HIBURUFƆM 5

1Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn kɛrɛ, bo Nyɛmɛ yo yiiri i minɛm n nu ka i yo juma ni, i dɛɛ la ka, i jina minɛm dɛɛ jinaabiri Nyɛmɛ dɔ, na i de bu aceerim ni yoowam na i fa ma Nyɛmɛ fa kɔ minɛm satiɛ bo ba yo i n dɛɛ ti. 2Yiri mmɔɔ ni i tii koro si minɛm aŋunfɔ bo ba si má na ba mini atin ayo satiɛ ni, dama yiri mmɔɔ faŋga akpiɛ su Nyɛmɛ dɔ. 3Nyini dɛɛ ti, wɔ yo daka ka i du mɔ yo yoowa ma i ŋu fa kɔ i ŋgasi bo wɔ do i ka, ye i nya koro yo yoowa ma minɛm kɛrɛ ŋgasi n a. 4Be koro wura má i ŋu kpiri na i se ka i ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn, má ka Nyɛmɛ ni i tii ayi i mi, kabo i yo yiiri Aarɔn ni. 5Nyini dɛɛ ti, Kristo gusu awura má i ŋu kpiri ayo má i ŋu Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn, se Nyɛmɛ yiiri i a, na wɔ se i ka, “Wɔrɔ ti m Wa a, nyuma, m káaki u Si.” 6Ba kaaki akɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n awɔrɛ be nu ka, Nyɛmɛ ŋa, “Wɔrɔ ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ, kabo Mɛlɛkisidɛki busu nu ti n a, a wo bɛrɛ sɔ ɔ saŋga kɛrɛ, be de má u.” 7Saŋga bo Yesu wo durunya n nu fɛn ni, i yo sereeri Nyɛmɛ ni anyumboro su, na wɔ bo afere Nyɛmɛ na wɔ sun, ka, i de i fite yiwee n nu. I yo yoori i ŋu kaan, na i soro Nyɛmɛ n dɛɛ ti, na Nyɛmɛ ade i sere. 8Haari ni bo i ti Nyɛmɛ Wa ni, Nyɛmɛ maari i diiri wahara, adena i si kabo i deeri Nyɛmɛ nɔaniɛ ni. 9Saŋga bo Nyɛmɛ ma i tiiri kabo i koro ka i ti ni, ye wɔ ma sɔnɔ kɛrɛ bo i deeri i nɔaniɛ n nya tiide bo i la má awieeri n a. 10Dama Nyɛmɛ yiiri i ka i yo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn, kabo Mɛlɛkisidɛki yo ti barasu n a. 11Má ya la deke dɔŋgu bo ya kan kere am fa kɔ jɔrɛ bo ya jɔjɔ i n su, ama, i ti kekereke kabo ya kan teke am nyi, dama am koro ti má i bu ndende. 12Saŋga bo am boori i bu ka am su Nyɛmɛ ni, am acɛ nu, má am aju bo am sukere minɛm Nyɛmɛ nɔaniɛ ni, ama, am toko tana koro ka bu kere am dekem bo ba du mɔ afa akere am, fa kɔ Nyɛmɛ nɔaniɛ n su. Am toko nu nyufini wɔ, am nya koro di má diire nɔnɔɔri. 13Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i nu nyufini toko ti baakan wɔ lɛɛ, i nya koro si má deke bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ. 14Minɛm bo bu nyunu ati Nyɛmɛ dɛɛ atin n su, bɛrɛ di diire nɔnɔɔri a. Ba sɔnsɔn Nyɛmɛ nɔaniɛ ni, na bu su i su kabo i kere ni. Nyini ti ye bu la alecira koro si deke bo i ti kpa, ni bo i ti má kpa n a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\