MATIO 10

1Na Yesu afere i susufɔ buru ni nnyɔm ni, na wɔ ma bu yiko ka bu kɔ sufɔn yi ajinim fite minɛm ŋu, na bu ma tukpakifɔm barasu barasu kɛrɛ nya laifiɛ. 2I jaramasa buru ni nnyɔm n bo i yiiri bu n duma n la Simon, bo bu fere i ka Petoro ni, ni i niɛma Andere, ni Yakobo ni i niɛma Yohane bo bu si la Zɛbɛdi ni, 3ni Filipu, ni Batolomeyo, ni Tomasi, ni Matio bo i ti lampodefɔ ni, ni Yakobo bo i si la Alafeyo ni, ni Tadayɔ, 4ni Simon bo i tu ŋgoni fa kɔ i asiɛn su ni, ni Yudasi Isikariyoti bo i ba tɔɔri Yesu ni. 5Na Yesu asunma nyini minɛ buru ni nnyɔm n na wɔ ma bu ahin nɔaniɛ ni, i ŋa, “Má am kɔ miɛm bo bu ti má Yudafɔm miɛm n nu, wara am wura Samariyafɔm miɛ be nu. 6Ama, am kɔ Yisarelifɔm bo bu ti ka nbɔɛm na ba mini n dɔ. 7Am kɔ na am kɔ kan Nyɛmɛ jɔrɛ kere bu, na am se bu ka, saŋga n adodo bo Nyɛmɛ Fɛmɛ bá niɛ i minɛm su. 8Na am ma tukpakifɔm nya laifiɛ, na am teŋge bo ba wu ni, na am ma kokofɔm nya laifiɛ, na am fɔn yi ajinim fite minɛm ŋu. Kabo ma ma am ahin yiko n na ma de má pui ni, am gusu yo sɔ n na má am de pui. 9Má am se ka am bita ŋwaa be, haari ŋwaa kaan mmɔɔ. 10Ahin atin n bo am sukɔ i ni, má am se ka am bita kuruku, má am fa tanlɛɛ be buka bo am wura i n su, má am fa gbagbaa, má am fa kpama, dama jumayofɔ kɛrɛ ti ye ni ka bu ma i diire wɔ.” 11Na wɔ se ka, “Miɛ kpiri, wara miɛ kan kan kɛrɛ bo am kɔ wuraari nu, am niɛniɛ sɔnɔ kpa, na am kɔ wo i dɔ, haari am bá fite miɛ n nu. 12Awuru kɛrɛ bo am kɔ suwura nu, am bisa bu dɔŋgu, na am se bu ka Nyɛmɛ yo bu kisi. 13Nzɛn nyini awuru n nufɔm deeri am wɔfɔ, am ma nyini kisi n ka bu dɔ, ama, nzɛn ba de má am, am kaaki de nyini kisi n bu dɔ. 14Sasu bekun, nzɛn awuru, wara miɛ bo am kɔ wuraari nu, na ba de má am wɔfɔ, wara ba soro má am su ka bu ti am nɔaniɛ ni, am fite yaki nyini awuru n wara miɛ ni, na am kpɔnkpɔn yi am jaa tuturi kɛrɛ. 15Nahɔrɛ ye m suse am n a, jina cɛɛn, Nyɛmɛ cín nyini miɛ n nufɔm sui tara Sodom ni Gomora miɛm n nu satiɛyofɔm ni.” 16Na Yesu akaaki ase bu ka, “Am ti fɛn. M susunma am wɔ lɛɛ kabo nbɔɛm kɔ saŋga bedim nu barasu ni. Nyini ti, am fa ŋgɔnlɛ na am tara am ŋu ka woom, na am yo am ŋu bɛnlɛ ka tiiwam. 17Am si am ŋu sa, dama minɛ bá fa am wura jɔrɛdifɔm saa nu, na bu fín am ŋgbere bu tiɛntiɛnbunɔɔ sɔɔm n nu. 18Mini dɛɛ ti, bu cín am wura gominam ni nfɛmɛm saa nu. Nyini má am atin na am di m daani kere bɛrɛ a, ni bo bu ti má Yudafɔm n kɛrɛ. 19Saŋga bo bu bá faari am wuraari jɔrɛdifɔm saa nu ni, má am ma am ahore saaki fa kɔ kabo am kɔ́ jɔjɔ barasu. Nyini saŋga n ba juuri, Nyɛmɛ má am nɔaniɛ ye am jɔjɔ a. 20Nɔaniɛ ni fíte má am dɔ, ama, i fíte am Si Nyɛmɛ dɛɛ Awiɛwiɛ n dɔ, ye am jɔ́jɔ a. 21Gɔrɔm ni niɛmam bá tɔ bu beŋgu ma bu kpɔfɔm na bu kún bu, na nbaasim tɔ́ bu nbaam, na nbaam kéte bu wufɔm ŋu, na bu má minɛm kun bu wufɔm ni. 22Mini dɛɛ ti, sɔnɔ kɛrɛ kpɔ́ am. Ama, wɔrɔ kɛrɛ bo a mindi deeri nyini n kɛrɛ kɔ juuri i awieeri su, Nyɛmɛ dé u tii ji. 23Saŋga bo bu bá sukere am wuwuruwa miɛ be su, am ŋmati kɔ miɛ nyiŋga su. Nahɔrɛ ye m suse am n a, am koro kan má Nyɛmɛ jɔrɛ bara yɛ má Yisareli miɛm kɛrɛ su ka, ye mini Adamande Wa ni kpíe m nyi ba. 24Sɔnsɔnfɔ tara má i kerefɔ, akɔɔ gusu tara má i mibiɛ. 25Nzɛn sɔnsɔnfɔ n ba juuri i kerefɔ n juubiri, i ti ye ni ka i nyunu yi i tii. Na nzɛn akɔɔ n ba juuri i mibiɛ n juubiri, i ti ye ni ka i nyunu yi i tii. Nzɛn bu nya fereeri awurufɔbiɛ n ka Bɛlazɛbuli, bo bu kaaki fere i ka Sitana ni, nyini saŋga bu fére i dikafɔm bɛrɛ kɛrɛ ka sɛ wɔ lɛɛ?” 26Na wɔ kaaki ase bu ka, “Nyini ti, má am soro sɛrɛ ni minɛm. Dama deke be wo má bɛrɛ bo i wo fiɛɛwa nu na bu bá ŋu má i, deke be gusu wo má bɛrɛ bo i wo asiri nu na bu bá si má i. 27Deke kɛrɛ bo m jɔjɔ seeri am kɔŋguɛ, wɔ yo daka ka am jɔjɔ i wiɛsu wɔ. Na deke kɛrɛ bo m tuuri i asuturi am dɔ, wɔ yo daka ka am bo i ndoori na sɔnɔ kɛrɛ ti i. 28Má am soro minɛm bo bu koro kun aŋuniɛmbaa n na bu koro kun má awiɛwiɛ n ni. Ama, am soro Nyɛmɛ bo i koro saaki awiɛwiɛ n ni aŋuniɛmbaa n kɛrɛ, cɛɛma sin nu ni. 29Am si ka njɔrɛm nnu ŋwaa ti kaan sɔ ɔ, má sɔ? Ama, bu kun n kpein mmɔɔ tɔ́ má asiɛŋgu bo i ti má ya Si Nyɛmɛ koroyanu. 30Haari am tiiŋmiɛ kɛrɛ mmɔɔ bo i wo am tii su ni, Nyɛmɛ si i kɛrɛ nɔ. 31Nyini ti, má am soro sɛrɛ. Am la anyunuyi Nyɛmɛ dɔ tara njɔrɛm beberebe.” 32Na Yesu akaaki ase bu ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i kan kereeri minɛm ka i ti m susufɔ, mini gusu bá kan kere m Si Nyɛmɛ bo i wo aŋgoro n ka i mi ti m dɛɛ wɔ. 33Ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i keteeri minɛm nyunu ka i ti má m susufɔ, mini gusu bá kete m Si Nyɛmɛ bo i wo aŋgoro n nyunu ka i mi ti má m dɛɛ.” 34Na Yesu akaaki ase ka, “Má am sunsun ka ma ba ka m fa tanalaifiɛ ba ma durunya n nufɔm wɔ. Ma ba má ka m fa tanalaifiɛ ba, ama, m faari luɛ baari a. 35M baari ka m ba kpura baa ni i si tii wɔ, na m kpura baabara ni i ni tii, na m kaaki kpura baa n ni, ni i wa yi tii, 36na sɔnɔ dikafɔm káaki i kpɔfɔm. 37Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro i si, wara i ni tara mini, i ti má ye ni ka i mi wo m dɔ. Na sɔnɔ kɛrɛ bo i koro i wa baabiɛsɔ, wara baabara tara mini, i ti má ye ni ka i mi wo m dɔ. 38Na sɔnɔ kɛrɛ bo i sɔ má i yiwee baka jaanu n na i su m su, i ti má ye ni ka i mi wo m dɔ. 39Sɔnɔ kɛrɛ bo i ŋa i kpíni i ŋgɔɔ busu, i mi bá fun i, ama, na sɔnɔ kɛrɛ bo i tɔɔri i ŋgɔɔ mini dɛɛ ti, i mi nyá ŋgɔɔ.” 40Na Yesu akaaki ase bu ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i de am wɔfɔ, i mi de mini wɔ lɛɛ, na sɔnɔ kɛrɛ bo i de mini, i mi de yiri bo i sunmaari m wɔ lɛɛ. 41Sɔnɔ kɛrɛ bo i de Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ ka i ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n dɛɛ ti, i mi nyá ŋkatɔ kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ nya i n wɔ, na sɔnɔ kɛrɛ bo i de sɔnɔ bo i yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ, na wɔ de i ka i yo sa bo i kɔ atin su n dɛɛ ti, i mi nyá ŋkatɔ kabo sɔnɔ bo i yo sa bo i kɔ atin su n nya i n wɔ. 42Nahɔrɛ ye m suse am n a, sɔnɔ kɛrɛ bo i saari nzue niniki kaan sɔ mmɔɔ, maari m susufɔ n bo i ti bu kɛrɛ kaan n kun, ka i mi ti m dɛɛ susufɔ n ti, i mi nyá i ŋkatɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\