2 TIMOTI 2

1Nyini dɛɛ ti, wɔrɔ m wa, ahɔrɔma n bo Yesu Kristo ma a diiri i n dɛɛ ti, má a yɔrɔki u ŋu, yo u ŋu kenken. 2Jɔrɛ n bo a tiiri i m dɔ, na minɛ beberebe woori dɔ tiiri i ni, fa wura minɛm bo bu la dabuŋu n saa nu, na bɛrɛ gusu koro fa kere nyiŋgam. 3Kabo a ti Yesu Kristo dɛɛ soja kpa ni, yo siriya na wɔrɔ mmɔɔ di wahara n kabo nyiŋgam di i barasu ni. 4Sɔnɔ bo i yo soja juma, i cɛcɛ wo má juma bo i ti má soja juma nu, se i dɛɛ la ka i yo i soja juma a, na i yo i kpiɛn fiɛ. 5Bekun, sɔnɔ bo i ŋmati ŋmatiiri ka i nya teremasu na i nya aceeri, má ka i mi asu atin bo bu fa kere nyini dɛɛ ŋmatiirifɔm n su, i koro nya má aceeri ni. 6Dɔdɔɔrifɔ bo i yo juma nahɔrɛ su ni, wɔ yo daka ka yiri du mɔ nya diire fɔfɔrɛ n be di a. 7Sunsun fa kɔ deke bo m suse u n su, na Mibiɛ n buka u na a ti i kɛrɛ bu. 8Teŋge su fa kɔ Yesu Kristo jɔrɛ n su, ka i fiteeri Fɛmɛ Davidi dɛɛ busu n nu wɔ, ye i wuuri a, na wɔ teŋge i yiwee n nu, m labari kpa n lɛɛ, sɔ ye m kan i a. 9Labari kpa n dɛɛ ti, ye m di wahara n a, haari ba wura m jɔrɔkɔ ase ka m ti satiɛyofɔ ɔ, ama, Nyɛmɛ dɛɛ nɔaniɛ n yiri, i wo má jɔrɔkɔ nu. 10Nyini ti, minɛm bo Nyɛmɛ ayi bu ka bu ti i dɛɛ minɛm n dɛɛ ti, ma mindi ade deke n kɛrɛ, adena bɛrɛ mmɔɔ nyá tiide n bo i fite Yesu Kristo dɔ ni, na i má bu jirima n bo i la má awieeri Nyɛmɛ dɔ ni. 11Ahin jɔjɔɔwa n ti nahɔrɛ wɔ, bo i ŋa, “Nzɛn ya ni yiri saŋga wuuri, ya ni yiri bá saŋga nya ŋgɔɔ. 12Nzɛn ya mindi suuri i, ya ni yiri bá saŋga di i fɛmɛya n a. Nzɛn ya keteeri i, yiri gusu bá kete ya. 13Nzɛn yɛrɛ la má dabuŋu, yiri la dabuŋu wɔ saŋga kɛrɛ, dama i koro kete má i ŋu.” 14Teŋge u minɛm su fa kɔ nyini jɔrɛm n su, na a se bu ka Nyɛmɛ wo u daani, ka má bu se akuruwa fa kɔ nɔaniɛ kereewam bo i la má kpɛrɛ, i saaki minɛm bo bu so bu sui ti nyini nɔaniɛ n wɔ. 15Boro u nyi na a fa u ŋu ma Nyɛmɛ juma na i sun i nu. Na a yo u juma nyunyumi na má nyinsɛ ti u, na a kere kereewa bo i ti nahɔrɛ na i kɔ atin su nyunyumi. 16Má a so u sui ti jɔrɛ ŋgbɛɛnŋgbɛɛnm bo bu kɔ má nyɛmɛsu atin su ni, dama i ma minɛm wo dede ni Nyɛmɛ wɔ, na bu yo satiɛ kɔ sin su. 17Nyini kereewam sɔ ti ka kambue bo i wie má na i tɛrɛki saŋga kɛrɛ wɔ. Minɛ nnyɔm bo bu kere nyini kereewam n la Himɛnasi, ni Filetosi, 18bɛrɛ kere ka saŋga bo minɛm wu na bu teŋge bu yiwee nu asin n a. Ahin kereewam n ti kɔrɛ wɔ, nyini kereewa n sɔ ma minɛ nbem ŋuniɛ ayɔrɔki bu fa kɔ bu yarada bo bu la i n su wɔ. 19Ama, deke bo Nyɛmɛ ayi akere i jama ni, i ti ka fa bumboori seewa a, pui koro kankan má i. Nyini fa bumboori seewa ni, ye ba kɛrɛ ahin nɔaniɛm n agɔ su n a, ka, “Micɛra n si minɛm bo bu ti i dɛɛ minɛm ni,” na “Bo bu ŋa bu ti Micɛra n dɛɛ n kɛrɛ, i ti ye ni ka bu yaki satiɛyo.” 20Ya si ka awuru kpiri nu la taalɛ ni ayaba barasu barasu kɛrɛ, bu faari jɛtɛ ni sika yoori nbem a, na nbem gusu ti baka ni yakati dɛɛ. Bu fa nbem fa yo juma cɛɛnkpiri cɛɛn, na bu fa nbem gusu yo juma cɛɛn n kɛrɛ cɛɛn. 21Nzɛn sɔnɔ kɛrɛ bo i yi i ŋu fiteeri nyini kɔrɛ kereewam n nu, Nyɛmɛ fá i mi yo ka cɛɛnkpiri ayaba a, dama wɔ fa i ŋu ama Mibiɛ ni, na i yo juma kpa bo i kun kpɛrɛ ma i, má pui ti, wɔ sɛsɛ i ŋu su ka i yo juma kpa ma i Mibiɛ ni. 22Tara u ŋu fa kɔ ngbɛfɛnɛm konviki tiɛ sam su. Boro u nyi, na a yo sa bo i kɔ atin su, na a yo Nyɛmɛ yarada, na a koro minɛm, na a la tanalaifiɛ, nyini má a buka minɛm bo bu su Nyɛmɛ ni ahore casi n su a. 23Ama, má a fa u nɔɔ bɔ sinnzinya jɔrɛm n nu, ni bisaawa ŋgbɛɛnŋgbɛɛnm. A si ka nyini n sɔ kpura minɛ tii wɔ. 24Wɔ yo daka ka má Mibiɛ n akɔɔ n suse akuruwa. I ti ye ni ka i yo aye ma sɔnɔ kɛrɛ, na i koro fa sawɔrɛ kere minɛm Nyɛmɛ jɔrɛ n nyunyumi. 25Haari minɛm bo bu se i akuruwa ni mmɔɔ, i ti ye ni ka i fa sawɔrɛ ni bɛrɛ, na i kere bu atin bo bu fa i, beni, a ŋu ka Nyɛmɛ má bu kaaki bu wo na bu si nahɔrɛ atin ni. 26Nyini ma bu kaaki fa sunsunni kpa na bu ŋmati fite toroku n nu a, bo Sitana n asɔ atara bu na i ma bu yo i koroowa ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\