MATIO 12

1Nyini saŋga n na Yesu ni i susufɔm ni sunati sin alɛmbaa fie be nu, Yudafɔm Ŋumiyi cɛɛn ni. Na ahɔɛ ati i susufɔm ni, na ba bubu be akpɛsɛ. 2Saŋga bo Farasifɔm ni ŋuuri nyini sɔ ni, na ba se Yesu ka, “Niɛ fɛn. Kabo u susufɔm ni suyo ni, Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ka má be yo sɔ, Ŋumiyi cɛɛn ni.” 3Na wɔ se bu ka, “Am nya kan má Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu, kabo Fɛmɛ Davidi yo yoori saŋga bo ahɔɛ tiiri i ni i minɛm na ba si má kabo bu yo ni, nzɛn sɛ? 4Ahɔɛ n ti, na wɔ kɔ awura Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, na wɔ di kpɔnɔ n bo ba fa ama Nyɛmɛ ni, na wɔ ma i minɛm ni be. Ama, am si ka ya dɛɛ atin n su, Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm ŋgumi ti ye ni ka bu di nyini kpɔnɔ n a. 5Sasu bekun, am nya kan má Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu, kabo Ŋumiyi cɛɛn n kɛrɛ cɛɛn, na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm ni saaki Ŋumiyi cɛɛn n ciire ni, na bu yo bu yoowam Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, na be se má bu pui, nzɛn sɛ? 6M suse am wɔ lɛɛ, ka, deke bo i tara Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n wo fɛn. 7Ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, Nyɛmɛ ŋa o, ‘M koro aŋunfɔ si tara bo am yo yoowa ma m.’ Nzɛn má am si nyini nɔaniɛ n bu, má am ma má bu di minɛm jɔrɛ cin bu sui, bɛrɛ bo bu la má ŋgasi be ni. 8Dama mini Adamande Wa ni ti Ŋumiyi cɛɛn n Mibiɛ n a.” 9Na Yesu ayasu dɔ akɔ awura bu tiɛntiɛnbunɔɔ sɔɔ n nu. 10Sɔnɔ asaa fuin be woori dɔ. Na minɛ nbem akoro ka bu sɔ́ Yesu ŋgɛɛ na bu járaki i ka na wɔ saaki Ŋumiyi cɛɛn n ciire ni. Dɔ na ba bisa i ka, “Atin wo nu ka ya koro ma sɔnɔ nya laifiɛ, Ŋumiyi cɛɛn ni?” 11Na Yesu abɔ bu nu ka, “Am nu, ŋma ye i bɔɛ ti kun n kpein ye i toori kunma ŋgoŋgo nu Ŋumiyi cɛɛn n ye i mi wúra yi má i a? 12Adamande tara bɔɛ fieo. Nyini ti, ya dɛɛ atin n su, atin wo nu ka ya yo sakpa Ŋumiyi cɛɛn ni.” 13Na wɔ nya ase sɔnɔ n ka, “Teŋge u saa ni.” Na wɔ teŋge i saa ni, na i saa n ayo faŋga bekun ka nyiŋga ni. 14Dɔ na, Farasifɔm n afite akɔ asɛsɛ bu ŋu su, kabo bu yó na bu kun Yesu. 15Saŋga bo Yesu siiri nu sɔ ni, na wɔ yasu bɛrɛ. Na jama beberebe asu i su, na wɔ ma bu tukpakifɔm kɛrɛ anya laifiɛ. 16Na wɔ bɔbɔ bu ka, má bu ma be si i sɔnɔ nzuin nu. 17I yoori sɔ, adena kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ Esaya yo jɔjɔɔri n yo yiiwa a, i ŋa, 18”Nyɛmɛ ŋa o, ‘M amusuisufɔ bo ma yi i ka i yo m sa koroowa n yaa. Yiri ye m koro i a, m ahore ajɔ i ŋu. M má m Awiɛwiɛ n ba wura i ŋu. Na i kɔ́ kan kere durunya n nufɔm kɛrɛ kabo m nahɔrɛ atin n ti barasu. 19I ni be sé má akuruwa, wara i tíɛntiɛn má. I káaki yo má naŋmiɛ atiŋgberem su. 20I búbu má janja wura bo wɔ biri, na i nɔ́ má fitana bo i je má nyunyumi. I wó bɛrɛ sɔ haari na m nahɔrɛ atin n bá kunma deke n kɛrɛ. 21Na durunya n nufɔm kɛrɛ bá ti i duma ni, na bu yó i tama.’” 22Nyini sin na ba fa sɔnɔ be aba Yesu dɔ, ajini ayo i anyinsin ni bobo wɔ. Na Yesu ama wɔ nya laifiɛ, na wɔ koro ajɔjɔ, na wɔ ŋu asi. 23Na minɛm kɛrɛ ayo alekutura, na ba bisa bu ŋuŋu nu ka, “Fɛmɛ Davidi anuma n lɛɛ, nzɛn sɛ a?” 24Ama, Farasifɔm tiiri sɔ n na ba se ka, “Bɛlazɛbuli bo i ti ajinim kɛrɛ dɛɛ fɛmɛ ni, yiri ŋgumi ma ahin sɔnɔ n yiko dɛɛ ti, ye i koro fɔn yi ajinim n a.” 25Yesu siiri bu sunsunni n sɔ n na wɔ se bu ka, “Fɛmɛya kɛrɛ bo i nya kpakpaakiiri nu wieeri, nyini fɛmɛya ni ká ŋgbɛɛn wɔ. Awuru, wara miɛ kɛrɛ gusu bo i nya kpakpaakiiri nu wieeri, nyini awuru, wara miɛ ni sándi wɔ. 26Nyini ti, nzɛn má Sitana bo i ti ajinim kɛrɛ fɛmɛ n nya fɔn i ajinim fite minɛm ŋu, má nyini kere ka ba kpakpaaki nu lɛɛ. Ye i yó sɛ ye i fɛmɛya ni kóro jina a? 27Tɔ, ye nzɛn am ŋa Bɛlazɛbuli maari m yiko, ye m fa fɔn yi ajinim a, ye ŋma maari am dɛɛ minɛm ni yiko ye bu bita fɔn yi bu n a? Nyini ti, kabo am minɛm yoori ni, nyini kere ka am la má nahɔrɛ. 28Ama, Nyɛmɛ dɛɛ Awiɛwiɛ ni ma m yiko ye m fa fɔn yi ajinim a. Nyini n kere ka Nyɛmɛ Fɛmɛ wo am nu suniɛ i minɛm su lɛɛ. 29Bekun, i bá yo sɛ ye be koro wura sɔnɔ faŋgafɔ dika na i fin i neŋge a, má ka wɔ tara i faŋgafɔ acin i nyama ka? Nyini sin na i nyá koro fin i neŋge bo i wo awuru n nu. 30Sɔnɔ kɛrɛ bo i jina má m sin, i mi ti m kpɔfɔ ɔ. Na sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i buka má m na ya tiɛn minɛm nɔɔ, i mi sandi minɛm wɔ. 31Nyini ti, m suse am wɔ lɛɛ, ka, Nyɛmɛ koro fa minɛm satiɛ kɛrɛ fa ce bu, haari fa kɔ saŋga ni jɔrɛ ŋgbɛɛnŋgbɛɛn kɛrɛ bo bu jɔjɔɔri i fa kɔ Nyɛmɛ dɔ, ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ wuraari Awiɛwiɛ Casi ni ŋgasi nu, Nyɛmɛ fá má i mi ŋgasi ce má i. 32Sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ wuraari mini Adamande Wa ni ŋgasi nu, Nyɛmɛ fá i mi ŋgasi ce i. Ama, sɔnɔ kɛrɛ bo i jɔjɔ wuraari Awiɛwiɛ Casi ni ŋgasi nu, Nyɛmɛ fá má i mi ŋgasi ce má i, fite kisa haari fa kɔ fa ba.” 33Na Yesu akaaki ase bu ka, “Baka kɛrɛ bo i nya ti kpa, su suuwa kpa a, na baka kɛrɛ gusu bo i nya ti má kpa, su suuwa tiɛtiɛ wɔ. Dama baka kɛrɛ suuwa, ye a fa si kabo i ti a. 34Ambɛrɛ burukɔɔnufɔm ka woom ni, kabo am ti satiɛyofɔm sɔ ni, am yo sɛ koro yo sakpa bekun a? Dama dekem n bo am sunsun bu am ahore su n ye am jɔjɔ bu a. 35Sɔnɔ kpa ni i deke kpa kɛrɛ bo i bita i, fa sakpa ba a. Na sɔnɔ tiɛ gusu ni i deke tiɛ bo i bita i, fa satiɛ ba a. 36M suse am wɔ lɛɛ, ka, jina cɛɛn, Nyɛmɛ dí sɔnɔ kɛrɛ jɔrɛ fa kɔ jɔrɛ ŋgbɛɛnŋgbɛɛn kɛrɛ bo i yo jɔjɔɔri i. 37Dama u nɔaniɛ jɔjɔɔwa má a fite nu a, na u nɔaniɛ jɔjɔɔwa gusu má bu di u jɔrɛ cin u sui a.” 38Na Nyɛmɛ nɔaniɛ kerefɔm, ni Farasifɔm nbem ase Yesu ka, “Ya Kerefɔ, ya koro ka a yo alekutura sa be kere ya na ya ŋu i.” 39Na Yesu ase bu ka, “Ambɛrɛ nyumafɔ, satiɛyofɔm bo am su má Nyɛmɛ ni, ye am koro ka m yó alekutura sa be na am niɛ a? Ai, m yó má alekutura sa be na am ŋu i fieo, má ka alekutura sa n bo Nyɛmɛ yo yoori i maari i nɔaniɛ kanfɔ Jona ni ŋgumi. 40Dama kabo Jona yo woori jombaa bambaka be kunnu kɔ juuri lesan, kɔŋguɛ ni wiɛsu ni, sɔ ye mini Adamande Wa ni bá wo asiɛn n bu kɔ ju lesan, kɔŋguɛ ni wiɛsu a. 41Jona yo kaanri Nyɛmɛ jɔrɛ kereeri Ninɛvafɔm na ba kaaki bu wo. Jina cɛɛn, bɛrɛ bá yasu jina na bu járaki ambɛrɛ nyumafɔm, dama kisa, m suse am wɔ ka, mini tara Jona, ama, am akete ka am kaaki má am wo. 42Fɛmɛ bara be yo fiteeri haari i bɔsu Seba wɔ, na i bá ti Fɛmɛ Solomon dɛɛ alecira jɔjɔɔwa nɔaniɛ ni. Jina cɛɛn, yiri bá yasu jina na i járaki ambɛrɛ nyumafɔm nahɔrɛ su, dama kisa, m suse am wɔ ka, mini tara Fɛmɛ Solomon, ama, am ade má m nɔaniɛ ni.” 43Na Yesu akaaki ase bu ka, “Nzɛn ajini nya fite yakiiri sɔnɔ, i kɔ jeŋgbe bara yɛ boro kpantain nu wɔ, deke bo nzue wo má, na i kɔ niɛniɛ woobiri bo i tana yi i ŋumi. Nzɛn wɔ nya má woobiri, 44nyini saŋga, a ti ka i ŋa, ‘Ma m kpie m nyi kɔ m woobiri dawa ni.’ Na i kaaki kɔ, i kɔ ŋu ka ba kpara dika n nyunyumi, asɛsɛ deke kɛrɛ su, be wo má nu. 45Na i nyá kɔ fa ajinim nso, bo bu ti tiɛ tara yiri ni i tii, na bu kɛrɛ bá wura woobiri dawa n nu. Nyini saŋga, a ŋu ka sɔnɔ n woowa ayo tiɛ atara kabo i yo ti dawa ni. Sɔ ye i bá yo ma ahin nyumafɔm bo bu satiɛyo asunnu n a.” 46Yesu toko wo minɛm dɔ jɔjɔ su ni, na i ni, ni i niɛmam aba aka ajina dasin, na ba se ka bu koro ka bu jɔjɔ i dɔ ɔ. 47Na minɛm ni kun ase i ka, “Ti fɛn, u ni, ni u niɛmam jina dasin koro ka bu jɔjɔ u dɔ.” 48Sɔnɔ n seeri i sɔ wieeri ni, na Yesu ase i ka, “Ma m kere u bo bu ti m ni, ni m niɛmam.” 49Na wɔ fa i saa akere i susufɔm ni, na wɔ se ka, “Niɛ fɛn. M ni, ni m niɛmam n yaa. 50Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i yo m Si Nyɛmɛ bo i wo aŋgoro n dɛɛ sa koroowa, yiri ti m siwa, ni m niwa, ni m ni a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\