2 TIMOTI 4

1M suma u nɔaniɛ lɛɛ, Nyɛmɛ ni Yesu Kristo n nyunu, yiri bá di ŋgɔɔfɔm ni yiweefɔm n jɔrɛ a, na i bá di fɛmɛ na i niɛ i minɛm su. 2Boro u nyi kan Nyɛmɛ nɔaniɛ ni, sukan i saŋga kɛrɛ. Teŋge yaradayofɔm su fa kɔ kereewa bo i kɔ atin su. Jaraki bu na bu yaki satiɛyo. Jɔjɔ bu dɔ na bu yo sakpa buka su. Na a yo sawɔrɛ ni nyini n kɛrɛ na a kere bu nyunyumi. 3Dama fa kɔ fa ba, minɛm kóro má ka bu so bu sui, na bu ti Kristo kereewa n bo i kɔ atin su ni. Ama, bu sú bu dɛɛ koroowam su wɔ, na bu tíɛn kerefɔm dɔŋgu nɔɔ bo bu kere bu dekem bo bu koro ka bu ti i ni. 4Bu káaki bu sin bo nahɔrɛ atin ni, na bu só bu sui ti kɔrɛ jɔrɛm. 5Ama, wɔrɔ yiri, tara u ŋu saŋga kɛrɛ, na a mindi ni wahara di, na a boro u nyi kan Yesu labari kpa n jɔrɛ, na a yo u juma n kɛrɛ kabo Nyɛmɛ koro ka a yo i ni. 6Mini yiri, saŋga n aju bo bu yí m ŋgɔɔ ni, Yesu Kristo dɛɛ ti, saŋga n aju bo m fíte durunya n nu fɛn. 7Ma boro m nyi atu ŋgoni Nyɛmɛ atin n su, ma yo m juma awie, ma kan labari kpa n ni m yarada kun. 8Kisa Nyɛmɛ bita teremasu aceeri ŋminda m, dama wɔ de m ka m yo sa bo i kɔ atin su i dɔ ɔ. Ya Mibiɛ Yesu Kristo, yiri di minɛm jɔrɛ ye i kɔ atin su a, yiri fá nyini teremasu aceeri n ce m jina cɛɛn a, má mini ŋgumi, ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i koro Yesu na i tana ŋminda ka i ba n a. 9Yo aniɛ na a bra m dɔ kisa kisa. 10Dama Keresensi akɔ Galatiya awɔrɛ n nu, ye Titosi akɔ Dalamatiya awɔrɛ n nu. Demasi aŋmati ayaki m, wɔ kɔ Tɛsalonika miɛ kpiri n nu, kisa i koro ka i wo kabo durunya n nufɔm wo n wɔ. 11Luka ŋgumi wo m dɔ a. Fa Marako na u ni yiri bra, dama i koro buka m ni juma ni. 12Ma sunma Tikikusi Ɛfɛso miɛ kpiri n nu. 13A ŋa a ba, bita m ayɛrɛ tanlɛɛ n ba ma m, bo m yakiiri i Tɔrasi miɛ kpiri n nu, Kapusi dika ni. Fa m kadasim n gusu bita m nu, maala bo ba fa neŋgendɔrɛ ŋuma ayo bu ni. 14Alɛkizanda bo i ti tunmi n ayo m satiɛ agaya, Mibiɛ ni tɔ́ i kaari fa kɔ sa bo wɔ yo i n su a. 15Si u ŋu sa ni yiri, dama wɔ jina su kekereke akete nɔaniɛ n bo ya kan i ni. 16Ciciri su bo m sukan na m de m tii jɔrɛ diibiri ni, be ajina má m sin, bu kɛrɛ ŋmati yakiiri m wɔ. M sere Nyɛmɛ ka i fa bu ŋgasi ce bu. 17Ama, na Mibiɛ n ajina m sin a, na wɔ ma m faŋga, na ma koro akan labari kpa n akere minɛm, na bo bu ti má Yudafɔm n kɛrɛ akoro ati. Na wɔ de m afite minɛm bo bu koro ka bu kun m n saa nu. 18Yiri Mibiɛ ni yí m fite jɔrɛ tiɛ kɛrɛ nu a, na i fá m kɔ wura i fɛmɛya n nu aŋgoro ni laifiɛ a. Jirima bambaka ti i dɛɛ saŋga kɛrɛ. Ami. 19Bisa Pirisila ni i hun Akuyila fa tu Onesifɔrɔsi dikafɔm kɛrɛ dɔŋgu ma m. 20Irasitusi kaari Kɔrinto miɛ kpiri n nu wɔ, na ma yaki Torofimosi gusu Miletosi miɛ kpiri n nu, dama wɔ la má i ŋu. 21Yo aniɛ na a bra ka, na fufuku nya ju. Ya ninbaam bisa u dɔŋgu, bɛrɛ la Ɛyabulusi, ni Pudensi, ni Linosi, ni ya niɛmabara Kalodiya, ni ya ninbaam nyiŋgam kɛrɛ. 22Ma Mibiɛ n wo ni wɔrɔ. Nyɛmɛ buka am kɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\