2 TƐSALONIKAFƆM 1

1Mini Pɔɔlu, ni Silivanusi, ni Timoti sukɛrɛ ahin kadasi n ma ambɛrɛ Kristo jama n bo am wo Tɛsalonika miɛ kpiri n nu na am ti ya Si Nyɛmɛ, ni ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ minɛm n a. 2Ya Si Nyɛmɛ ni ya Mibiɛ Yesu Kristo buka am, na bu ma am ahoreda. 3Ya ninbaam, wɔ yo daka ka ya da Nyɛmɛ asi, ambɛrɛ ti, saŋga kɛrɛ. Atin wo nu ka ya yo sɔ, dama am yarada n buka su wɔ nahɔrɛ su, na koro bo am koro am beŋgu n gusu subuka su sɔ ɔ. 4Nyini dɛɛ ti, ya fa am fɔ sɔ ɔ, deke bo Kristo jamam wo kɛrɛ. Ya fɔ fa kɔ kabo am ayo yarada na am la mindi fa kɔ wuwuruwa n kɛrɛ bo minɛm sukere am, ni wahara n kɛrɛ bo am wo i nu ni. 5Nyini kere ka Nyɛmɛ di minɛm jɔrɛ ni i nahɔrɛ atin su a, na i se ka ambɛrɛ ti ye ni ka am wura i fɛmɛya n nu a, wahara n bo am adi i n dɛɛ ti. 6Nahɔrɛ, Nyɛmɛ yo sa bo i kɔ atin su wɔ, i má minɛm bo bu sukere am wahara n gusu di wahara, 7na i má ambɛrɛ bo am sudi wahara n ni yɛrɛ kɛrɛ nya ya ŋu. Nyini sam kɛrɛ bá yo sɔ saŋga bo ya Mibiɛ Yesu bá fite aŋgoro ba ni i mɛrɛkɛm, ni bu yiko bambaka ni, 8ni sin, na i bá cin minɛm bo ba kete Nyɛmɛ n sui, ni bo ba de má ya Mibiɛ Yesu labari kpa ni. 9Nyɛmɛ cín bu sui haari bu duma bá bo má, na bu ŋú má Mibiɛ ni, ni i yiko bambaka ni. 10Nyini cɛɛn n bo i ba baari n ye i minɛm kɛrɛ wúra i kpiri a, na nyini minɛm kɛrɛ bo bu yo i yarada n má i jirima. Ambɛrɛ mmɔɔ wo nyini minɛm n nu, dama am ayo labari n bo ya fa maari am n yarada. 11Nyini dɛɛ ti, ye ya sere Nyɛmɛ ma am saŋga kɛrɛ n a. Ya sere i ka i ma am wo wo bo i ti ye ni ka i dɛɛ minɛm bo wɔ fere bu n wo ni. Na ya kaaki sere i ka i fa i yiko n buka am, na am yo am kunnu koroowa, ni juma kɛrɛ bo i ti kpa kɔ wie. 12Nzɛn am nya yoori sɔ, nyini má minɛm ma ya Mibiɛ Yesu duma n jirima a, am dɛɛ ti, na i gusu má am nya jirima. Nyɛmɛ ni ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ ahɔrɔma n má i yo sɔ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\