1 PETORO 3

1Tɔ, ambɛrɛ nbaram gusu, am de am hunm nɔaniɛ. Na nzɛn bu nbem nya yo má Nyɛmɛ nɔaniɛ n yarada, na am woowa ti kpa, nyini ma bu yo yarada, má ka am nɔaniɛ jɔjɔɔwa n dɛɛ ti, 2ama, nzɛn bu ŋuuri ka am woowa ti casi, na am ma bu jirima, nyini ma bu kaaki bu wo na bu su Nyɛmɛ a. 3Deke bo i kere ka am yo nyumi ni, i ti má kabo am yo am ŋu di am tiiŋmiɛ suŋguruya ni, ni kabo am wura sikam, ni kabo am kara sutura kpakpam n barasu ni, 4ama, deke bo i kere ka am yo nyumi n la wo kpa bo i fite am ahorembaa su, na i saari má ni. I ti ye ni ka am yo am ŋu kaan, na am wo bɛnlɛ, nyini ti deke bo i la anyunuyi nahɔrɛ su Nyɛmɛ dɔ a. 5Dama kabo dawa saŋga, nbaram nbem bo bu ti casi na bu la tama ni Nyɛmɛ n yo yoori bu ŋu nyumi lɛɛ, bu deeri bu hunm nɔaniɛ wɔ, 6kabo Saara gusu yo yoori lɛɛ, i deeri i hun Abraham nɔaniɛ wɔ, na wɔ fere i ka “M awurufɔbiɛ.” Nzɛn am yoori sa bo i ti kpa na am soro má sɛrɛ, am akaaki Saara nbaam wɔ lɛɛ. 7Ambɛrɛ nbiɛsɔm, i ti ye ni ka am gusu yo sɔ. Am si kabo am fa ŋgɔnlɛ bita am yim barasu. Am si ka nbaram faŋga ni am dɛɛ sɛ má, nyini ti, am bu am yim. Dama am ni bɛrɛ kɛrɛ sáŋga nya Nyɛmɛ aceeri n a, yiri la ŋgɔɔ bo i la má awieeri ni. Am bita bu nyunyumi, adena má deke be kanda am nyɛmɛsere. 8Tɔ, deke bo m koro ka m fa kun jɔrɛ n kɛrɛ nɔɔ n la ka, am kɛrɛ fa anɔɔsɛ, na am cɛcɛ wo am beŋgu nu, na am koro am beŋgu ka am ti nibaam wɔ, na am si am beŋgu aŋunfɔ, na am yo am ŋu kaan ma am beŋgu. 9Nzɛn be yo am satiɛ, má am yo tiɛ tɔ i kaari, na nzɛn be kpiɛɛri am nzukɔ, má am wɔrɔ nzukɔ ma i, ama, kabo am yo la ka, am yo bu kisi, dama deke n bo i ti na Nyɛmɛ afere am la ka, i yó am kisi wɔ. 10Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka i ŋu i ŋu fiɛ, na i wo wo bo i yo fiɛ, i mi tara i taferema na má i sujɔjɔ jɔrɛ tiɛ, na má i sudadaka minɛm. 11I mi yaki satiɛyo, na i yo sa bo i ti kpa, i mi boro i nyi na i sukpini tanalaifiɛ busu. 12Dama Nyɛmɛ nyumbaa ta minɛm bo bu yo sa bo i kɔ atin su ni, na i so i sui ti bu nyɛmɛsere, ama, i koro má ka i nyumbaa ŋu bo bu yo satiɛ ni.” 13Nzɛn am nyunu aboro ka am yo sa bo i ti kpa, ŋma koro yo am pui a? 14Ama, nzɛn am yo sa bo i kɔ atin su n dɛɛ ti, ye am sudi wahara, am terefiɛ lɛɛ, má am soro bu, má am ma am ahore saaki. 15Ama, am ma Kristo yo am Mibiɛ n na am bu i am ahore su. Na am kpa am ŋu ŋminda saŋga kɛrɛ, na nzɛn be ba bisa am fa kɔ deke n bo i ti na am la tama ni, na am si kabo am bɔ i nu barasu, 16ama, am jɔjɔ bɛnlɛ, na am bu i mi, na am si am sunsunni nu ka am ayo sakpa, adena nzɛn minɛm jɔjɔɔri am ŋgbɛɛnŋgbɛɛn fa kɔ am wo kpa n su ka am su Kristo dɛɛ ti, na bu dí nyinsɛ. 17Dama nzɛn am yo sakpa na am di wahara na i ti Nyɛmɛ koroyanu, i ti ye ni bo am yo satiɛ na bu kere am wahara. 18Ya satiɛ dɛɛ ti ye Kristo gusu diiri wahara kpekun n kpein a, na yiri bo i yo sa bo i kɔ atin su n awu, yɛrɛ bo ya ti satiɛyofɔm dɛɛ ti, na i yo ya ni Nyɛmɛ afiɛn dɔŋgu. Bu kuunri i ni, na Nyɛmɛ ama i ŋgɔɔ awiɛwiɛ n nu, 19na wɔ nya akɔ akan jɔrɛ akere awiɛwiɛm bo bu wo dansaraka n nu ni. 20Dawa saŋga, bɛrɛ yo keteeri Nyɛmɛ nɔaniɛ n a, na Nyɛmɛ ayo sawɔrɛ aŋminda, saŋga bo Nowa sukpa lee bambaka n ni. Nyini lee ni, minɛ kaan sɔ wuraari nu n a, bu mɔcuɛ nyaari tiide, ye nzue n adi má bu a. 21Nyini nzue n ti deke bo i kere fa kɔ Nyɛmɛ nzue biɛɛwa bo i ma am anya tiide nyuma n wɔ. Nyɛmɛ nzue biɛ ti má deke bo i yi am ŋuniɛ su fin, ama, i kere ka am si am sunsunni nu ka, am la má ŋgasi be Nyɛmɛ dɔ, dama Yesu Kristo teŋgeeri i yiwee n nu n dɛɛ ti. 22Yiri ye wɔ kɔ aŋgoro akɔ atana Nyɛmɛ saa fɔmbɔrɔ su n a, ye i la yiko niɛ mɛrɛkɛm kɛrɛ su a, ni yikofɔm, ni nfaŋgafɔm barasu kɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\