MARAKO 13

1Saŋga bo Yesu sufite Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu ni, na i susufɔm n nu kun be aba ase i ka, “Ya Kerefɔ, niɛ nyini yabuɛ ŋgbiŋgbirim ni. Niɛ kabo bu ti a. Niɛ nyini awuru bambaka ni. Niɛ kabo ba ta i barasu a.” 2Na Yesu ase i ka, “M ŋa a ŋu nyini ataari ŋgbiŋgbirim n e? Yabuɛ kun n kpein n mmɔɔ bá nana má i beŋgu su. Bu bá bereki i kɛrɛ gɔ ɔ lɛɛ.” 3Na Yesu akɔ afun atana Oliva Buka n su suniɛ Nyɛmɛ Sereebiri Awuru ni. Na saŋga bo yiri ni Petoro ni Yakobo ni Yohane ni Andere woori bu ŋgumi ni, na ba bisa i ka, 4”Ya Kerefɔ, se ya, saŋga bɔnɔ ye ahin sam n kɛrɛ bá yo a? Ye nzu deke bá kere ya ka saŋga n adodo bo nyini sam n kɛrɛ bá yo a?” 5Na Yesu anya ase bu ka, “Am si am ŋu sa na má am ma be dadaka am. 6Dama minɛ dɔŋgu bá fa m duma n ba, na bu sé ka, ‘Yiri la mini n a.’ Na bu dádaka minɛ beberebe. 7Saŋga bo am bá ti aluwa ŋga fɛn, wara bu sukun luɛ dɔ, má am ma am ahore saaki. Wɔ yo daka ka nyini n kɛrɛ bá yo ka, ama, má am niɛ ka durunya n awieeri lɛɛ. 8Daanfiɛ daanfiɛ bá kun luɛ ni bu beŋgum, na nfɛmɛm kún luɛ ni bu beŋgu nfɛmɛm. Na asiɛn bá kpisi awɔrɛ awɔrɛm nu, na ahɔɛ tɔ́. Nyini n kɛrɛ bá yo kabo bara kutu cɛɛn bumboori dɛɛ wahara n ti n wɔ. 9Am si am ŋu sa, dama bu bá fa am wura jɔrɛdifɔm saa nu, na bu bó am bu tiɛntiɛnbunɔɔ sɔɔm n nu. Mini dɛɛ ti, na bu dí am jɔrɛ gominam ni nfɛmɛm nyunu. Nyini má am atin, na am di m daani kere bu a. 10Ama, wɔ yo daka ka daanfiɛ kɛrɛ du mɔ ti labari kpa n ka, ye durunya n awieeri bá ju a. 11Saŋga n bo bu bá faari am kɔɔri jinaabiri, na bu kɔ di am jɔrɛ ni, má am ma am ahore saaki fa kɔ kabo am kɔ́ jɔjɔ barasu. Nɔaniɛ kɛrɛ bo i tɔ́ am nɔɔ nyini saŋga ni, am jɔjɔ i, dama i fíte Awiɛwiɛ Casi n dɔ ɔ, i fíte má am dɔ. 12Gɔrɔm ni niɛmam bá tɔ bu beŋgu ma bu kpɔfɔm na bu kún bu, na sim tɔ́ bu nbaam, na nbaam kéte bu wufɔm ŋu, na bu má minɛm kun bu wufɔm ni. 13Ama, wɔrɔ kɛrɛ bo a mindi deeri nyini n kɛrɛ kɔ ju i awieeri, Nyɛmɛ dé u tii ji.” 14Na Yesu akaaki ase bu ka, “Am bá ŋu anyumbaa ciire sa be bo Nyɛmɛ mmɔɔ kpɔ i, ka bu má i jina Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, deke bo wɔ yo má daka ka i jina, na i sáaki i ni. Ma sɔnɔ kɛrɛ bo i kan ahin kadasi n ti i bu nyunyumi. Nyini saŋga ni, wɔrɔ kɛrɛ bo a tiiri i ŋga, na a wo Yudiya asiɛn n su, ŋmati kɔ bukam n su. 15Wɔrɔ kɛrɛ bo a wo kpata nu, má a wura gisan n nu fa pui. 16Na wɔrɔ kɛrɛ gusu bo a wo fiesu, má a kpie u nyi kɔ awuru kɔ fa u sutura be. 17Nyini saŋga ni yó kekere agaya ma nyinsɛfɔm, ni nbaram bo bu nbaam toko nu ni. 18Am sere Nyɛmɛ ka má nyini sa n yó buke saŋga. 19Nyini saŋga ni, wahara bo minɛ dí i, i tára wahara kɛrɛ bo ba di i asin, fite saŋga n bo Nyɛmɛ yiiri durunya ni haari ni kisa, nyini wahara n ŋusu bá má kun. 20Ama, Micɛra n akpiɛ nyini saŋga n su. Nzɛn má wɔ kpiɛ má i su, má sɔnɔ wo má bɛrɛ bo i nyá ŋgɔɔ, ama, i dɛɛ tiɛŋgu minɛm bo wɔ yi bu n dɛɛ ti, wɔ kpiɛ saŋga n su a. 21Nyini saŋga ni, nzɛn be bá se am ka, ‘Am niɛ, Kristo Tiidefɔ ni wo fɛn n a,’ wara ‘Am niɛ, yiri wo dɔ n a,’ má am de i mi nɔaniɛ ni. 22Dama kɔrɛfɔ nbem bá ba na bu yó bu ŋu ka bɛrɛ ti Kristo n a, na nbem gusu yó bu ŋu ka bu ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm wɔ. Bu yó alekutura sam beberebe fa kere am, na nzɛn bu koro nyaari atin, bu dádaka Nyɛmɛ dɛɛ minɛm bo wɔ yi bu ni. 23Ambɛrɛ, ma se am i kɛrɛ wɔ lɛɛ ka, na saŋga n nyá ba ju. Am si am ŋu sa.” 24Na Yesu akaaki ase bu ka, “Saŋga bo nyini wahara n kɛrɛ ba siinri, ‘Awosin káta wiɛ n su, na sara n gusu tá má bo minɛm ŋu i. 25Na asarambaam fíte aŋgoro titi tɔtɔ, na aŋgoro n kɛrɛ kpísi.’ 26Na minɛm nyá ŋu ka mini Adamande Wa ni sufite aŋgoro yinyiŋgu n nu suje piɛpiɛu suba ni yiko bambaka. 27Na m nyá sunma Nyɛmɛ mɛrɛkɛm durunya n awɔrɛ n kɛrɛ nu, na bu tíɛntiɛn Nyɛmɛ minɛm bo Nyɛmɛ ayi bu durunya n nu n kɛrɛ nɔɔ.” 28Na Yesu akaaki ase ka, “Am fa damba baka n fa se nyaari. Saŋga bo am ba ŋu ka i nyawa akpɔnkpɔn, na i sufiɛfiɛ fɔfɔrɛ ni, am si ka dɔdɔɔri saŋga adodo lɛɛ. 29Mini Adamande Wa n ba ni bá yo sɔ ɔ. Saŋga bo ambɛrɛ gusu bá ŋu ka nyini sam kɛrɛ bá suyo ni, am si tenle su ka saŋga n adodo lɛɛ, i cɛ́ má kun. 30Nahɔrɛ ye m suse am n a, ka bo bu la ŋgɔɔ kisa n wú wie má ka, ye nyini sam kɛrɛ bá yo a. 31Aŋgoro ni asiɛŋgu kɛrɛ bá la awieeri, ama, m dɛɛ nɔaniɛ n yiri la má awieeri cɛɛn be.” 32Na Yesu akaaki ase ka, “Be si má saŋga ni, wara cɛɛn n bo m bá kpie m nyi ba ni. Haari Nyɛmɛ mɛrɛkɛm n bo bu wo i dɔ ni, ni mini bo m ti i wa n mmɔɔ si má. Má ka ya Si Nyɛmɛ ŋgumi si a. 33Nyini ti, am si am ŋu sa. Má am fa am ŋu ji, dama am si má saŋga n bo m bá ni. 34Mini Adamande Wa n baawa ni bá yo ka sɔnɔ be ye wɔ yasu i dika ka i kɔ atin. Saŋga bo i ba sukɔ ni, na wɔ fa i awuru n awura i akɔɔm saa nu, na wɔ ma bu kɛrɛ ni bu juma bo bu yo. Na wɔ se daŋmindafɔ n ka má i fa i ŋu ji haari fa kɔ saŋga bo i bá ba. 35Ambɛrɛ mmɔɔ si má saŋga bo mini Awurufɔbiɛ ni bá ba. Nzɛn ŋgarama a? Naasɔ ɔ? Kɔŋguɛ jinanjin? Akɔnyuma bo saŋga? Be si má. Nyini ti, má am fa am ŋu ji, 36na má am daafi na m bá fura am nu. 37Deke bo m sujɔjɔ se am ni, m jɔjɔ ni sɔnɔ kɛrɛ pepere wɔ lɛɛ, ka, má am fa am ŋu ji na am daafi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\