1 TƐSALONIKAFƆM 3

1Kabo ya ni ambɛrɛ akpaaki acɛ n dɛɛ ti, ya wara ado am agaya, nyini ti, ya ŋa yɛrɛ ka Atensi miɛ kpiri n nu. 2Na ya sunma ya niwa Timoti ka i ba niɛ am busu. Ya ni yiri saŋga yo juma fa kɔ Kristo labari kpa n kan su, ye ya sunmaari i ka i ma am nya ahoresi, na i ma am jina kenken fa kɔ am yarada n su. 3Adena má am be ŋuniɛ yɔrɔki i fa kɔ ahin wuwuruwam bo bu sukere am n ti. Ambɛrɛ mmɔɔ ni am tii si ka, nyini sam bo bu tú yɛrɛ yaradayofɔm ni, Nyɛmɛ koroowa lɛɛ. 4Dama saŋga bo ya toko wo am dɔ ni, ya yo seeri am ka bu bá kere ya wuwuruwa. Kabo am si ni, nyini lɛɛ ye wɔ tu ya n a. 5Nyini ti, ma koro amindi má, ye m sunmaari Timoti na i ba niɛ ka am toko bita am yarada n kenken n a. Beni, kisa Sitana akoro anya atin adadaka am, wɔ ma ya juma n bo ya yo i am dɔ n kɛrɛ aka ŋgbɛɛn. 6Ye kisa, Timoti akpie i nyi afa labari aba ama ya fa kɔ kabo am yarada, ni am koro n ti barasu. Wɔ se ya ka am la sunsunni kpa fa ma ya saŋga kɛrɛ, na am koro ka am ŋu ya kabo ya gusu koro ka ya ŋu am ni. 7Nyini ti, ya ninbaam, haari ni bo ya wo kekereke nu na ya sudi wahara n kɛrɛ ni, am yarada n ama ya ahoresi. 8Na nzɛn am jinaari kun su, fa kɔ Mibiɛ n dɛɛ atin n su, ya koro da na ya daafi. 9Kisa ya si má kabo ya da Nyɛmɛ asi fa ma am mmɔɔ, fa kɔ ahorejɔ bambaka n bo wɔ fa ama ya, am dɛɛ ti. 10Kɔŋguɛ ni wiɛsu kɛrɛ ya sereeri Nyɛmɛ nahɔrɛ su wɔ, ka, i ma ya ba ŋu ya ŋu, na ya kere am dekem bo i kpiɛ am su fa kɔ am yarada n su. 11Ya sere ya Si Nyɛmɛ, ni ya Mibiɛ Yesu ka bu teke atin ma ya, na ya koro ba am dɔ. 12Na ya sere Mibiɛ ni, ka, i ma am la koro buka su, na am fa koro am beŋgu ni minɛm kɛrɛ kɔ sin su, kabo ya gusu koro am ni. 13Na i ma am nya ahoresi, na am jina kenken, na am ba yo minɛ casim bo be koro jaraki má am, ya Si Nyɛmɛ dɔ, saŋga bo ya Mibiɛ Yesu bá baari ni i tiɛŋgu minɛm kɛrɛ ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\