YOHANE 7

1Nyini sin na Yesu afa Galili awɔrɛ n nu subara yɛ, wɔ koro má ka i kɔ Yudiya dɛɛ awɔrɛ n nu, dama Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm koro ka bu kun i wɔ. 2Nyini saŋga, wɔ ka kaan na Yudafɔm di bu cɛɛnkpiri be bo bu fere i ka Nambue Bo cɛɛnkpiri ni. 3Na Yesu niɛmam ase i ka, “Fite ahin awɔrɛ n nu na a kɔ Yudiya, adena u susufɔm gusu kɔ́ ŋu sam bo a yo bu ni. 4Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka minɛ si kabo i ti barasu, i fa má i sayoowa fiɛ má minɛm sin, nzɛn a yo alekutura sam wɔ, ma durunya n nufɔm kɛrɛ si u sa.” 5I niɛmam n mmɔɔ ayo má i yarada, nyini ti ye bu seeri sɔ n a. 6Na Yesu ase bu ka, “M saŋga nya ju má, ama, ambɛrɛ yiri, saŋga kɛrɛ bo am koro, am kɔ ɔ. 7Ambɛrɛ ye durunya n nufɔm koro kpɔ má am a, ama, bu kpɔ mini wɔ, dama m se bu wɔ, ka bu sayoowam ti má kpa. 8Am kɔ cɛɛnkpiri n di, m kɔ́ má, dama m saŋga nya ju má.” 9I seeri bu sɔ ni, na wɔ ka Galili dɔ lee nnyɔ. 10I niɛmam kɔɔri ka bu kɔ di cɛɛnkpiri ni, na Yesu gusu aba asa bu su, ama, wɔ yi má i ŋu fofoe nu, i fiɛ kɔɔri a. 11Na Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm ni suniɛniɛ i, na ba bisa ka, “Ye i wo ni wɔ?” 12Na jama n sutu asuturi bu beŋgu dɔ i busu. Nbem ŋa, “I ti sɔnɔ kpa a.” Ye nbem gusu ŋa, “Ai, i dadaka minɛm wɔ.” 13Ama, be akoro akan má i jɔrɛ fofoe nu, dama bu kɛrɛ soro Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n wɔ. 14Saŋga bo ba di cɛɛnkpiri n akɔ aju afiɛn ni, na Yesu akɔ awura Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, sukere minɛm. 15Na Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n ayo alekutura, na ba bisa ka, “I yo sɛ ye ahin sɔnɔ n la nyini si n ŋusu sɔ a, bo be akere má i a?” 16Na Yesu ase bu ka, “Deke bo m fa kere am ni, i ti má m tiɛŋgu kereewa, ama, m Si Nyɛmɛ bo wɔ sunma m ni, yiri kere m kabo m kere a. 17Sɔnɔ kɛrɛ bo i ŋa i yó Nyɛmɛ koroowa ni, ye i sí kabo m kereewa n ti a, nzɛn m kereewa n fite Nyɛmɛ dɔ, wara m tiɛŋgu kereewa. 18Sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ i koroyanu, i mi koro ka bu kansi i wɔ, ama, bo i koro ka bu kansi sɔnɔ bo i sunma i ni, nyini sɔnɔ ni jɔjɔ nahɔrɛ a, na kɔrɛ be wo má i ŋu. 19M ŋa Moyisi yo maari am Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n a, má sɔ? Ama, am be n mmɔɔ su má i atin su. Ye nzu ti ye am koro ka am kun m a?” 20Na jama n ase i ka, “Ajini wo u ŋu. Ŋma koro ka i kun u a?” 21Na Yesu ase bu ka, “Sa kun be lɛɛ, ye ma yo i n a, ye wɔ yo am kɛrɛ alekutura n a. 22Moyisi yo maari am nɔɔ ka am wura am nbaabiɛsɔm kɛnkɛnnɛ lemɔcuɛ cɛɛn, nzɛn haari i tɔ Ŋumiyi cɛɛn n mmɔɔ, am yo i, ama, má Moyisi yo boori i bu ka bu wura kɛnkɛnnɛ n a, am nam yo boori i bu a. 23Am wura nbaabiɛsɔm kɛnkɛnnɛ Ŋumiyi cɛɛn wɔ, adena má am bu nɔaniɛ kpamaawa n bo Nyɛmɛ fa maari Moyisi ni ŋgbɛɛn, ye nzɛn ma tuntun sɔnɔ mɔmɔ kun Ŋumiyi cɛɛn n na wɔ nya laifiɛ, nzu ti ye am afa yaa m ŋu a? 24Má am niɛ sɔnɔ nyunu dika na am di i jɔrɛ, ama, am si i wo nahɔrɛ su, na am nya di i jɔrɛ.” 25Yesu seeri sɔ ni, na Yɛrusalemfɔm nbem abisa bu ŋuŋu nu ka, “Má ahin sɔnɔ n ye Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm koro ka bu kun i n a? 26Am niɛ e. Wɔ yi i ŋu fofoe nu ye i jɔjɔ a. Be suse má i pui mmɔɔ. Beni, Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm asi ka yiri ti Kristo Tiidefɔ n nahɔrɛ su n a. 27Ama, saŋga bo Kristo Tiidefɔ n ba baari, be sí má deke bo i fite. Ahin sɔnɔ n yiri, ya si deke bo i fite.” 28Na saŋga bo Yesu sukere Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu ni, na wɔ tiɛn faŋga su ase ka, “Am sunsun ka am si m nahɔrɛ su, nzɛn sɛ? Ye am si deke bo m fite? Ma ba má ni m dɛɛ yiko nu wɔ. Yiri n bo wɔ sunma m ni ti nahɔrɛfɔ a, ama, am si má i. 29Mini si i a, dama m fite i dɔ ɔ, yiri sunmaari m a.” 30Nyini ti, na ba kpi ka bu tara i, ama, be afa má i saa akan má i, dama i saŋga nya ju má. 31Na jama n dɔŋgu ayo i yarada, na ba se ka, “Saŋga bo Kristo Tiidefɔ n ba baari, i yó alekutura sam tara ahin sɔnɔ n wɔ, nzɛn sɛ?” 32Na Farasifɔm n ati kabo jama n sutu asuturi sukan Yesu jɔrɛ, na bu ni Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛnkpiɛnm n asunma tintinijinafɔm ka bu kɔ tara i. 33Na wɔ se ka, “M wó am dɔ saŋga kaan, na m nya bá kɔ yiri n bo i sunmaari m n dɔ. 34Am bá niɛniɛ m busu, na am ŋú má m. Deke bo m bá wo ni, am koro kɔ má dɔ.” 35Na Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n abisa bu ŋuŋu nu ka, “Yiri koro ka i kɔ ni wɔ, ye yɛrɛ koro ŋu má i a? I kɔ́ ya minɛm dɔ ɔ, bo ba sandi awura Girikifɔm asiɛn su ni, na i kɔ́ kere Girikifɔm ni Nyɛmɛ jɔrɛ ni, nzɛn sɛ a? 36I ŋa sɛ wɔ lɛɛ? Bo i ŋa ya bá niɛniɛ i busu na ya ŋú má i ni, na bekun, deke bo i sukɔ ni, ya koro kɔ má dɔ.” 37Cɛɛnkpiri n awieeri cɛɛn n ti cɛɛnkpiri n tii a. Nyini cɛɛn n na Yesu ayasu ajina, na wɔ tiɛn faŋga su ase ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo nzuehɔɛ ati i, i mi bra m dɔ na i ba nu. 38Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, sɔnɔ kɛrɛ bo i yo m yarada, ‘Nzuetin bo i ma ŋgɔɔ ni, i sóŋgi fite i mi ahorembaa su a.’” 39Yesu jɔjɔ niiri Awiɛwiɛ Casi n wɔ, ka sɔnɔ kɛrɛ bo i yo yiri Yesu yarada nyá Awiɛwiɛ Casi ni. Nyini saŋga ni, Nyɛmɛ nya fa má i Awiɛwiɛ Casi n ma má, dama wɔ nya wura má Yesu kpiri. 40Na jama n nu minɛ nbem tiiri kabo i seeri sɔ ni, na ba se ka, “Ahin sɔnɔ n ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n wɔ nahɔrɛ su.” 41Na nbem ase ka, “Yiri ti Kristo Tiidefɔ n a.” Ama, na nbem gusu ase ka, “Kristo Tiidefɔ ni fite má Galili da. 42Ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka Kristo Tiidefɔ ni yó Fɛmɛ Davidi anuma a, na bu wú i Bɛtilɛhɛm, Fɛmɛ Davidi bɔsu wɔ.” 43Yesu dɛɛ ti, na jama n nɔɔ awo bu ŋguŋgumi, 44na nbem akoro ka bu tara i, ama, be afa má i saa akan má i. 45Na tintinijinafɔm n akpie bu nyi akɔ Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm ni, ni Farasifɔm n dɔ, na ba bisa bu ka, “Nzu ti ye am afa má i aba má?” 46Na tintinijinafɔm n abɔ bu nu ka, “Be nya koro jɔjɔ má kabo nyini sɔnɔ n jɔjɔ ni.” 47Na Farasifɔm n abisa bu ka, “Wɔ daka ambɛrɛ gusu wɔ fan? 48Am nya ti ka Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm wara Farasifɔm n be ayo i yarada a? 49Ama, ahin jama n si má Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa ni, nyini ti, Nyɛmɛ ayo bu ŋgbɛɛn.” 50Na Nikodemo bo i ti Farasifɔm kun n na i yo kɔ ŋuuri Yesu ni, ase bu ka, 51”Ya dɛɛ atin n su, kana ya ba di sɔnɔ jɔrɛ jaraki i, má ka ya bisa i na ya ti sa bo wɔ yo i n ka.” 52Na ba bisa i ka, “Wɔrɔ n mmɔɔ fite Galili wɔ? Kan Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n na a niɛ. A ŋú má ka Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n be mmɔɔ fite Galili.” [ 53Bu se sɔ wieeri ni, na bu kɛrɛ asandi akɔ awuru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\