MATIO 2

1Saŋga bo bu wuuri Yesu miɛ n bo bu fere i ka Bɛtilɛhɛm na i wo Yudiya awɔrɛ n nu ni, nyini saŋga ni Herode ti nyini awɔrɛ n nu fɛmɛ a. Na asarambaa kɔrɛsiyifɔm nbem afite wiɛ afiiri, aba Yɛrusalem aba abisa ka, 2”Baa n bo ba wu i na i bá yo Yudafɔm fɛmɛ n wo ni wɔ? Ya ŋu i asarambaa wiɛ afiiri dɔ, ye ya ŋa ya bá na ya bá kutu i a.” 3Fɛmɛ Herode tiiri sɔ ni, na jɔrɛ n amiɛ i ni Yɛrusalemfɔm kɛrɛ. 4Na wɔ fere Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm nkpiɛnkpiɛnm, ni Nyɛmɛ nɔaniɛ kerefɔm kɛrɛ atiɛn bu nɔɔ, na wɔ bisa bu ka, “Ye bu wú Kristo Tiidefɔ n ni wɔ?” 5Na ba bɔ i nu ka, “Bɛtilɛhɛm bo i wo Yudiya asiɛn n su ni, dama kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n kɛrɛɛri i lɛɛ. Micɛra n ŋa o, 6’Wɔrɔ Bɛtilɛhɛm bo a wo Yuda asiɛn n su ni, a ti má miɛ kaan. Wɔrɔ ti Yuda asiɛn n su miɛm anyunuyifɔm kun a, dama ka fɛmɛ n bo m yí i na i bá yo m minɛ Yisarelifɔm tiifɔ ni, i fíte u dɔ ɔ.’” 7Na Fɛmɛ Herode afere asarambaa kɔrɛsiyifɔm n asiri nu na i si saŋga bo asarambaa n tiɛɛri ni. 8Na wɔ kere bu ka, “Am kɔ Bɛtilɛhɛm, na am kɔ niɛniɛ nyunyumi, na nzɛn am ŋuuri baa ni, am kpie am nyi ba se m na m gusu kɔ́ kutu i.” 9Fɛmɛ n jɔjɔɔri bu dɔ wieeri sɔ n na ba de atin, bu wo kɔ su sɔ ni, na ba ŋu asarambaa n bo bu ŋuuri i wiɛ afiiri ni, ka i du bu mɔ haari na wɔ kɔ ajina awuru n bo baa n wo nu n tii su. 10Bu ŋuuri asarambaa n sɔ ni, na bu ahore ajɔ agaya. 11Na ba kɔ awura awuru n nu, na ba ŋu baa n ni i ni Mariya na ba kutu i, na ba yo i ansɛ. Na ba nya ateke bu kurukum, na ba yi aceerim ace i. Aceerim n la sika, ni tulaalɛɛ nvanvanifɔ be, i ti samɛnɛ wɔ, ni baka nyunvuin nvanvanifɔ. 12Nyini sin na ba fa atin be akpie bu nyi akɔ bu bɔsu, dama Nyɛmɛ ase bu alɛlɛ nu ka má bu kɔ Fɛmɛ Herode dɔ kun. 13Asarambaa kɔrɛsiyifɔm n kɔ wieeri ni, na Micɛra n dɛɛ mɛrɛkɛ aba Yosefu dɔ alɛlɛ nu, aba ase i ka, “Yasu fa baa n ni i ni na am ŋmati kɔ Ijipiti asiɛn su, má nyini Fɛmɛ Herode wo baa niɛniɛ su na i kun i. Am kɔ wo dɔ haari cɛɛn bo m bá kaaki ba ma am nɔɔ ka am yasu dɔ.” 14Na Yosefu ayasu afa baa n ni i ni aŋmati kɔŋguɛ n kɛrɛ, na ba kɔ Ijipiti asiɛn n su, 15na ba wo dɔ haari Fɛmɛ Herode aba awu. Ahin yoori sɔ ni, i ma kabo Micɛra n ma i nɔaniɛ kanfɔm n yo jɔjɔɔri n yo yiiwa a. I ŋa, “Ma fere m wa n afite Ijipiti asiɛn n su.” 16Saŋga bo Fɛmɛ Herode ba faari nu ka asarambaa kɔrɛsiyifɔm n adadaka i ni, na wɔ fa yaa agaya, na wɔ ma i sojam nɔɔ ka bu kɔ Bɛtilɛhɛm miɛ n nu, ni i ahɛmɛ ahɛmɛ n kɛrɛ su na bu kɔ kun nbaabiɛsɔ kan kanm kɛrɛ bo ba wu bu kisa, kɔ ju afɔ nnyɔ, dama i sunsun ka saŋga n bo asarambaa kɔrɛsiyifɔm n ŋa asarambaa n tiɛɛri ni, wɔ ju ka afɔ nnyɔ. 17Nyini kere ka, kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ Jeremiya yo jɔjɔɔri n ayo yiiwa. I ŋa, 18”Ya ti awie bo ŋga Rama miɛ kpiri nu, sun ni ahoresaaki wo dɔ, bara Rakɛli susun i nbaam busu. Wɔ kete ka má be kpata i, dama i nbaam wo má bɛrɛ kun.” 19Saŋga bo Fɛmɛ Herode ba wuuri ni, na Micɛra n dɛɛ mɛrɛkɛ aba Yosefu dɔ alɛlɛ nu Ijipiti asiɛn n su, aba ase i ka, 20”Yasu fa baa n ni i ni, na am kpie am nyi kɔ Yisareli asiɛn su, dama minɛm bo bu kpiiri ka bu kun baa ni, ba wu.” 21Na Yosefu ayasu afa baa n ni i ni, na ba kpie bu nyi akɔ Yisareli asiɛn n su. 22Ama, saŋga bo i tiiri ka Akilawu adi i si Fɛmɛ Herode fɛmɛya n Yudiya awɔrɛ n nu ni, na sɛrɛ ati i ni kabo i kɔ wo dɔ. Na Nyɛmɛ mɛrɛkɛ aba i dɔ alɛlɛ nu, aba akere i kabo i yo, na wɔ yasu akɔ Galili awɔrɛ n nu akɔ awo miɛ be bo bu fere i ka Nazarɛti n su. 23Nyini n kere ka, kabo Nyɛmɛ ma i nɔaniɛ kanfɔm n jɔjɔɔri n yo yiiwa a, fa kɔ Kristo Tiidefɔ n dɔ. I ŋa, “Bu fére i ka Nazarɛtifɔ ɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\