1 TIMOTI 5

1Má a tiɛn kpiɛn ŋu, ama, jɔjɔ i dɔ kabo a jɔjɔ u si dɔ ni, na a tu ngbɛfɛnɛm fɔ ka u ninbaam, 2na a fa nbara nkpiɛnm yo ka u nim, na a fa tarawam ni nsuŋgurum yo ka u ninbaam, na u ni bɛrɛ wo ni ahorembaa casi. 3Bita nkunafɔm bo bu la má bukafɔ be n ni jirima. 4Ama, nzɛn kunafɔ la nbaam, wara anumam, i ti ye ni ka bu suniɛ i dika kabo Nyɛmɛ koro ni. Nyini kere ka, bu sufa bu wufɔm ŋkatɔ tɔ bu kaari wɔ lɛɛ. Dama nyini n sɔ yo Nyɛmɛ fiɛ a. 5Nzɛn kunafɔ wo i ŋgumi na i la má bukafɔ be, wɔ fa i tama kɛrɛ awura Nyɛmɛ saa nu lɛɛ. Na i susere Nyɛmɛ jande wiɛsu ni kɔŋguɛ ka i buka i. 6Ama, kunafɔ kɛrɛ bo i nati yo i kunnu koroowa, haari ni bo i la ŋgɔɔ mmɔɔ ni, i ti ka wɔ wu wɔ lɛɛ. 7Fa ahin kereewam kɛrɛ kere nkunafɔm, ni bu dikafɔm, adena má be ŋu bu ŋgasi. 8Ama, nzɛn be cɛcɛ wo má nu ka i niɛ i lamɔsim dika, maala i dikafɔm, i ti ka i mi akete Kristo atin n lɛɛ. Nyini saŋga ni, sɔnɔ bo wɔ yo má yarada tara i mi co lɛɛ. 9Kunafɔ kɛrɛ bo wɔ nya ju má afɔ aburasɛn, má a kɛrɛ i duma buka Kristo jama nkunafɔm su. Bekun, na i ti bo wɔ du mɔ aja biɛsɔ kun wɔ, 10na minɛm di i daani ka i yo sakpa a, má pui ti, i ti bo wɔ ta nbaam ataari kpa, na wɔ de wɔfɔm i dika, na wɔ yo i ŋu kaan ka i su Nyɛmɛ minɛm, na wɔ buka minɛm bo bu woori kekereke nu, na wɔ su amusui kpa. 11Ama, nkunafɔm bo bu nyunu nya ti má ni, má a kɛrɛ bu duma buka nkunafɔm n su, dama nzɛn ajaa konvi ba wuraari bu na bu koro ka bu kaaki ja ajaa, nyini saŋga, sɛsɛsu bo bu faari i na bu diiri i di ni Kristo ni, bu koro su má i su ni nahɔrɛ su lɛɛ, bu yaki i wɔ, na bu kaaki bu sin bo Kristo lɛɛ. Nyini ti ye Nyɛmɛ dí bu jɔrɛ cin bu sui a. 13Bekun, nyini ma bu koro ba yo nviɛyafɔm na bu ba sunati awuru awurum nu, i ti má ka bu yo nviɛyafɔm ŋgumi wɔ, ama, na bu sukpura tere, na bu sufa bu nɔɔ suwura minɛm jɔrɛ nu, na bu sujɔjɔ jɔrɛm bo wɔ ti má ye ni ka bu jɔjɔ bu. 14Nyini ti, mini dɔ, nzɛn nkunafɔm toko ti tarawam, i ti ye ni ka bu ja na bu wu nbaam, na bu bita bu awurum, na má ya kpɔfɔm koro ŋu ŋgasi be bo bu koro nya atin jɔjɔ ya ŋgbɛɛnŋgbɛɛn kabo bu koro. 15Dama nkunafɔ nbem adu mɔ akete Kristo atin n asu Sitana su. 16Ama, Kristo susufɔ bara kɛrɛ bo nkunafɔm wo i dika, i ti ye ni ka yiri ni i tii niɛ bu dika, na má bu fa bu fie fie Kristo jama n ni, adena Kristo jama n koro niɛ nkunafɔm bo bu la má bukafɔ be fieo n su. 17Kristo jama ni nkpiɛnkpiɛnm bo bu yo mɔfɔ juma nyunyumi ni, i ti ye ni ka bu nya bu ŋkatɔ busu nnyɔ, maala bɛrɛ bo bu yo bu juma ni anyumboro ka bu kan Nyɛmɛ jɔrɛ na bu kaaki kere minɛm Nyɛmɛ atin n ni. 18Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Nzɛn a bita toora subobo ŋgani, má a cici i nɔɔ.” Na ba kaaki akɛrɛ ka, “I ti ye ni ka jumayofɔ nya i ŋkatɔ.” 19Má a se ka a de jɔrɛ be bo ba kpiɛ asɔ Kristo jama n bukafɔ n kpiɛn be, má ka minɛ nnyɔ, wara nsan adi jɔrɛ n daani ka i ti nahɔrɛ. 20Ama, bo bu yo satiɛ ni, se bu nahɔrɛ jama n kɛrɛ nyunu, adena nyiŋgam kɛrɛ soro sɛrɛ. 21M suma u nɔaniɛ lɛɛ, Nyɛmɛ ni Yesu Kristo ni mɛrɛkɛm kɛrɛ nyunu, ka, a de ahin kereewam ni, na má a fa tantambunu, wara má a koro be tara be fa kɔ deke kɛrɛ bo a yo i n su. 22Má a koro nde na a fa u saa nana sɔnɔ be ŋu, na a sere Nyɛmɛ ma i mi ka i yo Nyɛmɛ juma, má a ma u saa n wo be dɛɛ satiɛ yoowa n nu. Ma u woowa yo casi. 23A la má laifiɛ saŋga saŋga n dɛɛ ti, má a nu nzue ŋgumi, ama, nu nzan mmɔɔ kaan, na i buka u fa kɔ akunnuyaari n bo i yaki má u ni. 24Minɛ nbem satiɛ yoowa kɛrɛ kaba da fofoe nu wɔ, na sɔnɔ kɛrɛ ŋu i, nyini satiɛm ye Nyɛmɛ fá di bu jɔrɛ a, ama, na nbem gusu dɛɛ satiɛ bo bu yo i bá fite fofoe nu kasin. 25I ti sɔ ɔ lɛɛ bekun, sakpa ti deke bo sɔnɔ kɛrɛ ŋu i fofoe nu wɔ, na nzɛn haari sakpa bo i wo má fofoe nu ni mmɔɔ, i ti deke bo bu koro fiɛ má i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\