LUKA 12

1Saŋga n bo nyini n kɛrɛ sukɔ su ni, na jama beberebe aba atiɛn bu nɔɔ haari bu kɔ sutiɛntiɛn bu beŋgu ŋu. Na Yesu abo i bu ka i jɔjɔ, na wɔ du mɔ ase i susufɔm n ka, “Am si am ŋu sa ni Farasifɔm dɛɛ kpɔnɔ ayiri n bo bu fa gɔ kpɔnɔ nu na i yasu ni. M suni bu dɛɛ burukɔɔnu sayoowam wɔ. 2Deke be wo má fiɛɛwa nu bo bu bá ŋu má i, deke be gusu wo má asiri nu bo bu bá si má i. 3Nyini ti, deke kɛrɛ bo am jɔjɔɔri i kɔŋguɛ, bu bá jɔjɔ i wiɛsu wɔ. Na deke kɛrɛ bo am tuuri i asuturi sɔrɔ, bu bá bo i ndoori wɔ, na sɔnɔ kɛrɛ tí i.” 4Na Yesu akaaki ase ka, “M danfom, m suse am wɔ lɛɛ, ka, má am soro minɛm bo bu koro kun aŋuniɛmbaa ni, na nyini sin, bu koro yo má pui kun ni. 5Ama, m kére am sɔnɔ bo i ti ye ni ka am soro i. Am soro Nyɛmɛ, yiri koro kun aŋuniɛmbaa n a, na i kaaki la yiko bo i koro fa i ji cɛɛma sin nu. M suse am wɔ lɛɛ, ka, yiri ti sɔnɔ bo am soro i a. 6Am si ka njɔrɛm nnu ŋwaa ti kaan sɔ ɔ, má sɔ? Ama, bu kun n kpein mmɔɔ wo má bɛrɛ bo Nyɛmɛ niɛ má i dika. 7Haari am tiiŋmiɛ mmɔɔ bo i wo am tii su ni, Nyɛmɛ si i kɛrɛ nɔ. Nyini ti, má am soro sɛrɛ. Am la anyunuyi Nyɛmɛ dɔ tara njɔrɛm beberebe.” 8Na Yesu akaaki ase bu ka, “M suse am wɔ lɛɛ, ka, sɔnɔ kɛrɛ bo i kan kereeri minɛm ka i ti m susufɔ, mini Adamande Wa n gusu bá kan kere Nyɛmɛ mɛrɛkɛm n ka i mi ti m dɛɛ wɔ. 9Ama, sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i keteeri minɛm nyunu ka i ti má m susufɔ, mini Adamande Wa n gusu bá kete Nyɛmɛ mɛrɛkɛm nyunu ka i mi ti má m dɛɛ. 10Sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ wuraari mini Adamande Wa ni ŋgasi nu, Nyɛmɛ fá i mi ŋgasi ce i, ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ wuraari Awiɛwiɛ Casi ni ŋgasi nu, Nyɛmɛ fá má i mi ŋgasi ce má i. 11Saŋga bo bu ba faari am baari bu tiɛntiɛnbunɔɔ sɔɔm nu, wara nfɛmɛm ni nfaŋgafɔm nyunu ka bu di am jɔrɛ, má am ma am ahore saaki fa kɔ kabo am jɔjɔ barasu. 12Dama nyini saŋga n ba juuri, Awiɛwiɛ Casi ni kére am nɔaniɛ kɛrɛ bo wɔ yo daka ka am jɔjɔ i a.” 13Sɔnɔ be woori jama n nu, na wɔ se Yesu ka, “M Kerefɔ, se m gɔrɔ ka i kpaaki aja bo ya si ayaki i ama ya n nu, na i fa m dɛɛ ma m.” 14Na Yesu ase i ka, “Wɔrɔ, ŋma ayi m, ka m di am jɔrɛ na m kpaaki am aja nu ma am a?” 15Na Yesu ase jama n kɛrɛ ka, “Am niɛ am tii su dɔŋgu na am si am ŋu sa fa kɔ anyii barasu kɛrɛ sa, dama sɔnɔmbiri neŋge ti má i ŋgɔɔ, haari i mi n koro i la i ka sɛ.” 16Dɔ na Yesu abo bu ahin miɛɛnu ni, i ŋa, “Sɔnɔ neŋgefɔ be yo woori bɛrɛ a, na wɔ dɔ i fie, na wɔ nya diire beberebe. 17Na wɔ sunsun i tii nu na wɔ se ka, ‘M la má deke bo m fa ahin diire n kɛrɛ se. Ye m yó sɛ wɔ?’ 18Na wɔ se ka, ‘Kabo m yó yaa, m sún m bondom kɛrɛ ji wɔ, na m tá ŋgbiŋgbirim, na m fá m diire n ni neŋge kɛrɛ bo m la bu n wura nu. 19Na m nyá se ka ma di terefiɛ, puitiripui kpíɛ má m su kun, m tána a, ahin afɔ nyɛ nyɛ n kɛrɛ, na m dí na m nú na m ahore jɔ́.’ 20Ama, na Nyɛmɛ ase i ka, ‘Wɔrɔ sinnzin ŋgbɛɛn ni. Ahin kɔŋguɛ n nu bɛrɛ, m yí u ŋgɔɔ n fite u dɔ. Na m níɛ ka nyini neŋge n kɛrɛ bo a tiɛn i nɔɔ ni ká ŋma dɛɛ wɔ?’” 21Na Yesu akaaki ase bekun ka, “I ti sɔ ɔ lɛɛ, fa kɔ minɛm bo bu kpini neŋge beberebe fa se durunya n nu fɛn ni, ama, Nyɛmɛ dɔ, bu la má pui.” 22Na Yesu ase i susufɔm n ka, “Nyini ti, m suse am wɔ lɛɛ, ka, má am tana sukoko fa kɔ am ŋgɔɔ su, kabo am dí, na má am kaaki sukoko fa kɔ am ŋuniɛ su, kabo am nyá suturam bo am fá wura na am kára. 23Dama ŋgɔɔ tara diire, na aŋuniɛmbaa n gusu tara suturam. 24Am niɛ anumam, haari ni bo bu dɔ má ni, na bu kaaki kpiɛ má ni, bu la má bondo gusu, bo bu fa diire wura nu, se Nyɛmɛ ma bu diire ye bu di a. Ambɛrɛ la anyunuyi tara anumam e. 25Am nu, ŋma tana koko fa kɔ i koroowam su ye i mi koro buka i ŋgɔɔ tintiin su haari kaan sɔ a? Ai, be wo má bɛrɛ. 26Nzɛn am koro yo má nyini deke n kaan n be sɔ, nzu ti ye dekem bo bu kaari n kɛrɛ miɛ am a? 27Am niɛ kabo wuram bo pum barasu barasu a. Bu yo má juma be, bu kaaki tu má gise. Ama, m suse am wɔ lɛɛ, ka, haari Fɛmɛ Solomon ni i neŋge n kɛrɛ bo i yo la i ni, wɔ la má sutura bo i yo nyumi juuri nyini wura pum ni be. 28Nzɛn wuram bo bu wo bɛrɛ nyuma, na ahunma a ŋú ka ba kpiɛ bu na bu yara bu, ye Nyɛmɛ niɛ bu dika, nzu ti ye i níɛ má ambɛrɛ bo am tara wuram co n a? Ambɛrɛ, am la má yarada fieo. 29Nyini ti, saŋga kɛrɛ, má am ma am sunsunni wo deke bo am dí, ni deke bo am nú su. Má am tana koko fieo. 30Dama durunya n nufɔm bo bu su má Nyɛmɛ ni, bɛrɛ sunsun sɔ ɔ saŋga kɛrɛ. Am Si Nyɛmɛ si ka am koro nyini dekem ni. 31Má am yo sɔ, ama, am kpini Nyɛmɛ fɛmɛya n busu ka, na i nyá ba fa nyini dekem n buka am su.” 32Na Yesu akaaki ase ka, “Má am soro sɛrɛ, haari ni bo am ti ka nbɔɛm bo bu sunnu má ni, dama am Si Nyɛmɛ ayi am ka am ni yiri sáŋga di i fɛmɛya n a. 33Am tɔ am deke bo am la i, na am fa ŋwaa n ma yaarifɔm. Am kpini ajɛkɛ seebiri bo i saaki má n busu. Am fa ajɛkɛ bo i kpiɛ má su n fa se Nyɛmɛ dika n nu, dɔ ye awiefɔ koro wura wɔ má i a, na watarawam gusu koro muka má i. 34Dama deke bo am ajɛkɛ wo ni, am ahorembaa kɛrɛ gusu wó dɔ ɔ.” 35Na Yesu ase ka, “Am kpa am ŋu wɔ, na am so am fitana suŋminda. 36Am yo sɔ ɔ, ka minɛm bo bu tana ŋminda bu mibiɛ bo wɔ kɔ konyaya, na i bá n wɔ, na saŋga bo i ba boboori anɔ n kpeŋga ni, bu kába teke i wɔ na i wúra. 37Terefiɛ wo nyini akɔɔm n dɔ, nzɛn bu mibiɛ n ba ŋu ka bu toko tana ŋminda i. Nahɔrɛ ye m suse am n a, i má bɛrɛ tana a, na yiri ni i tii fá diire ba ma bu na bu di. 38Nzɛn haari i kpieeri i nyi ba juuri kɔŋguɛ jinanjin, wara akɔnyuma bo saŋga, na i ba ŋu ka bu toko tana ŋminda i, terefiɛ wo bu dɔ. 39Am si tenle ka nzɛn má awurufɔbiɛ n si saŋga bo awiefɔ ni bá i dika na i ba wɔ i, má i tana ŋminda a, na awiefɔ n koro ba wura má. 40Ambɛrɛ gusu kpa am ŋu saŋga kɛrɛ, dama mini Adamande Wa ni bá saŋga bo am sunsun má ka m bá n wɔ.” 41I jɔjɔɔri sɔ n na Petoro abisa i ka, “Ya Mibiɛ, a bo ahin miɛɛnu n ni yɛrɛ wɔ, nzɛn a ni sɔnɔ kɛrɛ wɔ?” 42Na Yesu abisa i ka, “Amusuisufɔ kpiɛn n bo i la dabuŋu na i kaaki la alecira n la ŋma a? Yiri la bo i mibiɛ n afa amusuisufɔ nyiŋgam awura i saa nu ka i kpaaki diire nu ma bu, saŋga bo i ti ye ni ka i ma bu ni. 43Nzɛn i mibiɛ n ba ŋuuri ka i suyo juma n kabo i seeri i ka i yo i ni, terefiɛ wo nyini amusuisufɔ n dɔ. 44Nahɔrɛ ye m suse am n a, nyini amusuisufɔ n mibiɛ ni fá i aja kɛrɛ wura i saa nu wɔ, na i níɛ i dika. 45Ama, nzɛn i ti amusuisufɔ tiɛfɔ, i súnsun ka i mibiɛ ni kpíe má i nyi ba má nde. A ŋu ka i subo amusuisufɔ nyiŋgam ni, bu nbiɛsɔm ni nbaram kɛrɛ, na i sudi na i sunu nzan bo, 46dɔ na i mibiɛ n bá kpie i nyi ba cɛɛn bo i sunsun má ka i bá, na i kaaki si má ba n saŋga ni. Nyini saŋga n na i mibiɛ n cín i sui agaya, na i fá i bo minɛm bo bu yo má i yarada n su. 47Na nzɛn amusuisufɔ n si deke bo i mibiɛ n koro ka i yo i, na wɔ yo má siriya na i yo deke bo i mibiɛ n koro ka i yo ni, i bó i wɔ nyunyumi. 48Ama, nzɛn amusuisufɔ bo i si má deke bo i mibiɛ n koro ka i yo i, na i yoori deke be bo i ti ye ni ka i cin i sui, i dɛɛ suicin n ti kaan sɔ ɔ. Sɔnɔ kɛrɛ bo bu ce i aceeri beberebe, i ti ye ni ka i mi fa yo deke bo wɔ yo daka ka i yo i, na sɔnɔ kɛrɛ bo Nyɛmɛ ce i aceeri beberebe agaya, i ti ye ni ka i mi su i kɔ tara sɔ.” 49Na Yesu akaaki ase bu ka, “Ma fa Nyɛmɛ jɔrɛ n aba ka i yara durunya n nufɔm ka sin dɛɛ su wɔ. Má nyini sin n jeeri kisa, má m koro. 50Ama, m la wahara be bo i ti ye ni ka m di i, má ka ma di i awie, m ahore dá má. 51Am sunsun ka ma fa tanalaifiɛ aba durunya n nu a? Ai, m suse am wɔ lɛɛ, ka, ma fa má tanalaifiɛ baari a, ama, ma fa kpakpaakinu aba a. 52Fite kisa fa kɔ, awuru kun nufɔm minɛ nnu kpákpaaki nu. Minɛ nsan tí bu busu bu ŋgumi wɔ, na minɛ nnyɔ tí bu busu bu ŋgumi. 53Baabiɛsɔ ni i si koro má bu beŋgu jɔrɛ, na baabara ni i ni koro má bu beŋgu jɔrɛ, na baa n ni, ni i wa yi koro má bu beŋgu jɔrɛ.” 54Na Yesu ase jama n ka, “Saŋga bo am ŋu ka nzue yinyiŋgu atiɛn i nɔɔ wiɛ afiiri, a ti ka am ŋa, nzue bá nyuma, a ŋu ka i bá a gusu. 55Na saŋga bo am ŋu ka aŋuma sukpiɛ fite nyunu ndiɛma biɛ su, a ti ka am ŋa, nyuma wiɛ fíte agaya, a ŋu ka i fíte wɔ. 56Ambɛrɛ burukɔɔnufɔm ni, nzu dɛɛ ti ye am koro niɛ aŋgoro ni asiɛŋgu na am si sam bo bu bá yo n a, ye am niɛ ye am koro si má sam bo bu suyo ahin saŋga n bu a?” 57Na Yesu akaaki ase bu ka, “Nzu ti ye ambɛrɛ ni am tii sunsun má na am si sa bo i kɔ atin su a? 58Nzɛn u ni be la jɔrɛ, na nzɛn i koro ka i fa u kɔ jɔrɛdifɔ dɔ, jɔkɔti tara i mi n jaa, na má jɔrɛ n ju jɔrɛdifɔ n dɔ, má nyini, i mi ni cín u kɔ jɔrɛdifɔ n dɔ, na yiri gusu fá u ma dansaraka niɛfɔ ni, na yiri gusu nyá nyi u. 59M suse am wɔ lɛɛ, ka, nzɛn a woori dɔ, na a tɔ má kaari n kɛrɛ awie má, a nyá má atin fite má dansaraka n nu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\