YOHANE 5

1Nyini sin na Yesu akɔ Yɛrusalem miɛ kpiri n nu na i kɔ di Yudafɔm cɛɛnkpiri be. 2Kunma be da dodoori anɔ n bo bu fa nbɔɛm fa sin wura miɛ n nu ni. Hiburu aniɛ nu bu fere nyini kunma n ka Besata, i la kpatam nnu wɔ. 3Landurifɔm beberebe dada kpatam n nu, bu nu nbem ti anyinsinm, nbem ti kujandafɔm, na bu nbem gusu ŋuniɛ buekun awu bo bu koro yasu má. [ 4Bu da ŋminda dɔ, dama saŋga saŋga Nyɛmɛ mɛrɛkɛ jura ba kunma n nu wɔ, na i ba kankan nzue n nu. Nzue kankaanwa n dɛɛ sin, na landurifɔ n bo i du mɔ juraari nzue n nu, i tukpaki n koro i ti ka sɛ, i yaki wɔ, na i nya laifiɛ.] 5Sɔnɔ be woori bu nu bo wɔ da tukpaki i afɔ aburasan ni mɔcuɛ lɛɛ. 6Yesu ŋuuri i sɔ ni, na wɔ fa nu ka sɔnɔ n tukpaki n acɛ i ŋu, na wɔ bisa i ka, “A koro ka a nya laifiɛ wɔ?” 7Na tukpakifɔ n ase Yesu ka, “M Mibiɛ, m la má bukafɔ be bo nzue n nya ba kankan, na i kuku m wura nu. Saŋga kɛrɛ bo nzue n nya ba kankan, na m ba ŋa m wura nu, a ŋu ka be adu m mɔ.” 8Na Yesu ase i ka, “Yasu, fa u dasu n na a nati.” 9Jinaabiri n nu bɛrɛ na sɔnɔ n anya laifiɛ, na wɔ yasu afa i dasu n sunati. Nyini cɛɛn n bo Yesu tuntuunri sɔnɔ n ti Ŋumiyi cɛɛn wɔ. 10Nyini ti na Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n ase sɔnɔ n bo wɔ nya laifiɛ n ka, “Nyuma ti Ŋumiyi cɛɛn wɔ. Ya dɛɛ atin n su, atin wo má nu bo a sɔ u dasu ni.” 11Na wɔ se bu ka, “Sɔnɔ n bo i tuntuunri m ni, yiri seeri m ka m fa m dasu na m nati a.” 12Na ba bisa i ka, “Nyini sɔnɔ n la ŋma a, ye i seeri u ka a fa u dasu nati a?” 13Ama, na sɔnɔ n bo wɔ nya laifiɛ n akoro asi má i mi n bo i tuntuunri i ni, dama Yesu awura jama n nu akɔ. 14Nyini sin na Yesu aba aŋu i, Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, na wɔ se i ka, “Ti fɛn. Kisa a nya laifiɛ, má a yo satiɛ kun. Má nyini, a dí wahara bo i tára nyini n ŋusu.” 15Na sɔnɔ n akɔ ase Yudafɔ nkpiɛnkpiɛnm ni ka Yesu tuntuunri i a. 16Nyini ti, na ba kere Yesu wuwuruwa, dama wɔ tuntun sɔnɔ Ŋumiyi cɛɛn n dɛɛ ti. 17Na wɔ se bu ka, “M Si toko yo juma haari ba ju ni nyuma, nyini ti ye m gusu yo a.” 18Yesu jɔjɔɔri sɔ n dɛɛ ti, na Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n aboro bu nyi abuka su ka bu kun i. Má ka bo wɔ saaki Ŋumiyi cɛɛn n ciire n ŋgumi dɛɛ ti, ye bu kpi ka bu kun i a, ama, bo wɔ kaaki ase ka Nyɛmɛ ti i Si n dɛɛ ti. Nyini kere ka wɔ fa i ŋu abu Nyɛmɛ wɔ lɛɛ. 19Na Yesu ase bu ka, “Nahɔrɛ ye m suse am a, mini Nyɛmɛ Wa n ni m tii, m koro bo má m tiɛɛnu yo má pui, má ka deke bo m ŋu ka m Si yo i ni, ye mini gusu yo i a. 20Dama m Si Nyɛmɛ koro mini i Wa ni, na i sukere m deke kɛrɛ bo i yo i ni, na i bá kere m sakpakpam bo m yó bu tara sɔ, na i yó am alekutura. 21Kabo m Si Nyɛmɛ yɛ minɛm bo ba wu n su n na i ma bu ŋgɔɔ ni, sɔ ye mini gusu ma minɛm bo ma yi bu ni ŋgɔɔ a. 22Dama m Si Nyɛmɛ ni i tii di má be jɔrɛ, ama, wɔ fa jɔrɛdi atin kɛrɛ ama mini i Wa n wɔ, 23adena sɔnɔ kɛrɛ bu m kabo bu bu m Si ni. Sɔnɔ kɛrɛ bo i bu má m, i mi abu má m Si bo wɔ sunma m n lɛɛ. 24Nahɔrɛ ye m suse am a, sɔnɔ kɛrɛ bo i ti m nɔaniɛ n na i de i, na i da Nyɛmɛ bo wɔ sunma m n ŋu, i mi la ŋgɔɔ bo i la má awieeri, na m dí má i mi jɔrɛ. I mi afite yiwee nu anya ŋgɔɔ lɛɛ. 25Nahɔrɛ ye m kaaki suse am a, ka saŋga suba bo wɔ ju awie, na minɛ bo ba wu ni tí mini Nyɛmɛ Wa n nɔaniɛ ni, na bo bu tiiri i na bu deeri i, bu nyá ŋgɔɔ. 26Dama kabo ŋgɔɔ fite yiri m Si Nyɛmɛ dɔ ni, sɔ ye wɔ ma mini i Wa n gusu yiko ka m ma minɛm ŋgɔɔ a, 27na wɔ kaaki ama m atin ka m di minɛ jɔrɛ, dama m ti Adamande Wa a. 28Má am ma ahin jɔjɔɔwam n yo am alekutura. Saŋga suba bo minɛ bo ba wu n kɛrɛ tí m nɔaniɛ ni, 29na bu téŋge bu yiwee n nu. Minɛm bo bu yo yoori sakpa ni, bu téŋge na bu nya ŋgɔɔ bo i la má awieeri, na minɛm bo bu gusu yo yoori satiɛ ni, bu téŋge na bu nya suicin.” 30Na Yesu asa su ase ka, “M koro bo má m tiɛɛnu yo má pui. Kabo Nyɛmɛ se m ni, sɔ ye m di minɛm jɔrɛ a. Nyini ti, m jɔrɛ diiwa n ti nahɔrɛ wɔ, dama m yo má m dɛɛ koroowa, ama, m yo yiri n bo wɔ sunma m n dɛɛ koroowa a. 31Nzɛn m di m ŋu daani kere am, am de má ka i ti nahɔrɛ, 32ama, be wo bɛrɛ bo i di m ŋu daani. Yiri la m Si Nyɛmɛ. Na m si ka i daani diiwa n ti nahɔrɛ wɔ. 33Am yo sunmaari minɛm Yohane dɔ, na wɔ se am nahɔrɛ, kabo m ti barasu. 34M de má adamande daani diiwa, ama, m kan kabo Yohane seeri am ni, adena am nya am tii. 35Yohane yo ti ka fitana bo i je na i ta a, na ambɛrɛ ayo asoro su ka am wo i wein nu ni ahorejɔ fa kɔ saŋga su. 36Ama, m la deke bo i di m ŋu daani bo i tara Yohane dɛɛ ni, yiri la sam bo m Si Nyɛmɛ akere m ka m yo bu wie ni. Nyini sam ni di m ŋu daani ka m Si asunma m a. 37Na m Si bo wɔ sunma m ni, yiri gusu adi m ŋu daani a. Am nya ti má i konvi, am kaaki nya ŋu má i kabo i ti barasu, 38na i nɔaniɛ wo má am ahore su, dama wɔ sunma m am dɔ, na am ada má m ŋu. 39Am kan Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n wɔ, na am fiiti i nu, dama am sunsun ka nyini kere am atin bo am fa na am nya ŋgɔɔ bo i la má awieeri a, ama, nyini kɛrɛɛwam nu di m ŋu daani a. 40Haari ni nyini n mmɔɔ am akete ka am ba má m dɔ na am ba nya ŋgɔɔ. 41M koro má kansi adamande dɔ. 42M si am sa, na m si ka, Nyɛmɛ dɛɛ koro n wo má am ahore su. 43Mini ade m Si jinaabiri aba, ye am ade má m, ama, nzɛn be baari ni i tiɛŋgu ba, am dé yiri wɔ. 44Ambɛrɛ, am koro am ŋuŋu nu kansi wɔ, na bu susu am, ama, am koro má kansi yiri n ŋgumi bo i ti Nyɛmɛ n dɔ, nyini ti, i yo sɛ ye am koro da m ŋu a? 45Má am sunsun ka mini kɔ́ jaraki am m Si Nyɛmɛ dɔ a. Am jarakifɔ la Moyisi, bo am la tama ka yiri búka am ni. 46Moyisi yo kɛrɛɛri m ŋusu jɔrɛ wɔ. Nyini ti, nzɛn má am de i nɔaniɛ ni, má am de m gusu dɛɛ ni. 47Ama, am ade má kabo i yo kɛrɛɛri i ni, i yó sɛ ye am koro de bo m suse am n a?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\