2 YOHANE 1

1Mini bo m ti am kpiɛn ni, sukɛrɛ ahin jɔrɛ n fa ma wɔrɔ bara bo Nyɛmɛ ayi u, ni u nbaam n a. M koro am nahɔrɛ su, má mini ŋgumi koro am a, ama, bo bu si nahɔrɛ atin n kɛrɛ koro am wɔ, 2dama nahɔrɛ n wo ya dɔ ɔ, na i bá wo ya dɔ ɔ, saŋga kɛrɛ bo i la má awieeri. 3Ya Si Nyɛmɛ, ni i Wa Yesu Kristo buka ya, na bu si ya aŋunfɔ, na bu ma ya ahoreda, na ya su nahɔrɛ atin su ni koro. 4Ma ŋu ka am nbaam nbem bita nahɔrɛ n kabo ya Si Nyɛmɛ afa i nɔaniɛ n ama ya ni, nyini dɛɛ ti, wɔ yo m fiɛ agaya. 5Kisa, bara, m susere am wɔ, ka am ma ya koro ya beŋgu. Ahin ti má nɔaniɛ maawa fɔfɔrɛ ye m sukɛrɛ ma am n a, ama, i ti nɔaniɛ maawa kun n bo ya tiiri i saŋga bo ya boori i bu suuri Yesu su n wɔ. 6Koro n bo m sujɔjɔ i jɔrɛ n la ka, ya wo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ maawa n kere ni. Nɔaniɛ maawa n bo am du mɔ tiiri i n la ka, am koro am beŋgu. 7Dadakafɔm beberebe asandi abara ayɛ durunya n nu, bu ŋa Yesu Kristo akaaki má adamande aba má durunya n nu. Bɛrɛ ti dadakafɔm wɔ, na bu ti Kristo kpɔfɔm. 8Nyini ti, am si am ŋu sa, na má deke n bo ya yi anyumboro afa akere am n ka ŋgbɛɛn, ama, na am ba nya i kɛrɛ ŋkatɔ. 9Sɔnɔ kɛrɛ bo i su má Kristo dɛɛ kereewa n su, na i kere i dɛɛ kereewa kɔ sin nyini ŋu, Nyɛmɛ wo má i mi dɔ, ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i su Kristo dɛɛ kereewa n su, ya Si Nyɛmɛ, ni i Wa n wo i mi n dɔ lɛɛ. 10Nyini ti, sɔnɔ kɛrɛ bo i baari am dɔ, na i bita má Kristo dɛɛ kereewa ni, má am ma i mi wura am dika, má am yo i ansɛ ni ba mmɔɔ. 11Dama wɔrɔ kɛrɛ bo a yoori nyinim be sɔ ansɛ, a jina i mi sin fa kɔ i satiɛm n bo i yo bu n su wɔ lɛɛ. 12Má m la jɔrɛ beberebe bo má m se am, ama, m koro má ka m kɛrɛ i kɛrɛ wura ahin kadasi n nu, ama, m la tama ka m bá niɛ am busu, na ya ŋú ya ŋu, na ya bó anzama, bo ya ahore jɔ ni nahɔrɛ su. 13U niɛmabara n bo Nyɛmɛ ayi i ni i nbaam kɛrɛ bo bu wo fɛn n bisa am kɛrɛ dɔŋgu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\