2 PETORO 1

1Mini Simon Petoro bo m ti Yesu Kristo akɔɔ na m kaaki ti i jaramasa ni, mini sukɛrɛ ahin kadasi n ma ambɛrɛ bo Nyɛmɛ ama am ayo Kristo yarada n a, kabo wɔ ma yɛrɛ mmɔɔ ayo i yarada ni. Yesu Kristo bo i ti ya Nyɛmɛ ni ya Tiidefɔ ni, i sakpa yoowa n dɛɛ ti, ye ya kɛrɛ ayo i yarada. 2Am Si Nyɛmɛ ni ya Mibiɛ Yesu n dɛɛ ti, Nyɛmɛ buka am agaya, na i ma am ahoreda buka su. 3Nyɛmɛ la yiko, nyini yiko n nu, wɔ ce ya deke kɛrɛ bo wɔ yo daka ka ya la i na ya nya ŋgɔɔ na ya su i nahɔrɛ su. Ya si i n dɛɛ ti, ye wɔ yo nyini n kɛrɛ ama ya n a. Yiri ye wɔ yi ya ka ya nya i woowa kpa ni i jirima n a. 4Nyini n dɛɛ ti, wɔ se ka i cé ya aceerim bambaka bo bu la má aŋusu, adena i yi ya fite durunya n nu satiɛ kɛrɛ bo i wura minɛ konviki na i saaki bu n nu, na ya nya Nyɛmɛ dɛɛ woowa n be. 5Nyini dɛɛ ti, kabo am ayo Kristo yarada ni, wɔ yo daka ka am boro am nyi, na am yo yarada buka su. Má am yo yarada ŋgumi, ama, am yo sakpa gusu. Má am yo sakpa ŋgumi, ama, am kpini si. 6Má am kpini si ŋgumi, ama, am la tarabuŋu. Má am la tarabuŋu ŋgumi, ama, am la mindi. Má am la mindi ŋgumi, ama, am ma am woowa kɔ Nyɛmɛ atin su. 7Má am ma am woowa kɔ Nyɛmɛ atin su ŋgumi, ama, am yo am beŋgu kpa. Má am yo am beŋgu kpa ŋgumi, ama, am koro minɛm kɛrɛ. 8Nzɛn am la nyini woowam ni, na am woowa ti sɔ nahɔrɛ su saŋga kɛrɛ, nyini kere ka, kabo am asi ya Mibiɛ Yesu Kristo ni, am woowa la kpɛrɛ, i ti má ŋgbɛɛn. 9Ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i la má nyini woowam ni, i mi ti ka sɔnɔ bo i koro ŋu má nyunyumi, wara i ti ka anyinsin wɔ, na i kaaki ti ka sɔnɔ bo i wara afi ka Nyɛmɛ akpakpara ayi i afite i satiɛ dawam nu ayo i casi. 10Nyini dɛɛ ti, m ninbaam, kabo Nyɛmɛ afere am na wɔ yi am ni, am boro am nyi, adena am woowa kere ka am ti i dɛɛ minɛm. Nzɛn am yoori nyinim sɔ, am kpáasi má fieo. 11Nyini má am nya aceeri bambaka bo am la atin, na am wura Yesu Kristo dɛɛ fɛmɛya woobiri n nu a, yiri bo i ti ya Mibiɛ ni ya Tiidefɔ na i fɛmɛya n wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ ni. 12Nyini dɛɛ ti, ye i wo m ahore su ka m suteŋge am ahin jɔrɛm su saŋga kɛrɛ n a, haari ni bo am si bu na am ade kereewam bo bu ti nahɔrɛ n na am bita bu kenken n ni. 13Mini dɔ, wɔ yo daka ka m suteŋge am su sɔ, saŋga bo m toko la ŋgɔɔ ni. 14Dama m si ka i cɛ́ má, m bá wo má bɛrɛ, kabo ya Mibiɛ Yesu Kristo yi kereeri m ni. 15Nyini ma m boro m nyi yo deke kɛrɛ bo m koro yo i n a, adena saŋga bo m bá wo má bɛrɛ, na am koro teŋge nyini jɔrɛm su saŋga kɛrɛ. 16Ya yo kan kereeri am ka, kabo ya Mibiɛ Yesu Kristo la yiko na i káaki ba barasu ni, bo ya kan sɔ ni, i ti má ka ya faari ŋgɔnlɛ boori ya tiɛɛnu kaanri i a, ama, yɛrɛ mmɔɔ ni ya tii nyumbaa ŋuuri kabo i la yiko bambaka barasu ni. 17Saŋga bo ya Si Nyɛmɛ yo wuraari i kpiri na i maari i woowa taari wein ni, Nyɛmɛ konvi yo fiteeri aŋgoro dika n nu na i jɔjɔɔri i dɔ ni, na yiri bo i woowa la má aŋusu n ase ka, “M dɛɛ Wa bo m koro i n lɛɛ, m ahore ajɔ i ŋu.” 18Yɛrɛ ni ya tii tiiri kabo akonvi n fite aŋgoro ni, saŋga bo ya woori i dɔ, Nyɛmɛ buka n su ni. 19Nyini n kɛrɛ ma ya la ahoresi buka su, ka jɔrɛm bo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm yo kaanri bu n ti nahɔrɛ wɔ. Nyini ti, am boro am nyi na am de kabo bu yo seeri ni, na am su i su. Nɔaniɛ n bo bu jɔjɔɔri i n ti ka fitana bo i taari awosin nu n ti n wɔ, i teke am nyi kɔ ju cɛɛn bo Kristo káaki ba ni, na i fa wein n ba teke am nyi nahɔrɛ su, kabo alecin na asaakojo tiɛ fa wein ba ni. 20Jɔrɛ bo i tara bu kɛrɛ na am si i n la ka, nɔaniɛ n kɛrɛ bo Nyɛmɛ fa maari i nɔaniɛ kanfɔm na bu kɛrɛɛri i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ni, be wo má bɛrɛ bo i koro fa adamande si ŋgumi na i fa kere nyini nɔaniɛ n bu. 21Dama má adamande koroyanu ye bu kaanri Nyɛmɛ nɔaniɛ n a, ama, Nyɛmɛ Awiɛwiɛ Casi ni maari bu nɔɔ ye bu kaanri nɔaniɛ n bo Nyɛmɛ koro ka bu kan i n a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\