YOHANE 14

1Na Yesu ase i susufɔm n ka, “Má am ma am ahore saaki. Am yo Nyɛmɛ yarada, na am yo m gusu yarada. 2M Si Nyɛmɛ dika n nu, sɔɔm sunnu dɔ, nzɛn má i ti má sɔ, má m se má am. M kɔ́ na m kɔ sɛsɛ woobiri su se am. 3Na nzɛn m kɔ sɛsɛ woobiri n su seeri am, m káaki ba fa am kɔ deke bo m kɔ́ wo ni, na deke bo m wó ni, am gusu wó dɔ ɔ. 4Na deke bo m sukɔ ni, am si atin ni.” 5Na Tomasi ase i ka, “Ya Mibiɛ, ya si má deke bo a sukɔ ni, ye ya yo sɛ si atin n a?” 6Na Yesu ase i ka, “Mini ti atin n a, ni nahɔrɛ, ni ŋgɔɔ n a. Mini ŋgumi ti atin n bo sɔnɔ koro fa i na i kɔ m Si Nyɛmɛ dɔ a. 7Nzɛn má am siiri m, má am si m Si mmɔɔ, ama, fa nyuma fa kɔ, am asi i, na am aŋu i.” 8Na Filipu ase i ka, “Ya Mibiɛ, kere ya u Si ni, deke bo ya koro i kɛrɛ lɛɛ.” 9Na Yesu abisa i ka, “Filipu, bo m ni ambɛrɛ awo bɛrɛ acɛ sɔ n na a si má m? Sɔnɔ kɛrɛ bo wɔ ŋu mini aŋu m Si lɛɛ, ye nzu ti ye am ŋa m kere am m Si n a? 10A yo má yarada ka m ni m Si n ti deke kun wɔ, nzɛn sɛ? Jɔrɛ n bo ma jɔjɔ ama am ni, má m tiɛŋgu jɔjɔɔwa, ama, m Si bo m ni yiri ti kun ni, yo i juma. 11Bo m ŋa, m ni m Si n ti deke kun ni, am yo m yarada. Nzɛn má nyini, am yo m yarada sam bo m yo bu n dɛɛ ti. 12Nahɔrɛ ye m suse am n a. Sɔnɔ kɛrɛ bo i yo m yarada, yiri mmɔɔ yó ahin sam bo m yo bu ni, na i yó bo bu tara ahin mmɔɔ, dama m sukɔ m Si dɔ ɔ. 13Na deke kɛrɛ bo am fa m duma fa sereeri i, m yó i ma am, adena mini Baa ni má minɛm wura m Si kpiri. 14Na nzɛn am ba faari m duma fa sereeri m deke be, m yó i ma am.” 15Na Yesu ase bu ka, “Nzɛn am koro m, am dé m nɔaniɛ maawam ni. 16M sére m Si Nyɛmɛ, na i má am Bukafɔ fɔfɔrɛ bo i bá wo am dɔ saŋga kɛrɛ. 17Yiri la Awiɛwiɛ Casi n bo i se nahɔrɛ ni. Durunya n nufɔm koro de má i, dama bu ŋu má i, na bekun bu kaaki si má i, ama, ambɛrɛ si i, dama i wo am dɔ, na i bá wo am nu. 18M kɔɔri, m yaki má am na am ka ayikam, m káaki ba am dɔ. 19Wɔ ka kaan na durunya n nufɔm ŋu má m kun, ama, ambɛrɛ ŋú m. M la ŋgɔɔ n dɛɛ ti, am gusu nyá ŋgɔɔ. 20Nyini cɛɛn n ye am sí ka mini ni m Si n ti deke kun a, na mini ni ambɛrɛ gusu ti deke kun wɔ. 21Sɔnɔ kɛrɛ bo i de m nɔaniɛ maawam, na i su i su, i mi ti bo i koro m a, na bo i koro m ni, m Si gusu koro yiri wɔ, na mini mmɔɔ kóro i mi, na m yí m ŋu kere i.” 22Na Yudasi, má Yudasi Isikariyoti ni, ase ka, “Ya Mibiɛ, nzu ti ye a yí u ŋu kere yɛrɛ a, ye a yí má u ŋu kere má durunya n nufɔm a?” 23Na Yesu ase i ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro m, i dé m nɔaniɛ ni, na m Si mmɔɔ kóro i mi, na ya bá, na ya bá wo i dɔ. 24Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro má m, i dé má m nɔaniɛ ni. Nɔaniɛ n bo ma jɔjɔ i ni, i ti má m dɛɛ nɔaniɛ, i ti m Si n bo i sunmaari m dɛɛ wɔ. 25M toko wo am dɔ, ye m suse am ahin kɛrɛ a, 26ama, m Si Nyɛmɛ súnma Bukafɔ ni, m duma n nu, yiri la Awiɛwiɛ Casi ni, yiri kére am deke kɛrɛ a, na i káaki teŋge am su fa kɔ deke kɛrɛ bo ma kere am ni.” 27Na wɔ se bu ka, “Ahoreda n ye m sufa ma am n a. M dɛɛ ahoreda n ye m sufa ma am a. Má kabo durunya n nufɔm ma am ahoreda ye m suma am n a. Má am ma am ahore saaki, má am soro sɛrɛ. 28Am ati ka ma se ka, ‘M kɔ́ na m káaki ba am dɔ bekun.’ Nzɛn má am koro m, má am ahore jɔ ka m sukɔ m Si n dɔ, dama m Si tara m. 29Sa bo wɔ nya yo má lɛɛ, ye ma se am n a, adena i bá yoori, na am yo m yarada. 30M jɔ́jɔ má am dɔ jɔrɛ beberebe kun, dama Sitana bo i ti durunya n nufɔm tii ni suba. Ama, i koro yo má m pui. 31M koro ka durunya n nufɔm si ka, m koro m Si ni, nyini dɛɛ ti ye m yo deke kɛrɛ bo i se m ka m yo i n a. ” Na wɔ se bu ka, “Am yasu na ya kɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\