GALATIYAFƆM 6

1M ninbaam, nzɛn am ŋu ka am nu be suyo satiɛ, ambɛrɛ bo am wo kabo Awiɛwiɛ Casi n kere ka am wo barasu ni, am tara am ŋu bɛnlɛ, na am buka i mi na i yo sa bo i ti kpa. Na am si am ŋu sa, na má am gusu yo satiɛ be. 2Nzɛn am ŋu ka am beŋgu wo kekereke nu, am buka i. Nzɛn am yo sɔ, nyini kere ka am ade Kristo kereewam n bo wɔ fa ama ya n nahɔrɛ su lɛɛ. 3Wɔrɔ kɛrɛ bo a ti má pui, na a sunsun ka a ti be ni, a dadaka u ŋu wɔ lɛɛ. 4Sɔnɔ kɛrɛ niɛ i sayoowa, nzɛn i mi ŋu ka i sayoowa ti kpa, nyini saŋga, i mi koro kansi i ŋu. Ama, má i niɛ ka i sayoowa tara i beŋgum dɛɛ ti, na i fa fɔ. 5Dama sɔnɔ kɛrɛ la i tiɛŋgu sayoowa. 6Ambɛrɛ bo bu sukere am Nyɛmɛ nɔaniɛ n ni, am buka bɛrɛ n bo bu kere am ni, ni deke kɛrɛ bo am la i. 7Má am dadaka am ŋu, na am sunsun ka be koro dadaka Nyɛmɛ, dama deke kɛrɛ bo sɔnɔ yoori, Nyɛmɛ fá nyini tɔ i mi kaari a. 8Nzɛn sɔnɔ yo kabo adamande woowa koro barasu ni, nyini má i mi wu a na i ka ŋgbɛɛn. Nzɛn i yo kabo Awiɛwiɛ Casi n koro ka i yo ni, nyini má i mi bá nya ŋgɔɔ bo i la má awieeri a. 9Nyini ti, má am ma ya fie ni sakpayo, dama nzɛn ya fie má, na saŋga n ba juuri, Nyɛmɛ tɔ́ ya ŋkatɔ. 10Nyini ti, nzɛn ya la deke ya saa nu bo ya fa yo sakpa, ya yo buka sɔnɔ kɛrɛ, maala ya lamɔkɔ Kristofɔm ni, bɛrɛ yiri, i ti ye ni ka ya buka bu saŋga kɛrɛ. 11Am niɛ, mini ni m tii sufa m saa sukɛrɛ ahin kɛrɛɛwa n ŋgbiŋgbiri n kɛrɛ ma am a. 12Minɛm bo bu miɛ am ka am wura kɛnkɛnnɛ ni, bu koro ka minɛ kansi bu wɔ. Deke n bo i ti na bu yo sɔ n la ka, bu koro má ka minɛ kere bu wuwuruwa fa kɔ yiwee n bo Kristo wuuri i baka jaanu n su ni. 13Bɛrɛ bo ba wura kɛnkɛnnɛ ni, bɛrɛ mmɔɔ ni bu tii su má Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n su. Ama, deke bo i ti na bu koro ka am wura kɛnkɛnnɛ n la ka, bu koro ka bu fa fɔ ɔ, ka, ba ma am asu bu dɛɛ yoowa n su. 14Ama, mini yiri, m fɔ má yanfɔya fa kɔ deke be su, má ka fa kɔ yiwee n bo ya Mibiɛ Yesu Kristo wuuri baka jaanu n su ni. Nyini yiwee n bo i wuuri i n dɛɛ ti, mini dɔ, m bu durunya n ka i ti ŋgbɛɛn wɔ, na durunya n gusu bu m ka m ti ŋgbɛɛn wɔ. 15Dama nzɛn sɔnɔ su Kristo atin n su na wɔ wura kɛnkɛnnɛ, i ti má pui, wɔ kaaki awura má kɛnkɛnnɛ gusu, i ti má pui. Deke bo i ti jɔrɛ nahɔrɛ su n la ka, i ti ye ni ka minɛ nya wo fɔfɔrɛ bo i fite Nyɛmɛ dɔ ni. 16Nyɛmɛ ma sɔnɔ kɛrɛ bo i su ahin atin n bo m kere n su ahoreda, na i si bu aŋunfɔ, dama bɛrɛ ti Nyɛmɛ minɛm bo bu ti Yisarelifɔm nahɔrɛ su a. 17Kisa m koro má ka be kpini jɔrɛ be ma m kun, dama m la deke bo i wo m ŋuniɛ su sukere ka m ti Yesu dɛɛ wɔ. 18M ninbaam, ya Mibiɛ Yesu Kristo buka am kɛrɛ. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\