YAKOBO 5

1Ambɛrɛ neŋgefɔm, am ti fɛn. Sa ŋgbɛɛnŋgbɛɛnm bo bu bá tu am n dɛɛ ti, am sun na am subo awie. 2Am ajɛkɛ n kɛrɛ susaaki, na nvɔrɛm sumuka am suturam n kɛrɛ. 3Am sika ni am jɛtɛ kɛrɛ suwura ŋgambulaari, na bu ŋgambulaari wuraawa ni bá ma Nyɛmɛ jaraki am, na i káaki ba yara am ka sin, am ŋuniɛmbaa nu. Am atiɛn ajɛkɛ nɔɔ afa ase fa kɔ durunya n awieeri wɔ lɛɛ. 4Sasu bekun, am akete ka am tɔ má jumayofɔm ŋkatɔ, bɛrɛ bo bu tambu am fiesu neŋge mbaa ni. Am ti kabo bu kan am ndiɛ a, bu awie bo n kɛrɛ ato Micɛra Yikofɔ n sui nu. 5Kabo am wo durunya n nu fɛn ni, am adi fiɛ, na am ayo am kunnu koroowa. Am adi ayo ŋgbiŋgbiri ka toora dɔdɔɔrifɔm bo bu sukɔ ka bu kpiɛ bu kɔm ni. 6Minɛm bo bu la má ŋgasi be ni, bɛrɛ n ye am ama ba di bu jɔrɛ acin bu sui akun bu a. Bu kete má am wɔ. 7Nyini ti, m ninbaam, am yo sawɔrɛ ŋminda fa kɔ cɛɛn n bo Mibiɛ ni bá ni. Am niɛ kabo dɔdɔɔrifɔ yo sawɔrɛ ŋminda, haari kabo bu fiesu diire bá yo kpakpa barasu. I yo sawɔrɛ ŋminda kpanyini nzue kɔ tu takoku wɔ. 8Am gusu yo sawɔrɛ. Am ma am ahore si, dama Mibiɛ n ba saŋga n adodo. 9M ninbaam, má am wo waraki su, sukan am beŋgu ndiɛ, adena má Nyɛmɛ bá di am jɔrɛ. Am ti fɛn, yiri Jɔrɛdifɔ n lɛɛ, yiri jina anɔ n nu n a. 10M ninbaam, am ma ya teŋge su, fa kɔ Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm n bo bu yo jɔjɔɔri Micɛra n duma n nu ni. Am su bu jaa yiiwa su, kabo bu yo yoori sawɔrɛ mindi diiri wahara ni. 11Nahɔrɛ, minɛm bo sa tu bu, na bu la mindi kɔ ŋu i awieeri ni, bɛrɛ ye ya fere bu ka terefiɛfɔm a. Am tiiri kabo sɔnɔ be bo bu fere i ka Yobo n yo laari mindi barasu, fa kɔ ni wahara n kɛrɛ bo i yo diiri i ni. Am si kabo kasin na Micɛra n abuka i ni. Dama Micɛra n si aŋunfɔ na i la koro agaya. 12M ninbaam, jɔrɛ bo i buka i kɛrɛ su n la ka, má am tan deke be ndiɛ fieo. Má am se ka am tan asiɛŋgu, wara am tan aŋgoro. Nzɛn u jɔjɔɔwa n bu la ka ɛɛn, am se ka, “Ɛɛn.” Na nzɛn u jɔjɔɔwa n bu la ka ai, am se ka, “Ai.” Adena, má Nyɛmɛ di am jɔrɛ na i yo am ŋgbɛɛn. 13Nzɛn be wo am nu bo sa be atu i, i ti ye ni ka i mi sere Nyɛmɛ. Na nzɛn be wo am nu bo i ahore ajɔ, i ti ye ni ka i mi di jue kansi Nyɛmɛ. 14Nzɛn be wo am nu bo i la má laifiɛ, i ti ye ni ka i mi fere Kristo jama nkpiɛnkpiɛnm na bu ba sere Nyɛmɛ ma i, na bu nunuka i ŋguin, Mibiɛ n duma n nu. 15Nyini nyɛmɛsere n bo bu sere i ni yarada ni, i má tukpakifɔ n nya laifiɛ, na Mibiɛ ni má i yasu. Na nzɛn haari wɔ yo satiɛ mmɔɔ, Nyɛmɛ fá i satiɛ n ce. 16Nyini dɛɛ ti, am kan am satiɛ bo am ayo i kere am beŋgu, na am sere Nyɛmɛ ma am beŋgu, adena am nya laifiɛ. Sɔnɔ bo i yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ ni, i nyɛmɛsere la faŋga, na i yo juma nahɔrɛ su. 17Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n bo bu fere i ka Eliya ni, i yo tiiri adamande ka yɛrɛ wɔ, na wɔ sere Nyɛmɛ ni anyumboro su, ka, má nzue tɔ, na nzue n atɔ má asiɛn n su afɔ nsan ni sara nsɛn. 18Na wɔ kaaki asere Nyɛmɛ, ka, i ma nzue n tɔ, na wɔ tɔ, na asiɛn n diire mbaa kɛrɛ akaaki ayo. 19M ninbaam, nzɛn am nu kun miniiri nahɔrɛ atin ni, na am nu kun be faari i kpieeri i nyi baari atin n su, 20i ti ye ni ka i mi n si nu ka, sɔnɔ kɛrɛ bo i yiiri satiɛyofɔ fiteeri i satiɛ atin n su, i mi de nyini sɔnɔ n tii fite yiwee nu, na i ma Nyɛmɛ fa i mi satiɛ beberebe n fa ce i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\