2 TƐSALONIKAFƆM 2

1Tɔ, ya ninbaam, m sujɔjɔ am dɔ fa kɔ ya Mibiɛ Yesu Kristo ba n su wɔ, ni kabo ya tíɛn ya nɔɔ na ya ni yiri kɔ́ yɛ n wɔ. Ya sere am wɔ, 2ka, má am kaaki am sunsunni wara am birisi, dama nbem ŋa Mibiɛ n adu mɔ aba asin n dɛɛ ti. Haari nzɛn be ŋa wɔ de nɔaniɛ Nyɛmɛ Awiɛwiɛ Casi n dɔ, wara nzɛn be jɔjɔɔri nyini jɔrɛ n sɔ, wara nzɛn be seeri ka yɛrɛ akɛrɛ i kadasi n nu ase sɔ a, má am de i. 3Má am ma be dadaka am fa kɔ deke be su fieo, dama nyini cɛɛn ni bá má, má ka saŋga n bo minɛm dɔŋgu bá kete ka bu su má Nyɛmɛ ni, na sɔnɔtiɛ n bo i bu má ka pui wo bɛrɛ n nyá yi i ŋu fite fofoe nu, yiri n bo Nyɛmɛ fá i ji cɛɛma sin n nu ni. 4I kéte deke kɛrɛ bo bu fere i ka Nyɛmɛ, ni deke kɛrɛ bo adamande kutu su i, na i kére i ŋu ka i tara bɛrɛ kɛrɛ pepere. Haari na i kɔ́ wura tana Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, na i sé ka yiri ti Nyɛmɛ a. 5Am teŋge má su ka saŋga bo m woori am dɔ ni, m yo seeri am ahin jɔrɛm kɛrɛ, nzɛn sɛ? 6Kisa, am si deke bo i kanda i na wɔ nya ba má ni, má ka saŋga n aju bo i yí i ŋu fite fofoe nu. 7Ama, sɔnɔtiɛ n bo i bu má ka pui wo bɛrɛ ni, yiri suyo i asiri nu juma wɔ kisa, má ka yiri n bo i kanda i ni, aba acin ayaki atin ni. 8Dɔ na sɔnɔtiɛ n nyá yi i ŋu fite fofoe nu, ama, saŋga n bo ya Mibiɛ Yesu bá ni, na i fíta kun i, na i baawa n dɛɛ wein n gusu yó i ŋgbɛɛn. 9Tɔ, kabo sɔnɔtiɛ ni bá ba n yaa. I bá ni Sitana dɛɛ yiko n na i bá yo alekutura sam beberebe fa dadaka minɛm ka nyini sam fite Nyɛmɛ dɔ ɔ, 10na i bá bu kɔrɛ ŋgbɛɛnŋgbɛɛn barasu barasu dadaka minɛm bo bu ŋgɔɔ ka ŋgbɛɛn ni. Bu ŋgɔɔ ka ŋgbɛɛn, dama ba koro má ka bu su atin n bo i ti nahɔrɛ n su na bu nya tiide. 11Nyini ti, na Nyɛmɛ tá bu nyi, adena bu yó deke kɛrɛ bo i ti kɔrɛ n yarada. 12Nyini minɛm sɔ, bo ba yo má nahɔrɛ n yarada ni, ama, na ba fa satiɛyo acici bu tii ni, Nyɛmɛ dí bu jɔrɛ na i cín bu sui. 13Ya ninbaam, ambɛrɛ bo Mibiɛ n koro am ni, wɔ yo daka ka ya da Nyɛmɛ asi ambɛrɛ dɛɛ ti saŋga kɛrɛ, dama fite bumboori n ye Nyɛmɛ yiiri am ka am nya tiide a. Deke bo i ma am nya tiide n la ka, Awiɛwiɛ Casi ni ma am yo Nyɛmɛ minɛ casim a, na am bita nahɔrɛ atin, na am yo yarada. 14Labari kpa n bo ya kan kereeri am na am deeri n dɛɛ ti, ye Nyɛmɛ fereeri am ka am nya tiide a, na am nyá ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ jirima woowa n be. 15Nyini ti, ya ninbaam, am bita nahɔrɛ atin n kenken, bo ya kaanri i na ya kɛrɛɛri i maari am ni, má am kaaki am sin bo i. 16Ya sere ya Mibiɛ Yesu Kristo ni i tii, ni ya Si Nyɛmɛ, yiri bo i koro ya, na i dɛɛ ahɔrɔma n nu, na wɔ ma ya ahoresi saŋga kɛrɛ, ni tama kpiri ni, 17ya sere bu ka bu ma am ahoresi buka su, na bu ma am faŋga, na am yo sakpa, na am jɔjɔ jɔrɛ bo i kɔ atin su saŋga kɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\