1 YOHANE 5

1Sɔnɔ kɛrɛ bo i yo yarada ka Yesu ti Kristo Tiidefɔ n bo Nyɛmɛ asunma i ni, i mi ti Nyɛmɛ wa a, na sɔnɔ kɛrɛ bo i koroori baa n wufɔ ni, i koro baa n gusu. 2Deke bo ya fa si ka ya koro minɛm bo bu ti Nyɛmɛ nbaam n la ka, ya koro Nyɛmɛ, na ya de nɔaniɛ maawam n bo wɔ fa ama ya ni. 3Nzɛn ya deeri Nyɛmɛ nɔaniɛ maawam ni, nyini kere ka ya koro i a. I nɔaniɛ maawam n gusu ti má kekereke, 4dama sɔnɔ kɛrɛ bo i ti Nyɛmɛ wa kunma durunya n wɔ. Deke bo ya fa kunma durunya n la kabo ya yo Yesu yarada n wɔ. 5Ŋma koro kunma durunya n a? Bo i koro kunma durunya n la sɔnɔ bo wɔ yo yarada ka Yesu ti Nyɛmɛ Wa ni. 6Yiri Yesu Kristo yo baari durunya n nu n a, na ba biɛ i Nyɛmɛ nzue, nyini sin, na wɔ ba awu, na i mbunja afite agɔ. I baari ni, má ka bu biɛɛri i Nyɛmɛ nzue n ŋgumi wɔ, ama, i wuuri wɔ, na i mbunja afite agɔ. Awiɛwiɛ Casi ni di i daani a, dama Awiɛwiɛ Casi n ti nahɔrɛfɔ ɔ. 7Deke nsan di i daani a. 8Bu daani diiwa n ti kun wɔ. Bɛrɛ la Awiɛwiɛ Casi ni, ni kabo bu biɛɛri i Nyɛmɛ nzue ni, ni kabo i wuuri na i mbunja fite gɔɔri ni. 9Sɔ ye Nyɛmɛ ni i tii adi i tiɛŋgu Wa n daani a. Ya de minɛm daani diiwa, nyini ti, i ti ye ni ka ya de Nyɛmɛ daani diiwa, dama i daani diiwa n la faŋga tara minɛm dɛɛ. 10Nyini ti, sɔnɔ kɛrɛ bo i yoori Nyɛmɛ Wa n yarada, i mi la daani difɔ, yiri la Awiɛwiɛ Casi n bo i wo i ahore su ni, na sɔnɔ kɛrɛ bo wɔ yo má i yarada ayi Nyɛmɛ kɔrɛfɔ lɛɛ, dama wɔ yo má daani n bo Nyɛmɛ adi i fa kɔ i Wa n su yarada. 11Nyɛmɛ daani diiwa n la ka o, wɔ ma ya ŋgɔɔ n bo i la má awieeri ni, nyini ŋgɔɔ n wo i Wa n dɔ ɔ. 12Sɔnɔ kɛrɛ bo i ni Nyɛmɛ Wa n ayo kun, i mi la nyini ŋgɔɔ ni, na sɔnɔ kɛrɛ bo i de má Nyɛmɛ Wa ni, i la má ŋgɔɔ. 13M koro ka ambɛrɛ bo am ayo Nyɛmɛ Wa n yarada n si ka am la ŋgɔɔ bo i la má awieeri ni, nyini dɛɛ ti ye ma kɛrɛ ahin kadasi n ama am n a. 14Ya la ahoresi ni Nyɛmɛ, ka, deke kɛrɛ bo ya sereeri i, na i ti i dɛɛ koroowa, i de ya sere wɔ. 15Ya si ka deke kɛrɛ bo ya sereeri i, na i de ya sere, ya si ka wɔ yo i ama ya lɛɛ. 16Nyini ti, nzɛn sɔnɔ ŋu ka i niwa be ayo satiɛ be bo i kpaaki má i ni Nyɛmɛ afiɛn fieo, i mi sére Nyɛmɛ ma yiri n bo wɔ yo satiɛ ni, na Nyɛmɛ má i ŋgɔɔ. Ama, satiɛ be wo bɛrɛ bo i kpaaki sɔnɔ ni Nyɛmɛ afiɛn fieo, m suse má ka am sere Nyɛmɛ ma minɛm bo bu yo nyini satiɛ n wɔ. 17Sa kɛrɛ bo minɛm yo i na i ti má kpa ti satiɛ wɔ Nyɛmɛ dɔ, ama, satiɛyo nbem wo bɛrɛ bo i kpaaki má sɔnɔ ni Nyɛmɛ afiɛn fieo. 18Ya si ka minɛm kɛrɛ bo bu ti Nyɛmɛ nbaam koro suyo má satiɛ, dama Nyɛmɛ Wa ni ŋminda i a, na Sitana koro yo má i mi pui. 19Ya si ka durunya n nufɔm kɛrɛ wo Sitana n saa nu wɔ, ama, yɛrɛ ti Nyɛmɛ dɛɛm wɔ. 20Ye ya kaaki si ka Nyɛmɛ Wa n aba na wɔ ba ateke ya nyi wɔ, adena ya si yiri n bo i ti Nyɛmɛ nahɔrɛ su ni. Ye ya wo ni Nyɛmɛ n bo i ti nahɔrɛ n ni i wa Yesu Kristo ni. Yiri ti Nyɛmɛ nahɔrɛ su n a, na i ma ŋgɔɔ bo i la má awieeri n a. 21Tɔ, m nbaam, am tara am ŋu, na má am su amɔɛm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\