2 TƐSALONIKAFƆM 3

1Ya ninbaam, jɔrɛ bo wɔ ka n la ka, am sere Nyɛmɛ ma ya, na Mibiɛ n labari kpa n sandi bara yɛ ndende na bu de i ni jirima, kabo am deeri i ni. 2Am kaaki sere Nyɛmɛ, na i yí ya fite minɛ tiɛm saa nu, dama má sɔnɔ kɛrɛ yo labari kpa n yarada a. 3Ama, Mibiɛ n la dabuŋu, yiri má am faŋga, na i yó am kanda bo Sitana koro yo má am pui. 4Ya Mibiɛ n ama ya ahoresi ka am suyo deke n kɛrɛ bo ya ma am nɔɔ ka am yo i ni, am kɔ su suyo i saŋga kɛrɛ. 5Ya sere Mibiɛ n ka i ma am si kabo Nyɛmɛ koro am barasu, ni kabo Kristo mindiiri barasu ni. 6Ya ninbaam, ya maari am nɔɔ ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ duma n nu ka, má am fa am ŋu gɔ ya ninbaam bo bu koro má ka bu yo juma, na bu ti nviɛyafɔm n ŋu, ba kete ka bu su má nɔaniɛ n bo ya fa maari am n su lɛɛ. 7Ambɛrɛ ni am tii si tenle su ka, i ti ye ni ka am yo kabo ya yo ni. Am si ka saŋga bo ya woori am dɔ ni, ya yo ti má nviɛyafɔm. 8Ya di má sɔnɔ be diire ŋgbɛɛn. Ama, ya yoori juma wɔ nahɔrɛ su, wiɛsu ni kɔŋguɛ, adena má ya bo be kaari. 9Ya yoori sɔ ni, i ti má ka ya la má atin bo ya se ka am buka ya a, ama, ya yoori sɔ, adena am ŋu i na am gusu sɔn ya su wɔ. 10Saŋga bo ya woori am dɔ ni, ya maari am ahin nɔɔ ni, ka, sɔnɔ kɛrɛ bo i kete ka i yo má juma, má am ma i na i di. 11Má pui ti ye ya se sɔ a, dama ya ti labari ka am nbem wo bɛrɛ bo bu ti nviɛyafɔm wɔ, bu yo má juma be, se bu nati ŋgbɛɛnŋgbɛɛn wɔ, na bu sufa bu nɔɔ bɔ minɛm jɔrɛ nu. 12Nyini ti, ye ya sutu bu fɔ ni anyumboro su ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ duma n nu n a, ka, bu yo aniɛ tara bu ŋu, na bu yo juma na bu koro bita bu ŋu. 13Ama, ya ninbaam, ambɛrɛ yiri, má am ma am ŋuniɛ yɔrɔki am ni sakpayo. 14Sɔnɔ kɛrɛ bo i keteeri nɔaniɛ n bo ya kɛrɛ i ahin kadasi n nu afa ama am ni, am yi kɔrɛsi na am si i mi. Má am dodo i mi, adena nyinsɛ ti i. 15Ama, má am fa i mi yo am kpɔfɔ, am tu i fɔ ka am niwa a. 16Ya sere Mibiɛ n ni i tii, yiri bo i ma ahoreda ni, ka, i ma am ahoreda saŋga kɛrɛ fa kɔ deke kɛrɛ nu, na i wo am kɛrɛ dɔ. 17Mini Pɔɔlu ni m tii sufa m saa sukɛrɛ ahin kɛrɛɛwa n bisa am dɔŋgu a. Kabo saŋga kɛrɛ na m kɛrɛ lɛɛ. 18Ya Mibiɛ Yesu Kristo buka am kɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\