LUKA 18

1Dɔ na Yesu abo miɛɛnu akere i susufɔm n ka wɔ yo daka ka bu sere Nyɛmɛ saŋga kɛrɛ, na má bu yaki i sere. 2I ŋa, “Jɔrɛdifɔ be woori miɛ be su a, i soro má Nyɛmɛ, na i kaaki bu má be. 3Na bara kunafɔ be awo nyini miɛ n su, saŋga kɛrɛ i ba jɔrɛdifɔ n dɔ ɔ, na i ba sere i ka, ‘Jɔrɛ bo mini ni m kpɔfɔ n bita i ni, buka m na m nya nahɔrɛ.’ 4Na wɔ cɛ bo jɔrɛdifɔ n bɔ má i n nu. Ama, na kasin, na wɔ ba asunsun i tii nu, na wɔ se ka, ‘Haari ni bo m soro má Nyɛmɛ na m bu má be ni, 5ama, kabo saŋga kɛrɛ na ahin kunafɔ n bita kpiɛ m daafiri n dɛɛ ti, m má i nya nahɔrɛ wɔ. Nzɛn ma yo má sɔ, i suba m dɔ sɔ ɔ, haari i bá ma m wara yi m ŋu.’” 6Na Yesu akaaki ase bu ka, “Ye m ŋa am ati kabo nyini jɔrɛdifɔ findifɔ n seeri ni. 7Ye nzu ti ye Nyɛmɛ búka má i dɛɛ minɛm bo bu sun fere i kɔŋguɛ ni wiɛsu kɛrɛ a, na bu nyá nahɔrɛ a? I cɛ́ má ni bu buka. 8M suse am wɔ lɛɛ, ka, i búka bu wɔ na bu nya nahɔrɛ ndende. Ama, haari ni nyini mmɔɔ, saŋga bo mini Adamande Wa n ba baari, m bá ŋu minɛm bo bu toko yo m yarada, nzɛn sɛ a? Ai, m ŋú má be.” 9Na Yesu akaaki abo ahin miɛɛnu n akere minɛm bo bu sunsun ka bɛrɛ yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ na bu bu má be ni. 10I ŋa, “Cɛɛn n be sɔ ɔ, na minɛ nnyɔ nbem akɔ ka bu kɔ sere Nyɛmɛ, Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu. Kun n ti Farasifɔ ɔ, na nyiŋga n ti lampodefɔ. 11Na Farasifɔ n ajina i ŋgumi abo i hoe asere Nyɛmɛ ka, ‘Micɛra Nyɛmɛ, m da u asi ka m ti má kabo minɛ nyiŋgam ti barasu ni. M ti má anyiifɔ, m ti má findifɔ, m saaki má ajaa ciire, haari m ti má ka nyini lampodefɔ n bo i jina dɔ ni. 12Leso kun kun kɛrɛ nu, m cici m nɔɔ kpe nnyɔ nnyɔ ɔ, na deke buru kɛrɛ bo m la i, m yi i kun kun ma u wɔ.’ 13Ama, na lampodefɔ n ajina dede, haari wɔ koro má ka i yɛ i tii su niɛ aŋgoro mmɔɔ, na wɔ fa i saa ataka i beŋgu nu, na wɔ se ka, ‘Micɛra Nyɛmɛ, m ti satiɛyofɔ ɔ, si m aŋunfɔ.’” 14Na Yesu ase ka, “M suse am wɔ lɛɛ, ka, nyini minɛ nnyɔm ni sereeri Nyɛmɛ wieeri, na bu kɔ juuri awuru ni, Nyɛmɛ deeri lampodefɔ ni ka i ti sɔnɔ bo i yo sa bo i kɔ atin su i dɔ a, má Farasifɔ ni. Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i wura i ŋu kpiri, Nyɛmɛ yó i kaan wɔ, ama, na sɔnɔ bo i yo i ŋu kaan, Nyɛmɛ wúra i mi kpiri wɔ.” 15Cɛɛn be na minɛ nbem sufa bu nbaam ba Yesu dɔ ka i fa i saa nana bu ŋu na i yo bu kisi. I susufɔm n ŋuuri i sɔ ni, na ba tiɛn minɛm n ŋu. 16Ama, na Yesu afere nbaatumam ni, na wɔ se ka, “Am ma nbaatumam n bra m dɔ, má am fɔn bu. Dama bɛrɛ ŋusu sɔ ye Nyɛmɛ fɛmɛya n ti bu dɛɛ a. 17Nahɔrɛ ye m suse am n a, wɔrɔ kɛrɛ bo a de má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu jɔrɛ kabo baatuma de deke i saa nnyɔ ni, a wúra má Nyɛmɛ fɛmɛya n nu fieo.” 18Na Yudafɔ nkpiɛnkpiɛnm be abisa Yesu ka, “Ya Kerefɔ sɔnɔ kpa, m yó sɛ ye m bá nya ŋgɔɔ n bo i la má awieeri n a?” 19Na wɔ bɔ i nu ka, “Nzu ti ye a fere m ka sɔnɔ kpa a? Be ti má kpa sin Nyɛmɛ ŋu. 20Ye m ŋa a si Nyɛmɛ nɔaniɛ maawam ni e, bu ŋa, ‘Má a saaki ajaa ciire. Má a kun sɔnɔ. Má a wɔ. Má a di kɔrɛ daani. Bu u si ni u ni.’” 21Na sɔnɔ n ase i ka, “Ma su nyini nɔaniɛ maawam n kɛrɛ su haari m kaan nu.” 22Yesu tiiri sɔ n na wɔ se i ka, “Deke kun be ye wɔ kpiɛ u su a. Kɔ na a kɔ tɔ u aja n kɛrɛ, na a fa ŋwaa n ma yaarifɔm, na a bá nya ajɛkɛ Nyɛmɛ dɔ, na a bra ba su m su.” 23Ama, sɔnɔ n tiiri sɔ n na i ahore asaaki, dama i la neŋge agaya n dɛɛ ti. 24Na Yesu aniɛ sɔnɔ n nyunu, na wɔ se i ka, “I ti kekereke bo neŋgefɔ wura Nyɛmɛ fɛmɛya n nu. 25Kabo nyɔɔma sin misini bue nu ni, i ti má kekereke tara má kabo neŋgefɔ yo na i wura Nyɛmɛ fɛmɛya n nu.” 26Minɛm ni tiiri sɔ ni, na ba bisa ka, “Ye nzɛn i ti sɔ e, ŋma koro fite nu a?” 27Na wɔ bɔ nu ka, “Deke bo adamande koro yo má i, Nyɛmɛ koro yo i.” 28Na Petoro ase i ka, “Tɔ, ye yɛrɛ ayaki ya dekem kɛrɛ susu u su e.” 29Na wɔ se bu ka, “Nahɔrɛ ye m suse am n a, sɔnɔ kɛrɛ bo i yakiiri i awuru, wara i yi, wara i ninbaam, wara i wufɔm, wara i nbaam, Nyɛmɛ fɛmɛya n dɛɛ ti, 30i mi nyá nyinim ŋusu sɔ yaa i ŋgɔɔ su, na fa kɔ fa ba, i nyá ŋgɔɔ n bo i la má awieeri ni.” 31Na Yesu afere i susufɔ buru ni nnyɔm n akɔ ahɛmɛ, na wɔ se bu ka, “Am ti fɛn. Ya sukɔ Yɛrusalem lɛɛ, dɔ ye bu kɔ́ yo mini Adamande Wa n kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm akɛrɛ ka bu yó m n a. 32Na bu fá m wura minɛm bo bu ti má Yudafɔm saa nu, na bu yó m anzasi, na bu kpíɛ m nzukɔ, na bu yí nanzue gɔ m ŋu, 33na bu fín m ŋgbere, na bu nyá kun m, na i lesan cɛɛn, na m téŋge m yiwee n nu.” 34Ama, i susufɔm n ati má i jɔjɔɔwa n be bu. Nyɛmɛ ayi má i nyi akere má bu, nyini ti, ba koro ati má i bu. 35Saŋga bo Yesu kɔ sudodo miɛ kpiri be bo bu fere i ka Yeriko ni, na anyinsin be tana atin n nɔɔ su wo sere su. 36I tiiri ka jama n wo sin su ni, na wɔ bisa ka, “Nzu suyo a?” 37Na ba se i ka, “Yesu Nazarɛtifɔ ni susin a.” 38Dɔ na wɔ tiɛn afere i, i ŋa, “Yesu, Fɛmɛ Davidi anuma, si m aŋunfɔ.” 39Na minɛm n atiɛn i ŋu ka i yaki naŋmiɛ. Ama, haari ni nyini mmɔɔ, na wɔ kaaki atiɛn kpa abuka su ka, “Fɛmɛ Davidi anuma, si m aŋunfɔ.” 40Yesu tiiri sɔ n na wɔ ka ajina, na wɔ se ka bu fa i bra i dɔ. Na ba fere i ama i. I ba dodoori ni, na Yesu abisa i ka, 41”A koro ka m yo nzu ma u a?” Na wɔ bɔ i nu ka, “M Mibiɛ, m koro ka a ma m ŋu asi wɔ.” 42Na Yesu ase i ka, “Ŋu asi bekun. Yarada n bo a yo m ni, nyini ma a nya laifiɛ a.” 43Kpeŋga na wɔ kaba aŋu asi, na wɔ su i su, sukansi Nyɛmɛ. Jama n ŋuuri i sɔ n na bu kɛrɛ gusu akansi Nyɛmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\