1 TƐSALONIKAFƆM 2

1Ya ninbaam, ambɛrɛ mmɔɔ ni am tii si ka, ba n bo ya baari am dɔ ni, wɔ ka má ŋgbɛɛn. 2Am si kabo bu boori ya, na bu wuraari ya nyinsɛ Filipiya miɛ kpiri n nu ka, ye ya nya baari am dɔ Tɛsalonika a. Ama, na Nyɛmɛ ama ya ahoresi na ya koro akan i labari kpa n akere am, haari ni bo minɛ dɔŋgu asoro má ya su mmɔɔ ni. 3Nɔaniɛ n bo ya kan kereeri am ni, i ti má ka ya mini atin wɔ, wara i ti má ka ya la sunsunni tiɛ be wɔ, i sa su ti má ka ya koro ka ya dadaka be wɔ. 4Ama, saŋga kɛrɛ ya jɔjɔɔri kabo Nyɛmɛ koro n wɔ, dama yiri jina ya sin a, ye wɔ fa labari kpa n ama ya ka ya kan i. Ya yo má ka i sun adamande nu wɔ, ya yo ka i sun Nyɛmɛ nu a, dama yiri fiiti si deke bo i wo ya ahore su a. 5Am si tenle su ka ya ba abo má am anɔɔfiɛ wɔ, na ya ba akan má labari kpa n ka ya nyunu aboro neŋge kpini su wɔ. Nyɛmɛ wo ya daani, 6ya yo akoro má kansi am dɔ, wara be dɔ. 7Má kabo ya ti Kristo jaramasam ni, má ya koro se am ka am yo deke kɛrɛ ma ya. Ama, saŋga bo ya woori am dɔ ni, ya woori bɛnlɛ wɔ, kabo bara baawufɔ niɛ i nbaam dika n wɔ. 8Koro bo ya fa koro am n dɛɛ ti, ye ya kaanri Nyɛmɛ labari kpa n maari am a, na ya gusu akun ya ŋu ama am, dama ya koroori am agaya n dɛɛ ti. 9Nahɔrɛ, ya ninbaam, am teŋge su kabo ya boroori ya nyi yoori juma nahɔrɛ su, ya yoori juma wiɛsu, ni kɔŋguɛ, adena má ya fa ya fie fie be, saŋga bo ya kaanri Nyɛmɛ labari kpa n maari am ni. 10Ambɛrɛ yaradayofɔm ni, am ni Nyɛmɛ mmɔɔ kɛrɛ wo ya daani, kabo ya wo tiiri, saŋga bo ya woori am dɔ ni. Ya woori am dɔ ni akunnu fofoe wɔ, na ya sa kɛrɛ akɔ atin n su, ya yo má sa be bo i fa jaraki ba. 11Am si ka saŋga bo ya woori ni ambɛrɛ ni, ya bitaari am kabo sɔnɔ bita i nbaam n wɔ. 12Ya maari am ahoresi, na ya dada am ahore, na ya yɛ am nyi ka am wo kabo i ti ye ni ka Nyɛmɛ minɛm wo barasu n a. Yiri fereeri am a, ka, am ba yo i dɛɛ minɛm bo i níɛ am dika, na am bá nya i dɛɛ jirima ni. 13Na ya gusu da Nyɛmɛ asi saŋga kɛrɛ, dama saŋga bo am deeri Nyɛmɛ nɔaniɛ n bo ya kan kereeri am ni, am ade má i ka i fite adamande dɔ ɔ, ama, am ade i ka i ti Nyɛmɛ nɔaniɛ wɔ, na i ti sɔ ɔ nahɔrɛ su, ye i wo ambɛrɛ yaradayofɔm ahore su yo juma a. 14Ya ninbaam, sam bo bu yo tuuri Kristo jamam bo bu wo Yudiya asiɛn n su ni, nyini sam ye ba tu ambɛrɛ gusu n a. Kabo am tiɛŋgu minɛm akere am wahara barasu ni, sɔ ye Yudafɔm yo fa kereeri Kristo jamam n a. 15Bɛrɛ kuunri Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm ye bu kaaki kuunri ya Mibiɛ Yesu, na ba kere ya wuwuruwa, na ba yo sa bo i sun má Nyɛmɛ nu, na ba yo adamande kɛrɛ kpɔfɔm. 16Na ba koro ka bu kanda ya ka má ya kan Nyɛmɛ nɔaniɛ n kere minɛm bo bu ti má Yudafɔm ni, adena má bu nya tiide. Na nyini satiɛ n aba abuka bu satiɛ n kɛrɛ su akɔ asin su. Ama, kisa, Nyɛmɛ afa yaa bu ŋu, i sudi bu jɔrɛ. 17Ya ninbaam, saŋga bo ya kpaaki yakiiri am kaan sɔ ni, ya sunsunni yiri woori am dɔ ɔ, na ya wara ado am agaya, na ya boro ya nyi ka ya ba niɛ am busu. 18Má ya koroori ka ya kpie ya nyi ba am dɔ. Haari na mini Pɔɔlu ni m tii akoro ka m kpie m nyi ba am dɔ, kpe nyɛnyɛ kɛrɛ, ama, Sitana akanda ya. 19Ya koro ka ya kpie ya nyi ba am dɔ, dama saŋga bo ya Mibiɛ Yesu bá kpie i nyi ba ni, ya lá ahoresi ambɛrɛ dɛɛ ti, na ya lá ahorejɔ, na ya káaki koro fɔ ka ya nya teremasu i dɔ. 20Nahɔrɛ, ambɛrɛ ti, ye ya la ahorejɔ koro bo ya hoe n a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\