kɛrɛ la tama ka bu nyá be na bu kpáaki nu. 11Yɛrɛ kaanri Nyɛmɛ nɔaniɛ ni kereeri am a, kabo dɔdɔɔrifɔ dɔ alɛmbaa ni, na ambɛrɛ ade i. Ye nzɛn i ti sɔ, yɛrɛ la má atin bo ya koro nya deke be am dɔ, nzɛn sɛ? 12Nzɛn nyiŋgam la atin ka bu de neŋgem am dɔ, yɛrɛ la má atin bo ya de tara sɔ, nzɛn sɛ? Ama, yɛrɛ akere má ya yiko ka ya de nyini n be sɔ, dama ya koro má ka ya kanda minɛm, na má bu de Kristo labari kpa ni. 13Am si má ka, minɛm bo bu yo juma Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu ni di nyini nu wɔ, nzɛn sɛ? Na bo bu nati yo juma Mikun yoowa yoobiri n su ma minɛm gusu di nyini nu wɔ, nzɛn sɛ? 14Sɔ ye Micɛra n ama nɔɔ a, ka bo bu kan labari kpa n jɔrɛ n nya deke bo bu di i fite labari kpa n kan nu a. 15Ama, haari ni bo má m la atin ka m yo sɔ ni, ma yo má nyini n be sɔ, na m sukɛrɛ má ahin kadasi n ka m de deke be am dɔ ɔ, dama nzɛn m wuuri, má i ti ye tara bo be se ka m fɔ yanfɔya ŋgbɛɛn ni. 16Nzɛn m kan labari kpa n jɔrɛ kere minɛ, m la má atin bo m fɔ, dama i ti m juma bo Nyɛmɛ ama m ka m yo i wɔ. Nzɛn m keteeri ka m yo má i, m nyá suicin. 17Nyini ti, nzɛn m kan labari kpa n jɔrɛ m koroyanu, m nya ŋkatɔ, ama, i ti má m koroyanu, dama Nyɛmɛ afa nyini juma n ama m ka m yo i a. 18M dɛɛ ŋkatɔ la bɔnɔ? Yiri la ka m kan labari kpa n jɔrɛ fa kere minɛm ŋgbɛɛn, m la atin bo m sere deke be bu dɔ, ama, m yo má i. 19Haari ni bo ma de m tii na m ti má be dɛɛ akɔɔ ni, m fa m ŋu yo akɔɔ ma sɔnɔ kɛrɛ wɔ, adena m koro nya minɛ dɔŋgu na bu su Kristo su. 20Nzɛn m kɔɔri Yudafɔm dɔ, m yo kabo bu yo n wɔ, adena m koro nya bu nbem na bu su Kristo su. Nzɛn m kɔɔri minɛm bo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n niɛ bu su n dɔ, haari ni bo nɔaniɛ kpamaawa n niɛ má mini ni m tii su kun ni, m yo kabo bu yo n wɔ, adena m koro nya minɛm bo nɔaniɛ kpamaawa n niɛ bu su ni nbem na bu su Kristo su. 21Nzɛn m kaaki kɔɔri minɛm bo bu la má nɔaniɛ kpamaawa n dɔ, m yo kabo bu yo n wɔ, i ti má ka m su má kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere n su wɔ, ama, Kristo dɛɛ nɔaniɛ ni niɛ m su a, adena m koro nya minɛm bo bu la má nɔaniɛ kpamaawa n na bu nbem su Kristo su. 22Nzɛn m kɔɔri minɛm bo bu yarada la má faŋga n dɔ, m yo m ŋu ka mini mmɔɔ la má faŋga wɔ, adena m koro nya bu nbem na bu su Kristo su. Deke kɛrɛ bo m kɔ, m yo m ŋu kabo nyini minɛm yo barasu n wɔ, adena m koro ma bu nbem nya tiide. 23M yo nyini n kɛrɛ sɔ ɔ, labari kpa n dɛɛ ti, adena m ni nyiŋgam kɛrɛ saŋga di i kpɛrɛ. 24Am si ka nzɛn minɛm awura akuruwa ka bu ŋmati, na bu niɛ bo i kunma i beŋgum, bu kɛrɛ ŋmati wɔ, ama, bu nu sɔnɔ kun bo i kɔ kunmaari bu kɛrɛ ni, yiri nya aceeri n a. Nyini ti, sɔnɔ kɛrɛ miɛ i nyi, na i wo woowa kpa fa kɔ Kristo atin n su, kabo ŋmatiirifɔ n bo i kunma i beŋgu n ti ni, adena i nya aceeri ni. 25Minɛm bo bu ŋmati ŋmatiiri ni, wara bo bu bo baalɔ ni, bu kɛrɛ boro bu nyi wɔ ni anyumboro fa kɔ nyini kɔkɔrɔ n su. Bu yo sɔ ɔ na bu nya aceeri n bo i cɛ má ni, ama, yɛrɛ yiri, ya nyá aceeri n bo i wie má na i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ n wɔ. 26Nyini dɛɛ ti, mini, m ŋmati má ŋgbɛɛnŋgbɛɛn ka sɔnɔ bo i si má bo i wo nu ni. M ti má sɔnɔ bo m bo acɔrɛ na m bo fun. 27Ama, m kere m ŋuniɛ n wahara a, na i yo kabo m koro ni, adena má m yo sɔnɔ bo m kan labari kpa n jɔrɛ kere minɛm, na mini mmɔɔ fun aceeri ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\