YAKOBO 1

1Mini Yakobo bo m ti Nyɛmɛ ni ya Mibiɛ Yesu Kristo dɛɛ akɔɔ ni, m bisa Kristo jamam n kɛrɛ dɔŋgu, bɛrɛ bo ba sandi abara ayɛ durunya n kɛrɛ nu ni. 2M ninbaam, nzɛn gbɛrɛgbɛrɛ be tu am, am ma am ahore jɔ. 3Dama am si ka am yarada bo am ayo Nyɛmɛ n dɛɛ ti, ye nyini gbɛrɛgbɛrɛ n tu am a, na am mindi ŋuuri i awieeri, am kóro mindi ŋu gbɛrɛgbɛrɛm bo bu tara nyini n mmɔɔ awieeri. 4Am ma am mindi n sun am nu, adena am woowa kɛrɛ ti kabo Nyɛmɛ koro ka i ti ni na má pui kpiɛ am su. 5Ama, nzɛn alecira akpiɛ am nu be su, i ti ye ni ka i mi sere i Nyɛmɛ dɔ, yiri bo i ce sɔnɔ kɛrɛ aceeri ni i kunnu kun ni, na i wura má be nyinsɛ ka i mi asere i n dɛɛ ti. Nyini ti, nzɛn be sere Nyɛmɛ, yiri má i mi alecira n a. 6Ama, nzɛn be sere Nyɛmɛ, i ti ye ni ka i mi yo yarada ka deke bo i sere i ni, Nyɛmɛ má i wɔ, na má i mi yo sika, dama sɔnɔ kɛrɛ bo i yo sika, i ti ka nzue bo aŋuma bo i kɔ i sin ba i nyunu wɔ. 7Nyini sɔnɔ n bo i yo sika sɔ ni, i sunsunni ti nnyɔ nnyɔ ɔ, fa kɔ Nyɛmɛ dɔ, i si má i jinaabiri. Má i mi n sunsun ka i nya pui fite Mibiɛ n dɔ. 9Tɔ, ya niwa bo i ti yaarifɔ, na Nyɛmɛ awura i kpiri, i ti ye ni ka i mi ma i ahore da. 10Na ya niwa bo i ti neŋgefɔ gusu, na Nyɛmɛ ayo i kaan, i ti ye ni ka i mi ma i ahore da. Dama i cɛ má na i ni i neŋge n kɛrɛ bá wo má bɛrɛ, kabo wura pum cɛ má, na i ni i nyumi n kɛrɛ kpɔnkpɔn barasu ni. 11I ti sɔ ɔ, kabo wiɛ ba bi, na i kɛkɛrɛ n bo kpɔnkpɔn wura pum na i wu, na i nyumi wie ni. Kabo neŋgefɔ n gusu ni i neŋge n ti lɛɛ. Saŋga bo i nyunu aba aboro i juma su ni, i ni i neŋge n kɛrɛ bá wo má bɛrɛ kun. 12Terefiɛ wo sɔnɔ kɛrɛ bo gbɛrɛgbɛrɛ tu i, na i mi saaki má i nɔɔ n dɔ. Nyini sɔnɔ n koro mindi ŋuuri nyini gbɛrɛgbɛrɛ n awieeri, i nyá ŋgɔɔ Nyɛmɛ dɔ, nyini la aceeri n bo i yo seeri ka i fá ma bɛrɛ bo bu koro i ni. 13Nzɛn gbɛrɛgbɛrɛ n sɔ n atu be na i ma i wura satiɛ nu, má i mi se ka, “Nyɛmɛ ayo m ye m wura satiɛ nu a.” Dama pui koro yo má Nyɛmɛ na i wura satiɛ nu, na i gusu yo má be na i mi wura satiɛ nu. 14Ama, deke bo i ma sɔnɔ wura satiɛ nu n la i mi ni i tii dɛɛ konvikiya a, nyini ma i cin dodo satiɛyo a, 15na nyini konvikiya n nya cin i wura satiɛ nu na i mi yo satiɛ be, na nyini satiɛyo n nya ba bi wieeri, i fa yiwee ba a. 16M ninbaa koroowam, má am daka am ŋu. 17Aceeri kɛrɛ bo i ti kpa na i ti kabo Nyɛmɛ koro ka i ti ni, i kɛrɛ fite aŋgoro ya Si Nyɛmɛ dɔ ɔ, yiri yiiri deke n kɛrɛ bo i ta aŋgoro n a. I wo ti i wo wɔ, na i ma má awosin yo má na i kaaki deke be. 18I dɛɛ koroyanu, na wɔ fa i nɔaniɛ n bo i ti nahɔrɛ n ama ya, ye ya yo i nbaam. I yoori sɔ ɔ, adena ya yo deke n kɛrɛ bo wɔ yi bu n tii. 19M ninbaa koroowam, i ti ye ni ka am ti ahin sereya n bu, ka, sɔnɔ kɛrɛ so i sui ndende na i ti, má i mi koro nde jɔjɔ, má i kaaki fa yaa ndende. 20Dama yaa kere má sɔnɔ na i yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ. 21Nyini ti, am yaki sa ŋgbɛɛnŋgbɛɛn, ni satiɛ kɛrɛ yo. Am yo am ŋu kaan fa ma Nyɛmɛ, na am de i nɔaniɛ n bo wɔ fa awura am ahorembaa su ni. Dama nyini nɔaniɛ ni koro de am tii ji a. 22Am yo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ n kere ni. Má am dadaka am ŋu ka am ati i na am yo má kabo i kere ni. 23Dama nzɛn be tiiri nɔaniɛ n na i yo má kabo i kere ni, i mi ti ka sɔnɔ bo i fa niɛɛnu niɛ, na i ŋu i ŋu wɔ, 24ama, na i nya faari niɛɛnu n seeri, na i kɔ wieeri, a ŋu ka i wara afi kabo i nyunuawa ti barasu. 25Ama, sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i fiitiiri Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n nu, nɔaniɛ kpamaawa n bo i ti kabo Nyɛmɛ koro ka i ti n na i ma minɛm nyaari bu tii ni, na nzɛn i mi boro i nyi su nɔaniɛ n su, na i mi ti má sɔnɔ bo i ti nɔaniɛ n na i wara afi i, ama, na i ti sɔnɔ bo i yo kabo nɔaniɛ n kere ka i yo ni, i mi yiri, Nyɛmɛ yó i kisi fa kɔ i sayoowa kɛrɛ nu. 26Sasu bekun, sɔnɔ kɛrɛ bo i ŋa i su Nyɛmɛ atin su, na i koro tara má i nɔɔ, i mi daka i ŋu wɔ lɛɛ, na i nyɛmɛsu atin n ti ŋgbɛɛn wɔ. 27Nyɛmɛsu atin bo be su i su n na i la má gela be ya Si Nyɛmɛ dɔ n la ahin, ka, i mi niɛ ayikam ni nkunafɔm su, bɛrɛ bo bu di yaari ni, na i mi kaaki tara i ŋu na má durunya n nufɔm ma i yo fin be Nyɛmɛ dɔ ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\