YOHANE 10

1Na Yesu ase ka, “Nahɔrɛ ye m suse am a, sɔnɔ bo i lɔrɔki wura nbɔɛm sɔɔ n nu, na wɔ fa má anɔ n nu awura má, i mi ti awiefɔ ɔ, na i kaaki ti sɔnɔ bo i nati fin minɛm di wɔ. 2Sɔnɔ bo i fa anɔ n wura nbɔɛm sɔɔ n nu, yiri ti nbɔɛm sasafɔ n a. 3Anɔ niɛfɔ ni teke anɔ n ma i a, na i fere i dɛɛ nbɔɛm n duma, na i nbɔɛm ni ti i konvi, na i fa bu fite. 4Nzɛn i nya faari i nbɔɛm kɛrɛ fiteeri, i du bu mɔ ɔ, na i dɛɛ nbɔɛm n su i su, dama bu si i konvi. 5Sɔnɔ bo bu si má i, bu sú má i su fieo, bu ŋmáti yaki i wɔ, dama bu si má i konvi.” 6Na Yesu abo ahin miɛɛnu n akere bu, ama, ba ti má i bu. 7Ba ti má miɛɛnu n bu n ti, na Yesu akaaki ase bu bekun ka, “Nahɔrɛ ye m suse am a, mini ti nbɔɛm anɔ n bo bu fa wura sɔɔ n nu n a. 8Bɛrɛ kɛrɛ bo bu duuri m mɔ baari, na bu yo bu ŋu ka bu niɛ nbɔɛm su ni, bu ti awiefɔm wɔ, ni minɛm bo bu nati fin minɛm di wɔ, ama, nbɔɛm n ade má bu jɔjɔɔwa ni. 9Mini ti anɔ n a, na sɔnɔ kɛrɛ bo i fa m dɛɛ anɔ n wuraari, i nyá tiide, na i wúra na i fíte, na i nyá i diire di. 10Awiefɔ dɛɛ la ka i ba wɔ ɔ, na i kun, na i saaki. Mini aba ka bu nyá ŋgɔɔ bo i la má aŋusu. 11Mini ti bɔɛsasafɔ kpa n a. Bɔɛsasafɔ kpa n tɔ i ŋgɔɔ ɔ, na i wu ma i nbɔɛm ni. 12Padifɔ n bo ba fa i ka i sasa nbɔɛm n ti má bɔɛsasafɔ nahɔrɛ su, na nbɔɛm n ti má i dɛɛm. Nyini ti, nzɛn i ba ŋuuri ka bedi suba, i ŋmati yaki nbɔɛm wɔ. Na bedi n wura bu nu tara nbem, na bo ba ka n sandi. 13I ti padifɔ n dɛɛ ti, na i cɛcɛ wo má nbɔɛm n nu, nyini ti ye i ŋmati yaki bu n a. 14Mini ti bɔɛsasafɔ kpa n a. Kabo m Si Nyɛmɛ si m na m si i ni, sɔ ye mini gusu si m dɛɛ nbɔɛm a, na bu gusu si m. Na m tɔ m dɛɛ ŋgɔɔ na m wu ma bu. 16M la nbɔɛ nyiŋga nbem bo bu ti m dɛɛm, bo bu wo má ahin nbɔɛm n nu. Wɔ yo daka ka m fa bu gusu ba wura ahinm n nu. Bɛrɛ gusu tí m konvi na bu dé i, na bu yó kun na bu sasafɔ yó kun. 17M tɔ m dɛɛ ŋgɔɔ fa ma m minɛm, na m káaki de i bekun, nyini dɛɛ ti ye m Si koro m n a. 18Be sude má m dɛɛ ŋgɔɔ ni m dɔ, ama, mini ni m tii sutɔ i m koroyanu a. M la atin bo m tɔ m dɛɛ ŋgɔɔ ni, na m kaaki la atin bo m de i bekun. M Si maari m nɔɔ ka m yo sɔ a.” 19Yesu seeri sɔ n dɛɛ ti, na Yudafɔ nkpiɛnkpiɛnm n nɔɔ awo i ŋguŋgumi bekun. 20Na bu dɔŋgu n ase ka, “Ajini wo i ŋu, nyini dɛɛ ti, wɔ bo fiɛ a. Nzu ti ye am so am sui i dɔ a?” 21Ama, nbem ŋa, “Má sɔnɔ bo ajini wo i ŋu jɔjɔɔwa la ahin. Ajini yo sɛ koro teke anyinsin nyumbaa?” 22Fufuku saŋga na Yudafɔm ba sudi bu cɛɛnkpiri n Yɛrusalem miɛ kpiri n nu, na bu teŋge su kabo bu yo tekeeri Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n ni, na bu yoori i dɔŋgu ni. 23Na Yesu sunati bara yɛ Solomon Lɛlɛ n bo i wo Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu ni. 24Na Yudafɔ nbem atiɛn bu nɔɔ abara ayɛ i, na ba bisa i ka, “Saŋga bɔnɔ ye a bá kan teke ya nyi a? Nzɛn wɔrɔ ti Kristo Tiidefɔ n a, se ya nahɔrɛ kpain.” 25Na Yesu ase bu ka, “Ma se am, ye am ade má a. Alekutura sam bo m yo bu m Si duma n nu ni, di m ŋu daani a. 26Ama, am yo má m yarada, dama am ti má m dɛɛ nbɔɛm. 27M dɛɛ nbɔɛm ti m konvi. M si bu, na bu su m su. 28M ma bu ŋgɔɔ bo i la má awieeri, na bu ká má ŋgbɛɛn cɛɛn be fieo. Be gusu koro fin má bu fite má m saa nu. 29M Si bo i faari bu maari m ni, tara deke kɛrɛ faŋga, na be wo má bɛrɛ bo i koro fin bu fite m Si saa nu. 30Mini ni m Si ti deke kun wɔ.” 31Na Yudafɔm afa yabuɛ bekun ka bu bo kun i. 32Na Yesu ase bu ka, “Ma yo alekutura sakpam dɔŋgu, bo m Si kereeri m na am aŋu i, ye sa bɔnɔ ti ye am ŋa am kun m n a?” 33Na Yudafɔm n ase i ka, “Má sakpam bo a yo bu n be dɛɛ ti ye ya ŋa ya kún u a, ama, bo a jɔjɔ wura Nyɛmɛ ŋgasi nu n ti, dama a ti adamande wɔ, ama, na a se ka a ti Nyɛmɛ wɔ.” 34Na wɔ se bu ka, “Ba kɛrɛ i am Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, Nyɛmɛ ŋa, ‘Am ti ka Nyɛmɛ wɔ.’ 35Be koro bu má Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi ni ŋgbɛɛn. Nyɛmɛ yo seeri bu ka bu ti ka Nyɛmɛ wɔ, bɛrɛ bo bu deeri Nyɛmɛ nɔaniɛ ni, 36ama, mini yiri, m Si Nyɛmɛ ayi m, ye wɔ sunma m durunya n nu a. Ye nzu ti ye ambɛrɛ ŋa ma kan ciire jɔrɛ, dama m ŋa mini ti Nyɛmɛ Wa a? 37Nzɛn m yo má m Si juma ni, má am yo m yarada. 38Ama, nzɛn m yo bu na haari am yo má m yarada mmɔɔ a, am yo m juma n yarada, adena am si nahɔrɛ su ka mini ni m Si n ti deke kun wɔ.” 39I seeri sɔ ni, na ba kpi ka bu tara i bekun, na wɔ lɔrɔki afite bu nu. 40Na Yesu akaaki akpiɛ akɔ Yodan kunma n buekun dɔ akɔ aju deke bo Yohane yo biɛɛri minɛm Nyɛmɛ nzue ni, na wɔ wo dɔ. 41Na jama beberebe aba i dɔ, na ba se ka, “Yohane ayo má alekutura sa be, ama, jɔjɔɔwa kɛrɛ bo i yo jɔjɔ fa kɔɔri ahin sɔnɔ n ŋusu n ti nahɔrɛ wɔ.” 42Na minɛ dɔŋgu ayo i yarada dɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\