2 KƆRINTOFƆM 13

1Tɔ, ahin baawa n bo m súba ni, yiri yo m kpe nsan su bo m ba niɛ am busu a. Kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ni, ka, “Jɔrɛ kɛrɛ bo ba kan i na i ti nahɔrɛ, má ka minɛ nnyɔ, wara minɛ nsan adi i daani.” 2Saŋga bo m yo baari am dɔ ba niɛɛri am kpe nnyɔ su ni, m yo bɔbɔɔri am nbem. Kisa na m wo má am dɔ ni, m koro ka m bɔbɔ bu bekun fa kɔ nyini n su, ka nzɛn m baari, m yáki má bɛrɛ n bo bu yo yoori satiɛ ni, ni bo bu buka bu su kisa n kɛrɛ. 3Dama am ŋa am koro ka am ŋu deke bo i kere ka Kristo fa m su, ye i jɔjɔ am dɔ sɔ a. Tɔ, am aŋu ka yiri ti má bo i la má faŋga, ama, i la yiko am nu. 4Nahɔrɛ, saŋga bo bu yo kpamaari i baka jaanu n su ni, i yo la má faŋga, ama, haari ni nyini n kɛrɛ, kisa i la ŋgɔɔ wo bɛrɛ, Nyɛmɛ dɛɛ yiko n dɛɛ ti. Sɔ ye i ti a, yɛrɛ bo ya ni yiri kɛrɛ ayo kun ni, yɛrɛ mmɔɔ la má faŋga lɛɛ, ama, Nyɛmɛ yiko n dɛɛ ti, ye ya ni yiri súwo a, na ya yo juma ma am. 5Ambɛrɛ ni am tii, am fiiti am ŋu na am niɛ ka am woowa kere ka am ayo yarada nahɔrɛ su, wara am ayo má. Am si má ka Yesu Kristo wo am dɔ ɔ, nzɛn sɛ? I wo am dɔ yiri, ŋka am woowa kere ka am ayo má yarada nahɔrɛ su wɔ. 6M la tama ka am bá si ka, yɛrɛ, ya ti má bo bu woowa kere ka ba yo má yarada nahɔrɛ su ni. 7Haari ni nyini mmɔɔ, ya sere Nyɛmɛ ma am wɔ, ka, má am yo sa be bo i kɔ má atin su, má ka ya koro ka minɛ ŋu ya woowa na i kere ka ya yo yarada nahɔrɛ su, ama, ya koro ka am yo sa bo i ti kpa a, haari nzɛn má minɛm ŋu ya woowa na i kere ka ya yo má yarada nahɔrɛ su. 8Yɛrɛ, ya koro yo má deke bo i jaraki nahɔrɛ ni, ama, ya yo deke bo i su nahɔrɛ ni ŋgumi su a. 9Ya ahore ti jɔɔwa a, saŋga kɛrɛ bo ya la má faŋga, na ambɛrɛ la yiko Nyɛmɛ dɔ. Ahin n ye ya sere Nyɛmɛ ma am a, ka, i ma am woowa yo kabo i koro ni. 10Nyini mmɔɔ dɛɛ ti, ye m wo má am dɔ ye m sukɛrɛ am ahin kadasi n sɔ n a, adena m ba baari am dɔ, na má m fa Mibiɛ n yiko n fa yi am anyumboro, nyini yiko n ye i maari m ka m fa buka am, na am kɔ mɔ ni am nyɛmɛsu n a, wɔ ma má m ka m fa saaki am ji wɔ. 11M ninbaam, jɔrɛ bo wɔ ka n la ka, am ma am ahore jɔ, am boro am nyi na am wo wo kpa, am ti kabo m sereeri am ni, am la anɔɔsɛ ni am beŋgum, am wo ni tanalaifiɛ. Nyɛmɛ ti tanalaifiɛ ni korofɔ a, yiri wó am dɔ a. 12Am bisa am beŋgu dɔŋgu ni koro. Nyɛmɛ minɛm kɛrɛ bo bu wo fɛn n bisa am kɛrɛ dɔŋgu. 13Ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ ahɔrɔma ni, ni Nyɛmɛ dɛɛ koro ni, ni Awiɛwiɛ Casi n dɛɛ wo fiɛ n wo am kɛrɛ dɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\