HIBURUFƆM 7

1Mɛlɛkisidɛki ni, yiri yo ti miɛ n bo bu fere i ka Salem dɛɛ fɛmɛ a, na i kaaki ti Micɛra Kpiri sayoowa dɔŋguyofɔ. Saŋga bo Abraham kɔ kuunri luɛ ni nfɛmɛ nna nbem na i kunmaari bu na i sukaaki kɔ awuru ni, yiri Mɛlɛkisidɛki ni kpaari Abraham atin ye i yoori kisi gɔɔri i ŋu n a. 2Na Abraham ayi dekem kɛrɛ bo i kun luɛ n na i deeri i ni, deke buru kɛrɛ nu, na wɔ yi i kun kun ama Mɛlɛkisidɛki. I duma Mɛlɛkisidɛki n bu la ka, fɛmɛ bo i sayoowa kɔ atin su. I kaaki ti Salem fɛmɛ wɔ, i bu la ka, fɛmɛ bo i fa tanalaifiɛ ba. 3Mɛlɛkisidɛki ni, be si má i si, wara i ni, wara i busu nufɔm, wara kabo bu wuuri i, wara kabo i wuuri. I yo ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ bo wɔ la má defɔ, kabo Nyɛmɛ Wa n ti n wɔ. 4Am niɛ kabo i yo ti sɔnɔ bambaka barasu a. Dama ya kɛrɛ na Abraham yo yiiri deke n kɛrɛ bo i kɔ kuunri luɛ n na i deeri i ni, deke buru kɛrɛ nu, i yiiri kun kun maari yiri Mɛlɛkisidɛki n wɔ. 5Nyɛmɛ nɔaniɛ maawa n kun bo i wo i nɔaniɛ kpamaawa n nu n kere ka, deke buru kɛrɛ nu, bu yi kun kun fa ma Levifɔm, bu ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm n dɛɛ ti, haari ni bo bu kɛrɛ ti minɛ kunm na bu ti Abraham busu nufɔm ni. 6Mɛlɛkisidɛki yo fite má Levifɔm dɛɛ busu n nu, ama, Abraham yo yiiri deke n kɛrɛ buru nu kun kun maari i wɔ, na wɔ yo kisi agɔ Abraham ŋu, yiri Abraham ye Nyɛmɛ yo seeri ka i bá yo i kisi n a. 7Sɔnɔ kɛrɛ si ka, sɔnɔ bo i yo kisi gɔ minɛm ŋu n tara bo bu de kisi ni. 8Levifɔm bo bu ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm na minɛm yo yiiri bu deke kɛrɛ buru nu kun kun maari bu ni, bu ti yiweefɔm wɔ. Ama, Mɛlɛkisidɛki bo Abraham yiiri i deke kɛrɛ buru nu kun kun maari i ni, Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n kere ka i toko wo bɛrɛ wɔ lɛɛ. 9Nyini ti, saŋga bo Abraham yiiri deke n kɛrɛ nu buru kun kun maari Mɛlɛkisidɛki ni, ya koro se ka i wa Levi bo i ni i busu nufɔ yo deeri nyini n sɔ ni, bu minɛm gusu mmɔɔ atɔ lɛɛ. 10Dama saŋga bo Mɛlɛkisidɛki ni Abraham yɛɛri ni, na Abraham nya wu má Levi bo i fite i busu nu ni, nyini ti, ya koro se ka Abraham deeri i wa Levi dɛɛ jinaabiri, ye i yi maari Mɛlɛkisidɛki n a. 11Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa ni, i yo wo Levifɔm bo bu ti i sayoowa dɔŋguyofɔm n saa nu a. Ama, nzɛn má Levi busu nufɔm dɛɛ sayoowa dɔŋguyofɔm dɛɛ juma n koro yoori deke n kɛrɛ bo má i ti ye ni ka bu yo i ni, má Nyɛmɛ ayi má i sayoowa dɔŋguyofɔ bo i ti ka Mɛlɛkisidɛki. Má i kaaki yi i sayoowa dɔŋguyofɔ bo i fite Aarɔn dɛɛ Levifɔm busu n nu ba. 12I ti nahɔrɛ wɔ ka, nzɛn Nyɛmɛ akaaki anɔ fɔfɔrɛ fa kɔ i sayoowa dɔŋguyofɔm dɛɛ atin n su, wɔ yo daka ka i kaaki i nɔaniɛ kpamaawa n gusu. 13Kabo bu kɛrɛɛri Mibiɛ n ŋusu jɔrɛ ni, i fite anɔ barasu be nu a, nyini anɔ n nufɔ be ayo má Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ juma be fieo. 14Sɔnɔ kɛrɛ si ka i fite Yuda dɛɛ anɔ n nu wɔ, ama, fa kɔ Yuda dɛɛ anɔ n nu, ya ti má ka Moyisi kɛrɛɛri ka bu be ba yo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ. 15Deke bo i ma ya ti jɔrɛ n bu nyunyumi n tara nyini su n la ka, Nyɛmɛ ayi i sayoowa dɔŋguyofɔ bo i ti ka Mɛlɛkisidɛki ama ya. 16Má i nam busu dɛɛ ti ye i la atin ka i yo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ a, se i la ŋgɔɔ bo i la má awieeri n dɛɛ ti, ye i la atin a. 17Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Wɔrɔ ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ bo a la má defɔ fieo, kabo Mɛlɛkisidɛki busu n nu ti n a.” 18Nyɛmɛ nɔaniɛ maawa dawa n la má kpɛrɛ ni faŋga, dama wɔ ma má deke n ati má kabo má Nyɛmɛ koro ka i ti n a. Nyini dɛɛ ti, ye Nyɛmɛ acɛ i ase, ye wɔ ma ya tama n bo i tara nyini n a. Nyini tama n dɛɛ ti, ye ya koro cin dodo Nyɛmɛ n a. 20Nyini sin, na Nyɛmɛ atan ndiɛ. Ama, saŋga bo Nyɛmɛ yo yiiri Levifɔm n ka bu yo i sayoowa dɔŋguyofɔm ni, wɔ yo atan má ndiɛ. 21Saŋga bo Nyɛmɛ yiiri Yesu ka i yo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ ni, i taanri ndiɛ wɔ, ka, “Mini Micɛra Nyɛmɛ n atan ndiɛ, m wɔrɔ má m nɔɔ, wɔrɔ ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ bo a la má defɔ fieo a.” 22Nyɛmɛ taanri nyini ndiɛ n dɛɛ ti, nyini ma ya si ka Yesu jina sɛsɛsu fɔfɔrɛ n sin ka i ti kpa tara dawa n a. 23Deke bo i ma i kaaki wo i ŋgumi n la ka, Levifɔm dɛɛ Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm yo wu wɔ, na bu nbem de bu jinaabiri, nyini dɛɛ ti ye bu yo sunnu n a. 24Ama, Yesu yiri, i ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ bo i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ n dɛɛ ti, be wo má bɛrɛ bo i koro de i jinaabiri na i yo yoowa. 25Nyini dɛɛ ti ye i koro de minɛm tii ji fieo n a, bɛrɛ bo i ma bu cin dodo Nyɛmɛ ni, dama yiri wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ de bu nyɛmɛsere, fa kɔ Nyɛmɛ dɔ a. 26Nyini ti, Yesu ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn bo i koro yo deke n kɛrɛ bo wɔ yo daka ka i yo ma ya nahɔrɛ su a, yiri ti bo i ti casi na i la má ŋgasi be a, i la má satiɛ be, i woowa wo bɛrɛ i ŋgumi ni satiɛyofɔm, ye Nyɛmɛ awura i kpiri atara sɔnɔ kɛrɛ bo i wo aŋgoro n a. 27Kabo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛn nyiŋgam yo ti ni, yiri ti má sɔ. Bɛrɛ dɔ, ale kɛrɛ bo i cin, bu du mɔ yo yoowa ma bu ŋu fa kɔ satiɛ bo ba yo i wɔ ka, na bu nya ba yo ma minɛm satiɛ bo ba yo i. Ama, yiri yiri, yoowa kpekun n kpein ye i yoori i a, yiri la bo i faari i ŋu yoori i ni. 28Kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ni, haari ni bo minɛm bo bu yiiri bu ka bu yo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛnm n akoro ayo má deke n kɛrɛ bo má wɔ yo daka ka bu yo i ni, bu yiiri bu wɔ. Ama, nyini nɔaniɛ kpamaawa n dɛɛ sin, na Nyɛmɛ afa i tiɛŋgu duma atan ndiɛ, na wɔ yi i Wa n ka i yo i sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn. Yiri ti bo Nyɛmɛ ma i tiiri kabo i koro ka i ti saŋga kɛrɛ n a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\